รู้จักเรา

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่มีประสบการณ์การทำงานเกือบ ๓๐ ปีในนามองค์การแพธ (PATH) ประเทศไทย  ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๘  โดยร่วมมือกับหลากหลายภาคีในทุกภาคส่วน ในการพัฒนาความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและวิชาการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มต่างๆ

 

วิสัยทัศน์   

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างสุขภาวะ

 

พันธกิจ

มูลนิธิแพธทูเฮลท์มุ่งเน้นกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม  โดยมีพันธกิจที่สำคัญ  ดังนี้

 1. พัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 2. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร หน่วยงาน ให้สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะ
 3. พัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ 
 4. พัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ  วัฒนธรรม  และวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
 5. ร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ ในการศึกษาและเสนอนโยบายเพื่อสร้างความเท่าเทียมและทั่วถึง ในด้านสุขภาวะของประชากรทุกคนในประเทศไทย 
 6. ร่วมมือและสนับสนุนภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนา และแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาวะในภูมิภาค

 

นี่คือ  สิ่งที่เราสามารถร่วมงานกับท่าน  

 • ออกแบบหลักสูตร กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ และสื่อเรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและพัฒนาการตามช่วงวัย 
 • สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา ครู บุคลากรทางสาธารณสุข ในการดำเนินงานเรื่องเพศศึกษาและบริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเยาวชน 
 • สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน  ในการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรหลาน  
 • พัฒนาเครือข่ายบริการทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อสนับสนุนทางเลือกผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม  การปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม  และบริการส่งต่อตามทางเลือก  
 • ส่งเสริมสุขภาพทางเพศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และเทคโนโลยีการสื่อสารร่วมสมัยอื่นๆ  สร้างแอปพลิเคชัน  เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้   เว็บไซค์ของเรา www.teenpath.net  www.lovecarestation.com  สามารถเป็น platform ในการสื่อสารเชื่อมโยงโครงการของท่านกับ ชุมชน และ เยาวชน
 • ส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะเรื่องสุขภาวะ  และรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสร้างสุขภาวะ 
 • สร้างสรรค์การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร  เพื่อความทั่วถึงและเท่าเทียม  โดยการสร้างภาคีระหว่างบริการภาครัฐและเอกชน 
 • ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและการยอมรับจากสังคมในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไวี ผู้ป่วยเอดส์ เด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบาง 
 • ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อและโรคติดเชื้อต่างๆ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชากรข้ามชาติและครอบครัว ในด้านเอดส์  สุขภาพทางเพศ  อนามัยแม่และเด็ก  โภชนาการ  และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  ในการพัฒนาระบบสาธารณสุข เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ
 • ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและวิจัย  เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ  วิเคราะห์ความต้องการและนำข้อมูลมาพัฒนาระบบ  กลยุทธ์  กิจกรรม    การสื่อสาร  สื่อสุขภาพ  รวมทั้งจัดการอบรม  ประเมินผลกิจกรรมและโครงการต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน
 • แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสาธารณสุข  และการออกแบบกลยุทธ์ให้แก่หน่วยงาน  ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
38542187