หลักสูตรการจัดการเรียนรู้
00002
 
Our right to be protected from violence
หลักสูตรการจัดกิจกรรมป้องกันความรุนแรง เป็นการช่วยเตรียมเด็กให้เข้าใจและตระหนักถึงการเป็นเหยื่อความรุนแรง หรือถูกใช้ความรุนแรง ที่มีผลต่อกายและจิตใจ รวมทั้งเรื่องเพศ และเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน โรงเรียน สถาบันทางสังคมที่เด็กบางคนอาจเข้าไปเกี่ยวข้อง สถานที่ทำงาน และจากในชุมชน
โดย: The United Nations Secretary-General’s Study on Violence against Children   
[8 ตุลาคม 2555]   
(คลิก: 6,661 / ความคิดเห็น: 0)
00001
 
หลักสูตร “Love, Life and HIV”
[13 มิถุนายน 2555]   (คลิก: 3,108 / ความคิดเห็น: 1)
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
38542228