multipoint - รวมผลงาน   หมวด:
00032
 
รักให้เป็นและพร้อมที่จะรัก
โดยนางสาวรุจิเรข บุญกาพิมพ์
โดย: นางสาวรุจิเรข บุญกาพิมพ์   
file-21-04-2011
(ขนาดไฟล์: 1.1 MB / โหลด: 2,897)
(คลิก: 7,034 / ความคิดเห็น: 3)
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
00030
 
สัมผัสดี  สัมผัสไม่ดี
โดยนางสมพิศ  คงเวช,นายประสงค์ หนูเขียว
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่  149
จ.สงขลา
โดย: นางสมพิศ  คงเวช,นายประสงค์ หนูเขียว   
ม.1_สัมผัสดี สัมผัสไม่ดี
(ขนาดไฟล์: 816 KB / โหลด: 2,150)
(คลิก: 2,090 / ความคิดเห็น: 0)
 
00029
 
ย่างสู่วัยหนุ่มสาว
โดยนางสาวจิราวดี  ยูงทอง
โรงเรียนวัดไทรงาม
จ.พัทลุง
โดย: นางสาวจิราวดี  ยูงทอง   
ม.1_ย่างสู่วัยหนุ่มสาว_จิราวดี
(ขนาดไฟล์: 8.7 MB / โหลด: 3,558)
(คลิก: 2,031 / ความคิดเห็น: 3)
00028
 
ไม่มี ไม่เท่
โดยนายสนั่น ยอดแก้ว,นางสาวขวัญฤทัย  รัตนบุรี
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์,โรงเรียนวัดวังขรี
จ.นครศรีธรรมราช
โดย: นายสนั่น ยอดแก้ว,นางสาวขวัญฤทัย  รัตนบุรี   
ม.1_ไม่มี ไม่เท่_ขวัญฤทัย_สนั่น
(ขนาดไฟล์: 3.2 MB / โหลด: 2,151)
(คลิก: 1,884 / ความคิดเห็น: 0)
 
00027
 
สัมผัสดี สัมผัสไม่ดี
โดยนางสาวศรีรัตน์ จ่าชัยภูมิ
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
จ.นครราชสีมา
โดย: นางสาวศรีรัตน์ จ่าชัยภูมิ   
ม.1_สัมผัสดี ไม่ดี
(ขนาดไฟล์: 1.6 MB / โหลด: 10,894)
(คลิก: 1,539 / ความคิดเห็น: 0)
00026
 
สะอาด สดใส ปลอดภัย
โดยนางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
โรงเรียนรัตนบุรี
จ.สุรินทร์
โดย: นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์   
สะอาด สดใส ปลอดภัย
(ขนาดไฟล์: 356.5 KB / โหลด: 3,417)
(คลิก: 1,891 / ความคิดเห็น: 0)
 
00022
 
แฟนฉัน
โดยนายสุธี เกษตรกาลาม์
โรงเรียนวัดฝาละมี
โดย: นายสุธี เกษตรกาลาม์   
ม.1_แฟนฉัน
(ขนาดไฟล์: 473.9 KB / โหลด: 1,662)
(คลิก: 1,596 / ความคิดเห็น: 0)
00020
 
อยู่ร่วมกันฉันกับเธอ
โดยกุสุมาลย์  รักชุม
โรงเรียนวัดไทรงาม
โดย: กุสุมาลย์  รักชุม   
อยู่ร่วมกันฉันกับเธอ
(ขนาดไฟล์: 7.6 MB / โหลด: 1,776)
(คลิก: 1,626 / ความคิดเห็น: 1)
 
00017
 
ฉันเป็นฉันเอง
โดยนางอรุณศรี  ศรีแก้ว
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  จ.นครราชสีมา
โดย: นางอรุณศรี  ศรีแก้ว   
ม.1_ฉันเป็นฉันเอง
(ขนาดไฟล์: 1.4 MB / โหลด: 2,281)
(คลิก: 1,697 / ความคิดเห็น: 0)
00016
 
ย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
โดยนางปราณี  นามสว่าง
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร  จ.สุรินทร์
โดย: นางปราณี  นามสว่าง   
ม. 1_ย่างสู่วัยหนุ่มสาว
(ขนาดไฟล์: 8.7 MB / โหลด: 4,513)
(คลิก: 1,710 / ความคิดเห็น: 0)
 
00014
 
รู้จักเพื่อนใหม่
โดยนางนงรัตน์ สุขสม
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  จ.นครศรีธรรมราช
โดย: นางนงรัตน์ สุขสม   
ม.1_รู้จักเพื่อนใหม่
(ขนาดไฟล์: 2 MB / โหลด: 2,209)
(คลิก: 1,444 / ความคิดเห็น: 10)
00003
 
อวัยวะภายนอกเพศหญิง
โดยนายภานุวัฒน์  บุญโสภณ    
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  จ.ชัยภูมิ
โดย: นายภานุวัฒน์  บุญโสภณ   
ม.1_อวัยวะภายนอกเพศหญิง
(ขนาดไฟล์: 432.3 KB / โหลด: 5,560)
(คลิก: 1,464 / ความคิดเห็น: 0)
 
00002
 
เพศศึกษา
โดยนายธีรวุฒิ  แสงงาม
โรงเรียนบ้านสำโรง  จ.สุรินทร์
โดย: นายธีรวุฒิ  แสงงาม   
ม.1_เพศศึกษา_ธีรวุฒิ.pptx
(ขนาดไฟล์: 617.6 KB / โหลด: 1,903)
(คลิก: 1,495 / ความคิดเห็น: 0)
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
00024
 
รู้จัก...คุ้นเคย
โดยกัญจน์ญาพิม  ดุษฎีนิศากร
โรงเรียนเมืองคง
จ.นครราชสีมา
โดย: กัญจน์ญาพิม  ดุษฎีนิศากร   
ม.2_รู้จัก คุ้นเคย
(ขนาดไฟล์: 1.8 MB / โหลด: 1,816)
(คลิก: 1,366 / ความคิดเห็น: 1)
 
00023
 
รู้จัก..คุ้นเคย
โดยนายสังคม  พรมมาศ โรงเรียนบ้านลาแล จ.นราธิวาส
นายสุวิทย์  หวัดแท่น ศึกษานิเทศก์  สพท.ปัตตานี  เขต 3
โดย: นายสังคม  พรมมาศ,นายสุวิทย์  หวัดแท่น   
ม.2_รู้จักคุ้นเคย
(ขนาดไฟล์: 3.7 MB / โหลด: 1,325)
(คลิก: 1,500 / ความคิดเห็น: 0)
00019
 
รู้จักคุ้นเคย
โดยนางสาวสิริมนต์  ประดับ
โรงเรียนคลองแดนวิทยา
โดย: นางสาวสิริมนต์  ประดับ   
clip_001
(ขนาดไฟล์: 1.9 MB / โหลด: 1,292)
ม.2_รู้จักคุ้นเคย
(ขนาดไฟล์: 3.6 MB / โหลด: 3,504)
(คลิก: 1,534 / ความคิดเห็น: 4)
 
00013
 
ยาเม็ดคุมกำเนิด
โดยนางชนกานต์  นัดสันเทียะ
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  จ.นครราชสีมา
โดย: นางชนกานต์  นัดสันเทียะ   
clip-001
(ขนาดไฟล์: 14.3 MB / โหลด: 1,213)
clip-002
(ขนาดไฟล์: 19.9 MB / โหลด: 1,203)
ยาคุมกำเนิด
(ขนาดไฟล์: 1015.9 KB / โหลด: 2,532)
(คลิก: 1,338 / ความคิดเห็น: 0)
00012
 
การใช้ถุงยางอนามัย
โดยนายพิชิต พิณโพธิ์,นางพิชชาภรณ์ หงษ์ทอง
โรงเรียนบัวลาย จ.นครราชสีมา
โดย: นายพิชิต พิณโพธิ์,นางพิชชาภรณ์ หงษ์ทอง   
ม.2_การใช้ถุงยางอนามัย
(ขนาดไฟล์: 221.8 KB / โหลด: 3,121)
clip_001
(ขนาดไฟล์: 1.9 MB / โหลด: 1,084)
(คลิก: 1,329 / ความคิดเห็น: 0)
 
00010
 
รู้จัก  คุ้นเคย
โดยนางเกษริน วนาภรณ์
โรงเรียนเมืองคง จ.นครราชสีมา
โดย: นางเกษริน วนาภรณ์   
เพศศึกษา_ม.2_รู้จัก_คุ้นเคย
(ขนาดไฟล์: 2.7 MB / โหลด: 2,030)
(คลิก: 1,298 / ความคิดเห็น: 1)
00004
 
รู้จัก คุ้นเคย
โดยโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยา จ.ชัยภูมิ
โดย: นายศรัณย์  สุทธิเสถียร,นายนิพนธ์ ศรีลาเรือง   
ม.2_รู้จัก คุ้นเคย_บำเหน็จณรงค์
(ขนาดไฟล์: 500.5 KB / โหลด: 1,825)
(คลิก: 1,341 / ความคิดเห็น: 1)
 
00001
 
whom U sleep with U
โดยนางสมจิต  แก้วการไร่
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา จ.ชัยภูมิ
โดย: นางสมจิต  แก้วการไร่   
ม. 2_whomUsleep withU
(ขนาดไฟล์: 1.1 MB / โหลด: 1,582)
Whom u sleep with u
(ขนาดไฟล์: 2.6 MB / โหลด: 1,126)
(คลิก: 1,324 / ความคิดเห็น: 0)
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
00031
 
หลักการ QQR
โดยนายสมยศ วงค์เขียน
โดย: นายสมยศ วงค์เขียน โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)   
ม.3_หลักการ_QQR
(ขนาดไฟล์: 21.1 MB / โหลด: 2,671)
(คลิก: 6,165 / ความคิดเห็น: 6)
 
00021
 
ไขความรู้เรื่องเอดส์
โดยนายสุชาติ  หวันหล๊ะเบ๊ะ
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
โดย: นายสุชาติ  หวันหล๊ะเบ๊ะ   
ไขความรู้เรื่องเอดส์
(ขนาดไฟล์: 1 MB / โหลด: 2,640)
clip001
(ขนาดไฟล์: 6.2 MB / โหลด: 1,112)
(คลิก: 1,453 / ความคิดเห็น: 1)
00006
 
ไม่เท่แต่เร้าใจ
โดยนางนงค์นุช   บุญไทย
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา  จ.ชัยภูมิ
โดย: นางนงค์นุช   บุญไทย   
ม.3_ไม่เท่แต่เร้าใจ
(ขนาดไฟล์: 932.9 KB / โหลด: 3,032)
(คลิก: 1,906 / ความคิดเห็น: 0)
 
00005
 
เส้นแบ่งแห่งเพศ
โดยนางสาววรางคณา  ก่อทรัพย์
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา  จ.ชัยภูมิ
โดย: นางสาววรางคณา  ก่อทรัพย์   
ม.3_เส้นแบ่งแห่งเพศ
(ขนาดไฟล์: 282 KB / โหลด: 2,439)
(คลิก: 1,552 / ความคิดเห็น: 0)
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
00025
 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โดยนายสมนึก  ยอดใส
โรงเรียนบ้านสำโรง
จ.สุรินทร์
โดย: นายสมนึก  ยอดใส   
ม.4_โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(ขนาดไฟล์: 641.9 KB / โหลด: 3,230)
(คลิก: 1,562 / ความคิดเห็น: 3)
 
00009
 
ฉัน เธอ และเขา
โดยนางสาวจิราวรรณ  ปานนอก
โรงเรียนเมืองคง จ.นครราชสีมา
โดย: นางสาวจิราวรรณ  ปานนอก   
i-you-him
(ขนาดไฟล์: 1.3 MB / โหลด: 2,595)
(คลิก: 1,387 / ความคิดเห็น: 1)
00007
 
ความต้องการทางเพศ
โดยนางสาวรัชนีกรนิภา  มีมาก
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร  จ.สุรินทร์
โดย: นางสาวรัชนีกรนิภา  มีมาก   
ม.4_ความต้องการทางเพศ
(ขนาดไฟล์: 796.5 KB / โหลด: 3,802)
(คลิก: 1,440 / ความคิดเห็น: 2)
   
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
00018
 
ต้นกับอ้อ
โดยนายสุเทพ  กรุงพิทักษ์
โรงเรียนรัตนบุรี  จ.สุรินทร์
โดย: นายสุเทพ  กรุงพิทักษ์   
ม.5_ต้นกับอ้อ
(ขนาดไฟล์: 510 KB / โหลด: 2,544)
(คลิก: 1,823 / ความคิดเห็น: 2)
   
  ระดับอาชีวศึกษา
00015
 
การคุมกำเนิด
โดยนางสาวอารีย์วรรณ์ สายะวารานนท์
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จ.สุรินทร์
โดย: นางสาวอารีย์วรรณ์ สายะวารานนท์   
ปวช2_การคุมกำเนิด
(ขนาดไฟล์: 12.9 MB / โหลด: 2,264)
(คลิก: 1,447 / ความคิดเห็น: 0)
   
  ระดับอุดมศึกษา
00011
 
โรคเอดส์
โดยนายกิตติศักดิ์ นามวิชา
ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
โดย: นายกิตติศักดิ์ นามวิชา   
ปี_1_โรคเอดส์
(ขนาดไฟล์: 469.5 KB / โหลด: 7,220)
(คลิก: 1,660 / ความคิดเห็น: 0)
 
00008
 
ความสัมพันธ์ในวัยเรียนของวัยรุ่น
โดยนางสาวรุจิเรข บุญกาพิมพ์
ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด  จ.ร้อยเอ็ด
โดย: นางสาวรุจิเรข บุญกาพิมพ์   
อุดมศึกษา_ความสัมพันธ์
(ขนาดไฟล์: 705.9 KB / โหลด: 1,788)
(คลิก: 1,564 / ความคิดเห็น: 3)
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
34876360