แวดวงสาธารณสุข : คือความเข้าใจ
วันเอดส์โลก (อีกครั้ง)

          เอดส์โลกปี ๒๐๐๙ มีคำขวัญใหม่แล้ว หลังจากใช้คำขวัญเหมือนเดิมตั้งแต่ปี ๒๐๐๕-๒๐๐๘ Stop AIDS Keep the promises มา ๔ ปีเต็ม ๆ

          ปี ๒๐๐๙ คำขวัญใหม่ก็คือ Universal Access and Human Rights เอามาแปลแบบไทยๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ว่า “ทั่วถึงเท่าเทียมคือสิทธิมนุษยชน”

          แต่ผมอยากจะแปลแบบตรงๆ ว่า การเข้าถึงอย่างครอบคลุมในทุกด้านเป็นสิทธิของทุกคน ไม่แบ่งแยกชนชั้น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัย สถานภาพ ฯลฯ

          เรื่องเอดส์ เรื่องอะไรบ้างละที่คนต้องเข้าถึงอย่างครอบคลุม และเป็นสิทธิของทุกคน?

          เป้าหมายในการทำงานเอดส์มีสองเรื่องคือ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี

          การจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำเป็นต้องให้คนทุกเพศ ทุกวัย ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เข้าถึงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นถุงยางอนามัย หรือเข็มที่สะอาดในกรณีผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น เยาวชน ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้สูงอายุ คนรักเพศเดียวกัน คนโสด คนยากจน โดยไม่ถูกกีดกัน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจากอคติต่างๆ หรือกฎหมาย

          การจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำเป็นต้องให้คนทุกเพศทุกวัยที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการป้องกันตนเอง       

          การลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายเอชไอวีรายใหม่ จำเป็นต้องมีบริการที่เป็นมิตรและเข้าถึงได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการปรึกษา บริการตรวจเลือดโดยสมัครใจ โดยไม่ถูกกีดกันด้วยอายุ หรือข้ออ้างทางวัฒนธรรม

            นี่คือตัวอย่างการเข้าถึงอย่างครอบคลุมในทุกด้านเป็นสิทธิของทุกคน เพื่อการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อเอชไอวี

          การพัฒนาคุณภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำเป็นต้องให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐานได้ง่ายและทั่วถึง ตลอดจนได้รับบริการที่เคารพสิทธิของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด

          การพัฒนาคุณภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำเป็นที่ต้องให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ความสุขทางเพศ เข้าถึงโอกาสทางสังคมเหมือนทุกคน เช่น การมีลูก การมีคู่ใหม่ โดยไม่ถูกกีดกัน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจากอคติต่างๆ

          เป็นที่น่ายินดีว่า ประเทศไทยมีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการ “เข้าถึงอย่างครอบคลุมในทุกด้าน” ถึงแม้ว่าจะยังไม่สำเร็จไปทุกอย่าง แต่อย่างน้อยก็มีความพยายามและความสำเร็จในระดับหนึ่ง

          การเข้าถึงอันแรกก็คือ เพียงแต่คุณเป็นคนไทยมีเลข ๑๓ หลัก ถ้าคุณมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี คุณมีสิทธิที่จะได้รับคำปรึกษาและการตรวจเลือดเอชไอวีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ปีละ ๒ ครั้งสำหรับโรงพยาบาลที่อยู่ในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ใดก็ได้ เพื่อให้เข้าถึงบริการได้ง่าย และที่สำคัญไม่จำกัดด้วยว่าคุณจะใช้สิทธิข้าราชการหรือประกันสังคม

            เสียดายแต่ว่า ด้วยระเบียบของแพทยสภา เยาวชนที่อายุต่ำกว่า ๑๘ ปียังไม่ได้รับสิทธิอันนี้ยกเว้นได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

          การเข้าถึงประการต่อมา ถ้าคุณติดเชื้อเอชไอวี สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับก็คือ บริการการตรวจหาระดับภูมิต้านทาน สิทธิได้รับยาต้านไวรัสเมื่อจำเป็น ได้รับการป้องกันและรักษาโรคฉวยโอกาสทุกโรค ได้รับการตรวจร่างกายตามมาตรฐานการรักษาเอชไอวี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และอยู่ในทุกสิทธิของประชาชนชาวไทย ไม่ว่าจะเป็นราชการ ประกันสังคม หรือสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเรามีสิทธิที่จะได้รับการรักษาความลับ

          นี่เป็นตัวอย่างของการเข้าถึงอย่างครอบคลุมในเรื่องเอดส์ ภายใต้ความก้าวหน้าของวิทยาการในยุคสมัยปี ๒๐๐๙ ว่า “เอดส์รู้เร็ว รักษาได้”

          และนี่แหละ ความสำคัญของ Universal Access and Human Rights

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
35532564