คู่มือวัยทีน : เมื่อท้องไม่พร้อม
“บ้านพักรอคลอด” อีกเลือกเมื่อเกิดวิกฤตท้องไม่พร้อม

การที่ผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตัดสินใจท้องต่อ สามารถเข้าสู่ระบบบริการของบ้านพักรอคลอด ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้หญิงจะได้มีโอกาสทบทวนค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นบทเรียน ในการดำเนินชีวิตในอนาคต ได้มีโอกาสประเมินอย่างเป็นจริง ถึงปัจจัยที่จะให้เด็กเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ เช่น ประเมินศักยภาพของตนเองในการเลี้ยงดูลูก ประเมินความพร้อมในการทำหน้าที่แม่เลี้ยงเดี่ยว ประเมินความพร้อมและการยอมรับของครอบครัวและชุมชน ที่มีต่อลูก ผ่านการให้คำปรึกษา ทั้งก่อนคลอด และหลังคลอด เพื่อให้หลุดพ้นจากภาวะสับสน และการลงโทษ ตนเอง จากเรื่องที่เกิดขึ้น นอกจากการให้คำปรึกษา แล้วกิจกรรมระหว่างที่ได้เข้าร่วมระหว่างที่พักในบ้านพัก เป็นสิ่งสำคัญ เพราะ กิจกรรมจะช่วยเสริมคุณค่าในตัวเอง ค้นพบศักยภาพในตนเองที่จะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตหลังออกจากบ้านพักได้ดีขึ้น

ปัจจุบัน บ้านพักรอคลอดในประเทศไทยมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งหลายแห่งยังมีประเด็นในด้านคุณภาพของการจัดบริการ สภาพแวดล้อม และกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ รวมทั้งบุคลากรที่มีทัศนคติที่เข้าใจต่อปัญหา บ้านพักรอคลอดที่แนะนำในเวปไซต์นี้ ให้บริการค่อนข้างเป็นมิตรต่อผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตัดสินใจท้องต่อ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
38542229