Loading ...

คุณไม่มี PDF plugin สำหรับบราวเซอร์นี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารโดยตรงตาม link ด้านล่าง

slide02-10-2012
(ขนาดไฟล์: 3.2 MB / โหลด: 3,884)


ความคิดเห็นที่  3

การให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เขาได้ทบทวน คิด ประเมินความเสี่ยง และตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยตนเอง และรู้สึกว่าพูดคุยได้อย่างเปิดอก ครุสอดแทรกองค์ความรู้ที่จำเป็นคิดว่าจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งผู้สอนอาจต้องทบทวนทัศนคติและความเข้าใจของตนเองบ่อยๆ ด้วยค่ะ.. แลกเปลี่ยนนะคะ

สายไหม   (17 พฤศจิกายน 2555  เวลา 18:56:36)

ความคิดเห็นที่  2

ศึกษาข้อมูลตอนแรกรับไม่ได้เลยว่าผลของจังหวัดเราอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางและมีหลายๆ ประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุงจึงอ่านและศึกษาอย่างละเอียดพร้อมกับคุยทีมงาน ๙ ปีที่เราทำนั้นมีช่วงปีที่๗-๘ ขาดช่วงเป็นรอยต่อแล้วไปรับเอกสารตอบแบบสอบถามคุยกับทีมงานแล้วไม่ใช่สาเหตุเราและคณะและหรือครูผู้สอนเข้าไม่ถึงแก่นองค์ความรู้ที่ผู้เรียนต้องรับแล้วนำไปใช้ชื่นชมงานที่สะท้อนให้เห็นเราต้องพัมฯอีกมากทั้งทีมงานและการจัดการเรียนรู้ของครูที่เราต้องเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริม

จินตนา จิตนารินทร์   (15 พฤศจิกายน 2555  เวลา 15:59:23)

ความคิดเห็นที่  1

ขอบคุณคณะทำงานวิจัย ที่ช่วยให้ผลการวิจัยครั้งนี้ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของกิจกรรมเพศศึกษาที่พวกเราร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตรมาจนถึงวันนี้  แต่ก็เป็นเพียงความพึงพอใจในระดับหนึ่งที่ยังต้องพัฒนาต่อยอดไปให้ทันกับภัยทางสังคมที่กำลังระบาดสู่จิตใจของเยาวชน  ส่งผลไปถึงความมั่นคงของ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ทศพล  วงษ์เนตร   (15 ตุลาคม 2555  เวลา 21:48:53)