00005
 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาพรรคการเมืองในต่างประเทศ
โดย: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี   
[27 พฤษภาคม 2556]   
(คลิก: 7,787 / ความคิดเห็น: 1)
00004
 
วิธีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ ๒๑
โดย: ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช    [27 พฤษภาคม 2556]   (คลิก: 2,744 / ความคิดเห็น: 1)
00003
 
ความคิดเรื่องเพศในตัวอย่างแบบเรียนระดับอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา   : ศึกษาการพยายามสร้างการครองความคิดจิตใจเรื่อง “เพศ” ของรัฐไทย
โดย: วรวิทย์  ไชยทอง    [8 ตุลาคม 2555]   (คลิก: 7,130 / ความคิดเห็น: 1)
00002
 
25 คำนิยามศัพท์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง “ความเสมอภาคระหว่างเพศ”
“เพศ” คำๆ เดียวอาจไม่ครอบคลุมความหมาย และที่มาที่ไปของการจำแนกเรื่องเพศในแง่มุมต่างๆ และคำเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอาจเป็นการสนับสนุนคุณค่าบางอย่าง ให้ภาพบางอย่างต่อเพศหญิงและเพศชายแตกต่างกัน
[1 สิงหาคม 2555]   (คลิก: 4,914 / ความคิดเห็น: 2)
00001
 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ : สู่การพัฒนาคนอย่างเต็มศักยภาพ
Teach less learn more… “สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก” สำคัญอย่างไรในการเรียนการสอน
[13 มิถุนายน 2555]   (คลิก: 3,351 / ความคิดเห็น: 0)