00004
 
แนะนำไอเดียโรงเรียนสตูดิโอ
โดย: เจฟฟ์ มัลเกน   
[6 พฤศจิกายน 2555]   
(คลิก: 7,046 / ความคิดเห็น: 4)
00003
 
ข้อสอบ O-NET การศึกษาไทย ทำไมไร้คุณภาพ
[6 มีนาคม 2555]   (คลิก: 3,356 / ความคิดเห็น: 1)
00002
 
ผลการติดตามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่นนักเรียนชั้นม. 2, 5 และปวช. จังหวัดลำปาง
...พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่รักยังมีแนวโน้มที่ไม่เพิ่มขึ้น..
[15 กุมภาพันธ์ 2555]   (คลิก: 3,368 / ความคิดเห็น: 5)
00001
 
การวิจัยและประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์
....การเตรียมตัวโดยทำความเข้าใจกับคำถามชวนคิดในแผน และค้นคว้าเพิ่มเติมก่อนสอน ทำให้นักศึกษาฝึกสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปสู่วัตถุประสงค์ได้มากกว่า และสามารถปรับคำถามให้เป็นภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจของนักเรียน ทำให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนมีความต่อเนื่องและเป็นกันเอง....
โดย: ดร.สกาวรัตน์  ไกรมาก    [15 กุมภาพันธ์ 2555]   (คลิก: 2,652 / ความคิดเห็น: 0)