หมวด:
50003
 
กิจกรรมงานวันเอดส์โลก 2549
1 ธันวาคม 2549
สวนลุมพินี
[1 ธันวาคม 2549]   
(คลิก: 11,602 / ความคิดเห็น: 0)
50002
 
งานมหกรรมเอดส์ภาคประชาชน 2548
23  - 25 พฤศจิกายน 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
[23 พฤศจิกายน 2548]   
(คลิก: 3,286 / ความคิดเห็น: 0)
50001
 
งานประชุมวิชาการเรื่องโรคเอดส์ระดับชาติปี 2548
13 - 15 กรกฎาคม 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
[13 กรกฎาคม 2548]   
(คลิก: 4,214 / ความคิดเห็น: 0)