หมวด: หน้าที่:
30011
 
โรงเรียนบ้านร่องส้าน จ.พะเยา
สอนเพศศึกษาให้เด็กชาติพันธุ์
โรงเรียนนำร่องพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรม YC เพื่อนช่วยเพื่อน และสอนเพศศึกษาในวิชาสุขศึกษา รวมถึงสอดแทรกในวิชาอื่นๆ อีกด้วย
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์   
[16 กันยายน 2554]   
(คลิก: 10,544 / ความคิดเห็น: 0)
30009
 
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จ.อุตรดิตถ์
สอนเพศศึกษาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม มีหน่วยการเรียนคิดเป็น ๐.๕ หน่วยกิต และมีชมรม Young Counsellor สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องเพศอีกด้วย
โรงเรียนน้ำปาดฯ สอนเพศศึกษาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม สำหรับระดับชั้น ม.ปลายในภาคเรียนแรก และ ม.ต้นในภาคเรียนที่ ๒ มีหน่วยการเรียนคิดเป็น ๐.๕ หน่วยกิต นอกจากนี้ยังขยายผลการอบรมให้กับครูทั้งโรงเรียน และมีชมรม Young Counsellor สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องเพศ โดยแกนนำเยาวชนอีกด้วย
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์    
[27 เมษายน 2554]   
(คลิก: 6,105 / ความคิดเห็น: 0)
30008
 
โรงเรียนลับแลพิทยาคม จ.อุตรดิตถ์  
สอนเพศศึกษาโดยบูรณาการในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ โดยนักเรียนตั้งแต่ ม.๑ – ม.๖ ได้เรียนในทุกระดับชั้น
โรงเรียนลับแลพิทยาคม เปิดสอนเพศศึกษาโดยบูรณาการในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาแนะแนว สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา หรือแม้กระทั่งวิชาภาษาไทย โดยนักเรียนตั้งแต่ ม.๑ – ม.๖ ได้เรียนในทุกระดับชั้น ทั้งยังมีชมรมเพศศึกษา “ลูกท่านพ่อพระยาพิชัย” อีกด้วย
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์    
[24 มีนาคม 2554]   
(คลิก: 5,360 / ความคิดเห็น: 0)
10033
 
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง จ.นครสวรรค์
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ จัดสอนเพศศึกษาเป็นหนึ่งในหลักสูตรสถานศึกษา โดยสอนในวิชาแนะแนว ๘ หน่วยการเรียนต่อปีการศึกษา และในสุขศึกษาอีก ๘ หน่วย ตั้งแต่ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์   
[24 มกราคม 2554]   
(คลิก: 5,327 / ความคิดเห็น: 0)
30007
 
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช เปิดสอนวิชาเพศศึกษาเป็นวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ม.๑ – ม.๖ จำนวน ๑ คาบต่อสัปดาห์ คิดเป็น ๐.๕ หน่วยกิต
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์    
[16 เมษายน 2553]   
(คลิก: 7,900 / ความคิดเห็น: 0)
30006
 
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เข้าร่วมโครงการก้าวย่างฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา โดยอยู่ภายใต้หน่วยประสานงานของสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๕ (สคร.๕) นครราชสีมา
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[26 มกราคม 2553]   
(คลิก: 8,279 / ความคิดเห็น: 0)
10030
 
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์ฯ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เปิดสอนวิชา “เพศศึกษา” ตั้งแต่ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ สัปดาห์ละ ๑ คาบ ๐.๕ หน่วยกิต ทั้งยังมีชุมนุม “วัยใสใส่ใจสุขภาพ” และชุมนุม “ITOB” (Information Technology of Bumnetnarong) ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาอีกด้วย
โดย: พรรณอุมา  สีหะจันทร์   
[24 มีนาคม 2552]   
(คลิก: 25,710 / ความคิดเห็น: 87)
10029
 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จ.นราธิวาส
“โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสเปิดสอนเพศศึกษาโดยใช้ชื่อว่า ทักษะชีวิต จัดไว้เป็นวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสุขศึกษาสำหรับชั้น ม.๑ และ ม.๔ บางห้องและจัดไว้ในวิชาสุขศึกษาสำหรับชั้น ม.๔ บางห้อง”
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[28 พฤศจิกายน 2551]   
(คลิก: 12,369 / ความคิดเห็น: 20)
10028
 
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำปาง
“โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดเพศศึกษาไว้ในวิชาแนะแนวตั้งแต่ชั้น ม.๑ – ม.๖ โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการสอน”
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[18 พฤศจิกายน 2551]   
(คลิก: 10,421 / ความคิดเห็น: 14)
10027
 
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง
“โรงเรียนจัดเพศศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและวิชาเงินทองของมีค่า ใช้ชื่อว่า วิชาจริยศึกษา และจัดให้มีการสอนในคาบสุดท้ายของวันศุกร์พร้อมกันทั้งโรงเรียนตั้งแต่ชั้น ม.๑–ม. ๖”
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[6 พฤศจิกายน 2551]   
(คลิก: 16,305 / ความคิดเห็น: 6)
10026
 
โรงเรียนนายมวิทยาคาร จ.อำนาจเจริญ
“โรงเรียนนายมวิทยาคาร จัดการสอนเพศศึกษาไว้ในกลุ่มสาระเพิ่มเติม โดยใช้ชื่อวิชา เพศศึกษา มาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐ โดยให้ครูที่ปรึกษารับหน้าที่สอนทุกชั้น ทุกห้อง”
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[17 ตุลาคม 2551  เวลา 02:34:45]   
(คลิก: 13,270 / ความคิดเห็น: 13)
10025
 
โรงเรียนบ้านหนองไฮ จ.อำนาจเจริญ
“โรงเรียนบ้านหนองไฮ จัดการสอนเพศศึกษาไว้ในวิชาแนะแนว ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๓  ใช้การสอนสลับกันระหว่างเพศศึกษาและแนะแนว สัปดาห์ต่อสัปดาห์  โดยครูที่ปรึกษารับผิดชอบการสอนพร้อมกันทั้งโรงเรียนในคาบสุดท้ายของวันศุกร์ และจัดไว้ในวิชาสุขศึกษาสำหรับชั้นประถมปีที่ ๔ จนถึงชั้นประถมปีที่ ๖”
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[17 ตุลาคม 2551  เวลา 02:33:18]   
(คลิก: 11,887 / ความคิดเห็น: 2)
10024
 
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม
“ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนได้ปรับการสอนเพศศึกษา เปิดเป็นวิชาทักษะชีวิต โดยจัดลงตารางสอนของเด็กไว้ในชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา ทำให้เด็กทุกชั้น ทุกห้องได้เรียนเพศศึกษาตามหลักสูตรก้าวย่างอย่างเข้าใจอย่างต่อเนื่อง”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[7 ตุลาคม 2551  เวลา 01:10:40]   
(คลิก: 19,423 / ความคิดเห็น: 8)
10023
 
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ
“โรงเรียนโนนปูนวิทยาคมจัดเพศศึกษาไว้ในชั่วโมงโฮมรูม และมีการสอนตั้งแต่ชั้น ม.๑ ถึง ม.๖ โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการสอน”
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[3 ตุลาคม 2551  เวลา 11:13:36]   
(คลิก: 12,828 / ความคิดเห็น: 7)
10022
 
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จ.อุดรธานี
“โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จัดสอนเพศศึกษาเข้าสู่หลักสูตรในกลุ่มสาระเพิ่มเติม ใช้ชื่อวิชาเพศศึกษา โดยมีรหัสวิชา และจัดสอนได้ครบทุกชั้น ทุกห้อง”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[27 กันยายน 2551  เวลา 13:27:26]   
(คลิก: 18,724 / ความคิดเห็น: 50)
10021
 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จ.ลำปาง
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จัดเพศศึกษาไว้ในวิชาสุขศึกษา ในชั้น ม ๑ – ม ๓ เด็กจะได้เรียนสัปดาห์ละ ๒ คาบติดต่อกัน  สลับกับวิชาพลศึกษา โดยมีครูผู้รับผิดชอบหลักในการสอน ๑ คน
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[17 กันยายน 2551  เวลา 23:09:16]   
(คลิก: 13,732 / ความคิดเห็น: 1)
10020
 
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จ.ลำปาง
“โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จ.ลำปาง เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนประมาณ ๓๗๐ คน จัดการสอนเพศศึกษาไว้ในหมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้ชื่อว่า กิจกรรมก้าวย่างอย่างมั่นใจ  โดยมีครูที่ผ่านการอบรมแล้วเป็นหัวหน้าทีมรับผิดชอบ สอนคู่กับครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมในทุกชั้นตั้งแต่ ม. ๑ – ม. ๖”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[10 กันยายน 2551  เวลา 00:23:51]   
(คลิก: 12,878 / ความคิดเห็น: 34)
10019
 
โรงเรียนน้ำผุด จ.ตรัง
“โรงเรียนน้ำผุดจัดการสอนเพศศึกษาไว้ในชั่วโมงโฮมรูม สัปดาห์ละ ๑ คาบ ในทุกชั้น โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้สอน   และสอนแบบบูรณาการไว้ในวิชาสุขศึกษา สังคมศึกษา และในวิชาแนะแนว”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[10 กันยายน 2551  เวลา 00:20:47]   
(คลิก: 13,794 / ความคิดเห็น: 5)
 
20007
 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
“วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามจัดเพศศึกษาเป็นวิชาบังคับเลือก มีการสอนในทุกแผนกของชั้น ปวช. ๑ โดยมีครูรับผิดชอบการสอน ๒ คน”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[5 กันยายน 2551]   
(คลิก: 18,675 / ความคิดเห็น: 5)
 
30010
 
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จ.ลำพูน
เปิดโอกาสให้เด็กท้อง...เรียนต่อ
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์   
[16 สิงหาคม 2554]   
(คลิก: 5,662 / ความคิดเห็น: 0)
30005
 
โรงเรียนบ้านน้ำดำ และโรงเรียนบ้านตรัง จ.ปัตตานี
“โรงเรียนบ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอ หนองจิก และ โรงเรียนบ้านตรัง ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่สามที่เข้าร่วมในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจพร้อมกันคือ เมื่อปี ๒๕๕๐”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[18 พฤศจิกายน 2551]   
(คลิก: 8,957 / ความคิดเห็น: 1)