หมวด:
30011
 
โรงเรียนบ้านร่องส้าน จ.พะเยา
สอนเพศศึกษาให้เด็กชาติพันธุ์
โรงเรียนนำร่องพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรม YC เพื่อนช่วยเพื่อน และสอนเพศศึกษาในวิชาสุขศึกษา รวมถึงสอดแทรกในวิชาอื่นๆ อีกด้วย
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์   
[16 กันยายน 2554]   
(คลิก: 10,544 / ความคิดเห็น: 0)
30010
 
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จ.ลำพูน
เปิดโอกาสให้เด็กท้อง...เรียนต่อ
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์   
[16 สิงหาคม 2554]   
(คลิก: 5,662 / ความคิดเห็น: 0)
30005
 
โรงเรียนบ้านน้ำดำ และโรงเรียนบ้านตรัง จ.ปัตตานี
“โรงเรียนบ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอ หนองจิก และ โรงเรียนบ้านตรัง ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่สามที่เข้าร่วมในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจพร้อมกันคือ เมื่อปี ๒๕๕๐”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[18 พฤศจิกายน 2551]   
(คลิก: 8,957 / ความคิดเห็น: 1)
30004
 
โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี
“โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา เป็นโรงเรียนสอนศาสนาแสะสอนสายสามัญในชั้น ม. ๑ – ม. ๖ จัดการสอนเพศศึกษาโดยบูรณาการเข้ากับวิชาต่างๆ เช่น สังคม สุขศึกษา ภาษาไทย และแนะแนว”
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[1 กันยายน 2551  เวลา 20:57:55]   
(คลิก: 14,052 / ความคิดเห็น: 2)
30003
 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๕ อุบลราชธานี
ความเปลี่ยนแปลงในศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนแห่งนี้ เกิดขึ้นเพราะผู้บริหารเห็นความจำเป็นในการให้ความรู้เรื่องเพศแก่เด็ก เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือดูแลตนเอง และหวังว่าเด็กที่ทำผิดจากการล่วงละเมิดทางเพศจะลดลง...
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[10 กรกฎาคม 2551  เวลา 09:52:35]   
(คลิก: 9,385 / ความคิดเห็น: 1)
30002
 
กศน. วารินชำราบ
กศน. วารินชำราบมีครูผู้สอนที่เป็นทหารสอนเหล่าทหารเกณฑ์ในค่าย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ กศน. วารินชำราบ เข้าร่วมในการอบรมเป็น ‘ครูเพศ’ ด้วย ซึ่งถือว่าเป็น กศน. แห่งแรกของโครงการฯ ที่ได้ขยายการสอนเพศศึกษาไปยังกลุ่มทหารเกณฑ์
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[1 มิถุนายน 2551  เวลา 06:18:44]   
(คลิก: 11,052 / ความคิดเห็น: 0)
30001
 
โรงเรียนมหาปัญญา
โรงเรียนสอนเณร ที่นำเพศศึกษาตามหลักสูตรก้าวย่างอย่างเข้าใจ  บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสามัญพื้นฐาน   เพื่อให้ “น้องเณร” ได้เรียนรู้เพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[4 ตุลาคม 2549  เวลา 15:00:00]   
(คลิก: 12,197 / ความคิดเห็น: 5)