หมวด:
20007
 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
“วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามจัดเพศศึกษาเป็นวิชาบังคับเลือก มีการสอนในทุกแผนกของชั้น ปวช. ๑ โดยมีครูรับผิดชอบการสอน ๒ คน”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[5 กันยายน 2551]   
(คลิก: 18,675 / ความคิดเห็น: 5)
20006
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จ.สงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นหนึ่งในวิทยาลัยต้นแบบการสอนเพศศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวะ  โดยบรรจุวิชาเพศศึกษาไว้ในหลักสูตรสำหรับชั้น ปวช. ทุกแผนก
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[19 สิงหาคม 2551  เวลา 01:28:46]   
(คลิก: 60,231 / ความคิดเห็น: 73)
20005
 
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ. เชียงใหม่
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดเพศศึกษาเป็นวิชาบังคับเลือก มีการสอนในทุกแผนกของชั้นปวช. ๑ โดยมีครูรับผิดชอบการสอน ๒ คน
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[15 สิงหาคม 2551  เวลา 05:37:31]   
(คลิก: 14,539 / ความคิดเห็น: 18)
20004
 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จ.สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  จัดเพศศึกษาเป็นวิชาบังคับเลือก มีการสอนในทุกแผนกของชั้นปวช. ๑ โดยมีครูรับผิดชอบการสอน ๒ คน
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[16 กรกฎาคม 2551  เวลา 01:45:13]   
(คลิก: 29,915 / ความคิดเห็น: 13)
20003
 
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง สอนเพศศึกษาไว้ในวิชา ทักษะชีวิต ให้กับนักศึกษาปวช. ชั้นปีที่ ๑ ทุกแผนก โดยสอนสัปดาห์ละ ๑ คาบ คาบละ ๑ ชั่วโมง ในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[4 กรกฎาคม 2551  เวลา 12:13:42]   
(คลิก: 41,787 / ความคิดเห็น: 17)
20002
 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จ.ชลบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ชลบุรี เป็นหนึ่งในสถานศึกษาต้นแบบสังกัดอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เปิดสอนวิชาเพศศึกษาในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และวิชาทักษะชีวิต ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑ อีก ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
โดย: พรรณอุมา  สีหะจันทร์   
[5 มิถุนายน 2551  เวลา 06:53:01]   
(คลิก: 26,372 / ความคิดเห็น: 3)
20001
 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานำร่องที่เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2547 ได้พัฒนารูปแบบวิธีการอย่างจริงจัง จัดสอนวิชาเพศศึกษาในห้องเรียนได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง ผู้บริหารช่วยผลักดันงานเพศศึกษาในอาชีวศึกษาระดับจังหวัด
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[18 ตุลาคม 2549  เวลา 14:00:27]   
(คลิก: 26,482 / ความคิดเห็น: 71)