Loading ...

ภาพประกอบจาก learners.in.th/blog/innovatortha...6/338589

...แต่ครูต้องเป็นข้าราชการ...และได้รับสิทธิและสวัสดิการของการเป็นข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการของกระทรวง กรม อื่นทั่วๆ ไป...การแยกบัญชีอัตราเงินเดือนครูจึงไม่มีความจำเป็น...ความรู้สึกของครู ที่เป็นข้าราชการนั้น สร้างให้เกิดอุดมการณ์การในการทำงาน...ไม่เพียงต้องการแค่เงินเดือน...แต่เป็นความภูมิใจที่ได้ทำงานรับใช้พระเจ้าแผ่นดินด้วย...

...การใช้แนวคิดของการบริหารจัดการเชิงธุรกิจมาจ้างครู ราคาถูกๆ หรือ "ครูอัตราจ้าง" เพื่อลดต้นทุน และไม่ต้องมีภาระทางงบประมาณนั้น ไม่ควรนำมาใช้กับระบบการศึกษา...เพราะการศึกษาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ...

...เงินเพิ่มพิเศษสำหรับครู ควรได้รับการพิจารณาอย่างยิ่ง...ความแตกต่างกันแต่ละพื้นที่ของค่าครองชีพ ความเสี่ยงภัย การเสียโอกาสของการได้รับบริการจากสาธารณะในพื้นที่ธุระกันดาร...เป็นการตอบแทนให้กับอาชีพครู และความเป็นครู...

เงินเดือนครูในประเทศต่างๆ


เงินเดือนครูที่นำเสนอต่อไปนี้เป็นค่าเฉลี่ยโดยยังไม่รวมสวัสดิการและการหักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามสภาพของสังคมในแต่ละประเทศ

เงินเดือนครูในสหรัฐอเมริกา แต่ละมลรัฐไม่เท่ากัน แตกต่างกันตามสภาพเศรษฐกิจของแต่ละรัฐ แต่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 40, 000 เหรียญสหรัฐต่อปี หรือประมาณ 1, 360, 000 บาทต่อปี หรือ ประมาณ 113, 000 บาทต่อเดือน (อัตรา 34 บาท ต่อ 1 เหรีญญสหรัฐ) อัตราเริ่มต้นต่ำสุดที่รัฐ Idaho เริ่มที่ 27, 500 เหรียญต่อปี

สำหรับประเทศ Australia เฉลี่ยประมาณ 41,104 สำหรับ เรียน 4 ปี และ 5 ปี เริ่มที่ 43, 225 เหรียญออสเตเลียต่อปี หรือประมาณ 1,150,000 บาทต่อปี (28บาทต่อ 1 เหรียญ) หรือ 95,000 บาทต่อเดือน

ประเทศ Canada เริ่มต้นที่ 28, 000 เหรียญคานาดาต่อปี หรือ 840, 000 บาทต่อปี (30 บาทต่อ 1 เหรียญ) หรือ 70,000 บาทต่อเดือน

ประเทศ England and Wales เฉลี่ยประมาณ 30, 000 ปอนด์ต่อปี หรือประมาณเป็นเงิน 1, 560, 000 บาทต่อปี (52 บาทต่อปอนด์) หรือ 130, 000 บาทต่อเดือน

ประเทศ South Africa เฉลี่ยประมาณ 115, 000 รูปีต่อปี หรือ 322, 000 บาทต่อปี (2.80 บาท ต่อ 1 รูปี) หรือ 26, 800 บาทต่อเดือน

ประเทศ Japan เฉลี่ยประมาณ 156, 500 เยนต่อเดือน (36 บาทต่อ 100 เยน) 56, 340 บาท ต่อเดือน

สำหรับประเทศไทย มีอัตราดังนี้ ครูผู้ช่วย ขั้นต่ำชั่วคราว 7,940 บาทต่อเดือน ขั้นต่ำ 8,700 บาท ขั้นสูง 16,840 บาท คศ.1 ขั้นต่ำชั่วคราว 8,130 บาท ขั้นต่ำ 11,930 บาท ขั้นสูง 29,700 บาท คศ.2 ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 15,410 บาท ขั้นสูง 36,020 บาท คศ.3 ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 18,910 บาท ขั้นสูง 50,550 บาท คศ.4 ขั้นต่ำ 23,230 บาท ขั้นสูง 59,770 บาท คศ.5 ขั้นต่ำ 28,550 บาท ขั้นสูง 66,480 บาท ส่วนร่างบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะ จำแนกเป็นเงินวิทยฐานะตำแหน่งครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษารวมถึงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ก.ค.ศ.กำหนด มีอัตราดังนี้ วิทยฐานะชำนาญการ 3,500 บาท วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 9,900 บาท และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 15,600 บาท

การนำอัตราเงินเดือนของประเทศต่างมาให้พิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศไทยนั้น เพื่อให้เห็นภาพฐานะทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ของอาชีพครูในประเทศต่างๆ ซึ่งการนำจำนวนเงินมาเปรียบเทียบกันตามอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเดียวนั้นคงไม่สามารถบอกถึงระดับฐานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของครูได้อย่างถูกต้อง ปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นบริบทของสังคมแต่ละประเทศเป็นตัวแปรที่สำคัญ ตัวอย่างเช่นประเทศไทย ครูที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ มีสิทธิของข้าราชการ และสวัสดิการของข้าราชการไม่อาจคิดเป็นตัวเงินได้อย่างถูกต้อง เงินเดือนครูในประเทศไทยถึงแม้จะมีจำนวนน้อยกว่าประเทศอื่นๆ แต่ในความเป็นครูของสังคมไทย ถ้ามีความเป็นข้าราชการแล้ว อัตราเงินเดือนของครูที่เป็นข้าราชการน่าจะเพียงพอเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยโดยรวม...แต่ในบางพื้นที่ของประเทศไทยมีความแตกต่างกันในเรื่องของค่าครอง ชีพ ความเสี่ยงภัย การเสียโอกาสของการได้รับบริการจากสาธารณะเช่นในเมือง กับ ชนบท ในกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัด..ในพื้นที่ธุระกันดาร เสี่ยงภัยต่างๆ ...เงินค่าครองชีพพิเศษสำหรับครูในแต่ละพื้นที่จึงเป็นทางออกที่เหมาะสมกว่า การแยกบัญชีเงินเดือนออกจากบัญชีข้าราชการทั่วไป

ครูต้องเป็นข้าราชการ


...แต่ครูต้องเป็นข้าราชการ...และได้รับสิทธิและสวัสดิการของการเป็นข้าราชการอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับข้าราชการของกระทรวง กรม อื่นทั่วๆ ไปด้วย ความจำเป็นในการแยกอัตราเงินเดือนครูต่างหากจึงไม่มีความจำเป็น...กระทรวงศึกษาธิการมีบุคคลากรผู้ที่ทำหน้าที่สอน หรือเป็น "ครู" ที่นักเรียนและครูด้วยกันที่เป็นข้าราชการไม่ค่อยจะยอมรับว่าเป็นครูเพราะเป็น "ครูอัตราจ้าง"... กระทรวงศึกษาธิการต้องบรรจุครูอัตราจ้างเหล่านั้นให้เป็นข้าราชให้หมดอย่าง รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้ "ครูอัตราจ้าง" ที่ไม่มีสถานภาพของ "ความเป็นครู" อย่างสมภาคภูมินั้นมีสถานภาพของข้าราชการ จะทำให้ขวัญและกำลังใจของเขาเหล่านั้นดีขึ้นและทำหน้าที่ครูที่ดีได้อย่างภาคภูมิ เพราะสถานภาพทางสังคมดีขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการอื่นๆ

ความรู้สึกของครู ที่เป็นข้าราชการนั้น เป็นความภูมิใจที่ได้ทำงานรับใช้พระเจ้าแผ่นดินด้วย ความรู้สึกจงรักภัคดีจะถูกถ่ายทอดไปยังลูกศิษย์โดยตรง และความมั่นคงของประเทศฝากไว้กับเยาวชนเหล่านั้นสิ่งที่น่ากังวลอย่างหนึ่งในระยะยาว คือ การที่มหาวิทยาลัยในอนาคตของไทยนั้น อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่เป็นข้าราชการอีกต่อไป เพราะจะไม่บรรจุข้าราชการในมหาวิทยาลัยอีก จะมีแต่พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการที่เหลืออยู่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มาก บางแห่งถูกจำกัดสิทธิการเป็นผู้บริหาร ความรู้สึกเหินห่างกับกับการรับใช้พระเจ้าแผ่นดินอาจเกิดขึ้นและถูกถ่ายทอดไปยังลูกศิษย์ ความเป็นครู/อาจารย์ในอุดมคติที่เคยเป็นอยู่ กลายเป็นผู้สอน ที่รับจ้างสอน รับจ้างทำงานวิจัย ผลิตผลงาน ไม่รับคุณค่าของความเป็นข้าราชการมาเป็นอุดมการณ์ในการทำงาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นคงอีกนาน คนที่เป็นตัวการเรื่องนี้คงไม่มีชีวิตอยู่รอดูผลงานของตัวเองอีกเช่นกัน แต่ลูกหลานจะต้องรับผลกับสังคมใหม่อย่างแน่นอน อย่างน้อยในระดับการศึกษาพื้นฐานที่ "คุณครู" ทั้งหลายรับผิดชอบอยู่ ต้องรับภารกิจของความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปด้วย

การที่มี "ครูอัตราจ้าง" นั่นแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการครูหรือครูอยู่ในภาวะขาดแคลน จึงต้องจ้างมาสอน แต่การจ้างคนมาสอน มาทำหน้าที่ของครู และรับผิดชอบกับความเป็นครูของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาตินั้นมีความเสี่ยงมากถ้าได้คนที่ไม่รับผิดชอบ ไม่มีความรักและความผูกพันกับอาชีพครู ความเป็นครูต้องมีความรับผิดชอบสังคมไทยในอนาคต การใช้แนวคิดของการบริหารจัดการเชิงธุรกิจมาจ้างครูราคาถูกๆ เพื่อลดต้นทุนและไม่ต้องมีภาระทางงบประมาณ ใช้ไม่ได้ผลดีกับการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นความมั่นคงของประเทศ เช่นเดียวกับ ทหาร ตำรวจ ซึ่งในอดีตนั้น การผลิตครูเป็นหน้าที่ของรัฐบาล สถานศึกษาของรัฐบาลเท่านั้นที่สามารถเปิดสอนและผลิตครูได้ เพิ่งมาอนุญาติให้สถานศึกษาเอกชนสามารถผลิตครูได้เมื่อไม่นานมานี้เอง การทบทวนให้สถานศึกษาของรัฐเท่านั้นที่จะสามารถผลิตครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้จึงน่าจะมีการพิจารณา...

แต่อย่างไรก็ตาม เงินเพิ่มพิเศษสำหรับครู ซึ่งไม่ใช่บัญชีเงินเดือนนั้นควรได้รับการพิจารณาอย่างยิ่ง เป็นการเพิ่มรายได้ให้สมกับอาชีพครูโดยเฉพาะ นอกจากเงินอื่นๆ ที่ข้าราชการจะได้รับอยู่แล้ว โดยพิจารณาใด้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ครูสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ นอกจากนี้การบริหารจัดการเรื่องของการช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย พาหนะ เงินออม หรือระบบสหกรณ์ครูที่ดำเนินการอยู่ให้ขยายการบริการให้กว้างขวางขึ้น การดำเนินการเรื่องนี้ควรเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา ทั้งเริ่มต้นคิด สนับสนุน ผลักดัน และทำให้สำเร็จ

ค่านิยมใหม่ของครู


การเรียกร้องให้เพิ่มเงินเดือนและรายได้ครู หรือการแยกบัญชีเงินเดือนครูออกจากบัญชีเงินเดือนข้าราชการทั่วไปมีความพยายามมายาวนาน แต่ข้าราชการสังกัดกระทรวงอื่นบางกลุ่มสามารถมีบัญชีเงินเดือนแยกออกต่างหาก ให้ปรากฎเห็นเป็นตัวอย่างได้ ทำให้ครูเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรม เพราะทุกวิชาชีพและสาขาอาชีพที่เป็นข้าราชการนั้นมีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองทั้งสิ้น

นอกจากนั้นทุกสาขาวิชาอาชีพในระบบราชการนั้นล้วนต้องผ่านการเรียนการสอนของครูมาทั้งสิ้น แต่คนเป็นครูของอาชีพเหล่านั้นมีฐานะทางสังคมและได้เงินเดือนด้อยกว่าศิษย์ของตัวเอง แถมยังถูกเปรียบเปรยให้เหมือน "เรือจ้าง" หรือต้องการให้เป็นผู้เสียสละให้กับสังคม การสะท้อนภาพพจน์ของครูทั้งในรูปของภาพยนตร์ เพลง ละคร ล้วนสร้างภาพความต้อยต่ำให้กับครูเป็นส่วนมากส่วนการยกย่องครูที่มีอยู่บ้าง เช่น "วันครู" พิธีการไหว้ครู เป็นการแสดงมุทิตาจิต (เท่านั้น) บางครั้งสร้างความขัดเขินให้กับครูด้วยซ้ำ

ค่านิยมใหม่ที่ครูพันธุ์ใหม่ต้องทำให้เกิดขึ้น และระบบของการบริหารจัดการอาชีพครูและความเป็นครูต้องเอื้อให้การยกฐานะของ อาชีพครูเป็นอาชีพที่สามารถทำให้ครูมีความเป็นอยู่ที่สมฐานะในสังคม...

การสร้างภาพลักษณ์ของครู และพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ตลอดจนศักดิ์ศรีความเป็นครูนั้นเป็นความรับผิดชอบของตัวครูเอง จะให้ผู้อื่นมาสร้างให้หรือทำให้ไม่ได้ "คุณครู" วันนี้จึงต้องพร้อมสำหรับการพัฒนาพร้อมจะเป็น "คุณครู" สำหรับโลกใหม่

คุณครูทั้งหลายต้องพยายามเข้าใจผู้อื่น อาชีพอื่น และสรรพสิ่งรอบๆ ตัวด้วย จะทำให้โลกของครูกว้างขึ้น แต่ถ้าคุณครูไม่พยายามเข้าใจผู้อื่น ไม่สนใจอาชีพอื่น และไม่สนใจสรรพสิ่งรอบๆ ตัว มัวแต่สนใจแต่ตัวเองหาเหตุผลให้กับตัวเอง ทำความเข้าใจเฉพาะตัวเองโลกของครูจะแคบลงๆ แคบลงจนเหลือแต่เพียงในห้องเรียนที่ตนเองสอนเท่านั้น
 ความคิดเห็นที่  9

ที่ครูประเทศเขาเงินเดือนสูงเพราะ"มันสอบเข้ายากไง" ครูประเทศไทย กระทู้ที่แล้วก็บอกไม่ใช่หรอว่า พวก กาก ๆ   ก็เป้นได้ ครูวิทย์โรงเรียนเราคนนึง ยังแยก ธาตุ กับ สารประกอบไม่ออกเลย , ไม่รู้ว่าโซเดียมคลอไรด์คือเกลือด้วย

.....   (23 สิงหาคม 2555  เวลา 21:56:51)

ความคิดเห็นที่  8

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้
ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล
ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์
ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน

ครูคือผู้  ชี้นำ  ทางความคิด
ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์  รู้ยาก รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน

ครูคือผู้  ยกระดับ วิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุด กว่าสัตว์  เดรัจฉาน
ปลุกสำนึก  สั่งสม อุดมการณ์
มีดวงมาน เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง

ครูจึงเป็น นักสร้าง  ผู้ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริง  สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง
ขอมอบเพลง  นี้มา บูชาครู

...เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์...  อนาคตครู   (3 มิถุนายน 2554  เวลา 10:32:55)

ความคิดเห็นที่  7

ครูดีก็ยังมีอยู่แหละครับ...ก็มองหลายๆด้านแล้วกัน อย่างน้อยๆการที่พวกคุณมีปัญญามาเขียนหนังสือด่าครูอยู่ปัจจุบันก็เพราะครู คิดย้อนแล้วน่าขำไหมล่ะ

rr   (11 เมษายน 2554  เวลา 13:34:37)

ความคิดเห็นที่  6

ครูไทยมัดอ้างเงินเดือนเท่ากับชาติยุโรป  ปัจจันครูมีวืทยฐานสูงมาก  แต่คุณธรรมผกผันกับตำแกน่ง   สงสารเมตตานักเรียนตอนจะเลื่อนวืทยฐานะเท่านั้นแพละ  ถามจริงๆๆเถอะครูมีแผนการสอนของตนเองไหม  ขำวะวิชาชีพครูกัวจนมั้ง

boy   (4 เมษายน 2554  เวลา 17:13:52)

ความคิดเห็นที่  5

เห็นด้วยค่ะครูที่ดีและสนใจนักเรียนเดี๋ยวนี้มีน้อยเพราะมัวแต่สนใจเรื่องเงินเดือนของตนเองทำให้เด็กนักเรียนไม่มีคุณภาพเมื่อเรียนจบ

นา   (24 พฤศจิกายน 2553  เวลา 14:09:36)

ความคิดเห็นที่  4

เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ครูจะต้องหันมาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันโลกรอบตัว และก้าวไปในโลกแห่งความจริงด้วยตัวเองก่อน ทำตัวเองให้สูงขึ้นมาก่อนที่จะให้ใคร ๆ มายกเราให้สูงขึ้น เมื่อเราดีจริงแล้วทุกคนต้องเห็นแน่นอน

ครูคนหนึ่ง   (1 มิถุนายน 2553  เวลา 17:09:24)

ความคิดเห็นที่  3

เด็กคนนี้จะพยายามไม่ให้ครูที่ดีสูญหายไปนะคะ

ดอกบัวแก้ว   (2 เมษายน 2553  เวลา 15:12:27)

ความคิดเห็นที่  2

อนาคตจะมีแต่ครูที่มีความเป็นครูที่แท้จริงน้อยลง เพราะส่วนมากอยากพัฒนาตนเองเพราะได้เงินเพิ่ม  แต่เมื่อได้วิทยฐานะเพิ่ม กลับไม่หันมาสนใจนักเรียนของตนแม้แต่น้อย

K.j   (1 เมษายน 2553  เวลา 22:05:18)

ความคิดเห็นที่  1

ครูในตอนนี้ส่วนหนึ่งยังมีอุดทการณ์ในตนเอง...แต่อีกไม่นานครูเหล่านี้จะสูญหายไป

K.ปอย   (30 มีนาคม 2553  เวลา 08:10:27)