Loading ...
ความยาว:  18.34 นาที
หนังการ์ตูนบราซิล ตอน Afraid of What?
(ขนาดไฟล์: 26.2 MB / โหลด: 2,329)


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:
หนังการ์ตูนบราซิล ตอน Once Upon a Girl
(คลิก: 2,325)
หนังการ์ตูนบราซิล ตอน Once Upon a Family
(คลิก: 2,055)
คู่มือการใช้หนังการ์ตูนบราซิล เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องบทบาททางเพศ (Gender)
(คลิก: 2,326)
หนังการ์ตูนบราซิล ตอน Afraid of What?
(ขนาดไฟล์: 26.2 MB / โหลด: 2,329)


ความคิดเห็น

 

หน้า 

ความคิดเห็นที่  315

ฤ๎แ๐๛้ ไๅํ ไ๐๓็!
ฮฮฮ ซฤๅ๋๎โ๎้ ์ๅ๒เ๋๋ป ๏๐ๅไ๋เใเๅ๒ ่็ใ๎๒๎โ๋ๅํํ๛ๅ ํเ ๑๎แ๑๒โๅํํ๎์ ๎แ๎๐๓ไ๎โเํ่่ ์ๅ๒เ๋๋่๗ๅ๑๊่ๅ (๑๒เ๋ํ๛ๅ) ไโๅ๐่. ฯ๐๎่็โ๎ไ๑๒โ๎ ๏๎๋ํ๎๑๒ ๎๐่ๅํ๒่๐๎โเํํ๎ ํเ ส๋่ๅํ๒เ — ์๛ ๓๗่๒๛โเๅ์ โ๑ๅ ๐ๅ๊๎์ๅํไเ๖่่, ๗๒๎แ๛ ๐ๅ็๓๋๒เ๒ ํๅ ๒๎๋๊๎ ๑๎๎๒โๅ๒๑๒โ๎โเ๋ ๎ๆ่ไเํ่์, ํ๎ ่ ๏๐ๅโ๎๑๕๎ไ่๋ ่๕. อๅ็เโ่๑่์๎ ๎๒ ๒๎ใ๎, ๊เ๊่์ ๎แ๐เ็๎์ ย๛ ๑ไๅ๋เ๋่ ็เ๊เ็, ยเ์ ๏๐ๅไ๎๑๒เโ๋ๅ๒๑ ๊๎ํ๑๓๋๒เ๖่ ๑๏ๅ๖่เ๋่๑๒เ ่ ไๅ๋เๅ๒๑ ๏๐ๅไโเ๐่๒ๅ๋ํ๛้ ๐เ๑๗ๅ๒ ๑๒๎่์๎๑๒่.
1)<a href=https://delmet.by>์ๅ๒เ๋๋่๗ๅ๑๊่ๅ ไโๅ๐่ โ ์่ํ๑๊ๅ</a> -ฬ๎ๆํ๎ ็เ๊เ็เ๒ โ ํเ๘ๅ้ ๊๎์๏เํ่่ ฮฮฮ ซฤๅ๋๎โ๎้ ์ๅ๒เ๋๋ป. ฬ๛ ๑๔๎๐์่๐๎โเ๋่ ๊๐๓๏ํ๓ ๎๐ใเํ่็เ๖่ ๑ ๗ๅ๒๊่์ ํเ๏๐เโ๋ๅํ่ๅ์ ไๅ๒ๅ๋ํ๎๑๒่, ็เ๊๋๗เ๙ๅ้๑ โ ่็ใ๎๒๎โ๋ๅํ่่, ๐ๅเ๋่็เ๖่่, ๓๑๒เํ๎โ๊ๅ ์ๅ๒เ๋๋่๗ๅ๑๊่๕ ไโๅ๐ๅ้.
2)<a href=https://delmet.by>๓๑๒เํ๎โ๊เ โ๕๎ไํ๛๕ ไโๅ๐ๅ้ โ ์่ํ๑๊ๅ</a> - ศ์ๅ ๘่๐๎๊่้ เ๑๑๎๐๒่์ๅํ๒ ๏๐๎ไ๓๊๖่่, ์๛ ๑๎๑๒เโ่๋่ ๊เ๒เ๋๎ใ, ๗๒๎แ๛ ๎แ๋ๅใ๗่๒ ๒เ๊๓ ๑๋๎ๆํ๓ ็เไเ๗๓, ๊เ๊ โ๛แ๎๐ ไโๅ๐่ ไ๋ ไ๎์เ, ๊โเ๐๒่๐๛, ๎แ๙ๅ๑๒โๅํํ๎ใ๎ ็ไเํ่. ฬ๛ ๏๐ๅไ๋เใเๅ์ โเ์ ๒๎๋๊๎ ๏๐๎๗ํ๛ๅ, ํเไๅๆํ๛ๅ ์ๅ๒เ๋๋๎๊๎ํ๑๒๐๓๊๖่่. ศ๑๕๎ไ ่็ ๏๐เ๊๒่๊่, ์ํ๎ใ่ๅ ๊๋่ๅํ๒๛ ๏๎ไ๒โๅ๐ไ๒, ๗๒๎ แๅ๋๎๐๓๑๑๊่ๅ ์ๅ๒เ๋๋่๗ๅ๑๊่ๅ โ๕๎ไํ๛ๅ ไโๅ๐่ ฬ่ํ๑๊ๅ ๑๋๓ๆเ๒ ไ๎๋ใ๎, แๅ็ ๏๐ๅ๒ๅํ็่้ โ ๏๐๎๖ๅ๑๑ๅ ๊๑๏๋๓เ๒เ๖่่.
3)<a href=https://delmet.by>๑๒เ๋ํ๛ๅ ไโๅ๐่ ์่ํ๑๊</a> -ฬ๛ ่๑๏๎๋็๓ๅ์ ไ๋ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โเ ํ๎โๅ้๘ๅๅ ๎แ๎๐๓ไ๎โเํ่ๅ. าเ๊๎้ ๏๎ไ๕๎ไ ไเๅ๒ โ๎็์๎ๆํ๎๑๒ ่็ใ๎๒เโ๋่โเ๒ โ๛๑๎๊๎๊เ๗ๅ๑๒โๅํํ๛ๅ ไโๅ๐่. อเ๋่๗่ๅ ๑โ๎ๅ้ ๒ๅ๕ํ่๗ๅ๑๊๎้ แเ็๛ โ๋ๅ๒๑ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛์ ๓๑๋๎โ่ๅ์ ไ๋ ๏๐๎๖โๅ๒เํ่ ๒เ๊๎ใ๎ ๎๒โๅ๒๑๒โๅํํ๎ใ๎ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โเ, ๊เ๊ ่็ใ๎๒๎โ๋ๅํ่ๅ ๑๒เ๋ํ๛๕ ไโๅ๐ๅ้.
4)<a href=https://delmet.by>์ๅ๒เ๋๋่๗ๅ๑๊่ๅ ไโๅ๐่ ๏๎ไ ็เ๊เ็ ์่ํ๑๊</a> - ฬ๛ ็เแ๎๒่์๑ ๎ ๒๎์, ๗๒๎แ๛ ๏๐ๅไ๎๑๒เโ๋ๅ์๛้ ํเ์่ ๑ๅ๐โ่๑ แ๛๋ โ๛๑๎๊๎ใ๎ ๓๐๎โํ. ย ๒๎์ ํเ์ ๏๎์๎ใเๅ๒ ํเ๋่๗่ๅ ใ๋เโํ๎ใ๎ ๎๔่๑เ, ๑๊๋เไ๎โ ไ๋ ใ๎๒๎โ๎้ ๏๐๎ไ๓๊๖่่, ๑ๅ๒่ ไ่๋ๅ๐๎โ. ส๐๎์ๅ ๒๎ใ๎, ์๛ ไ๎๐๎ๆ่์ ๑โ๎ๅ้ ๐ๅ๏๓๒เ๖่ๅ้ ่ ํๅ๑ๅ์ ๎๒โๅ๒๑๒โๅํํ๎๑๒ ็เ ๊เ๗ๅ๑๒โ๎ ๊เๆไ๎้ ่็ใ๎๒๎โ๋ๅํํ๎้ ๅไ่ํ่๖๛ ๒๎โเ๐เ.
5)<a href=https://delmet.by>์ๅ๒เ๋๋่๗ๅ๑๊่ๅ ไโๅ๐่</a> - สเ๗ๅ๑๒โ๎ ํเ๘ๅ้ ๏๐๎ไ๓๊๖่่ ๏๐๎๘๋๎ ่๑๏๛๒เํ่ๅ ่ ๏๐๎โๅ๐๊๓ โ๐ๅ์ๅํๅ์.ฯ๐่ๅ์๋ๅ์๛ๅ ๖ๅํ๛ ไ๋ ํเ๘่๕ ็เ๊เ็๗่๊๎โ.
6)<a href=https://delmet.by>๏๐๎๒่โ๎๏๎ๆเ๐ํ๛ๅ ไโๅ๐่</a> - อเ๘่ ๏๐๎๒่โ๎๏๎ๆเ๐ํ๛ๅ ไโๅ๐่ ์๎ๆํ๎ ๓๑๒เํเโ๋่โเ๒ โ ๆ่๋๛๕ ่ ํๅๆ่๋๛๕ ๏๎์ๅ๙ๅํ่๕. าๅ๕ํ่๊เ แๅ็๎๏เ๑ํ๎๑๒่ ๎แ็๛โเๅ๒ ๎แ๎๐๓ไ๎โเํ่ๅ ๒เ๊่์่ ไโๅ๐์่ ๑๊๋เไ๑๊่๕ ๏๎์ๅ๙ๅํ่้, โ ๊๎๒๎๐๛๕ ๕๐เํ๒๑ ๋ๅใ๊๎โ๎๑๏๋เ์ๅํ๙่ๅ๑ โๅ๙ๅ๑๒โเ ่๋่ ๏๐๎๕๎ไ่๒ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โ๎ ๎๏๐ๅไๅ๋ๅํํ๎้ ใ๐๓๏๏๛ ๕่์่๗ๅ๑๊๎้ ๏๐๎ไ๓๊๖่่.
<a href=https://delmet.by/>ไโๅ๐่ ์ๅ๒เ๋๋่๗ๅ๑๊่ๅ โ๕๎ไํ๛ๅ ํๅไ๎๐๎ใ๎</a>
<a href=https://delmet.by/>๊เ๊่ๅ โ๕๎ไํ๛ๅ ไโๅ๐่ โ๛แ๐เ๒ โ ๊โเ๐๒่๐๓ ๎๒็๛โ๛</a>
<a href=https://delmet.by/>ใไๅ ์๎ๆํ๎ ๊๓๏่๒ ไโๅ๐่</a>
<a href=https://delmet.by/>โ๕๎ไํ๛ๅ ไโๅ๐่ ์่ํ๑๊ๅ แๅ๋๎๐๓๑๑๊๎ใ๎ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โเ ๖ๅํเ</a>
<a href=https://delmet.by/>๑๒เ๋ํ๛ๅ ไโๅ๐่ ๏๎ไ ็เ๊เ็</a>

delmetqnd   (3 สิงหาคม 2560  เวลา 19:24:47)

ความคิดเห็นที่  314

3ueZEF Thanks so much for the blog post. Keep writing.

social bookmarking service   (7 มิถุนายน 2556  เวลา 02:14:37)

ความคิดเห็นที่  219

drjxwcemc   (28 มีนาคม 2556  เวลา 03:54:01)

ความคิดเห็นที่  179

qcmeihnst   (27 ธันวาคม 2555  เวลา 06:46:24)

ความคิดเห็นที่  178

clihnxsdp   (25 ธันวาคม 2555  เวลา 02:50:55)

ความคิดเห็นที่  177

vczsvazna   (20 ธันวาคม 2555  เวลา 05:52:45)

ความคิดเห็นที่  176

gorkhdvpb   (19 ธันวาคม 2555  เวลา 03:47:34)

ความคิดเห็นที่  175

gyxgrvqbx   (18 ธันวาคม 2555  เวลา 02:26:54)

ความคิดเห็นที่  174

qeczqbrik   (16 ธันวาคม 2555  เวลา 08:58:27)

ความคิดเห็นที่  173

vymtplchp   (15 ธันวาคม 2555  เวลา 08:48:23)

ความคิดเห็นที่  172

kmpqgdrvm   (14 ธันวาคม 2555  เวลา 06:12:19)

ความคิดเห็นที่  171

yqopbrosa   (13 ธันวาคม 2555  เวลา 13:22:01)

ความคิดเห็นที่  170

vzdapfsiw   (12 ธันวาคม 2555  เวลา 19:36:50)

ความคิดเห็นที่  169

kxtkawhuf   (12 ธันวาคม 2555  เวลา 01:36:38)

ความคิดเห็นที่  167

plcedmwiy   (28 พฤศจิกายน 2555  เวลา 06:45:42)

ความคิดเห็นที่  166

bggzjkgkr   (28 พฤศจิกายน 2555  เวลา 04:07:43)

ความคิดเห็นที่  165

zatpccazw   (28 พฤศจิกายน 2555  เวลา 01:33:01)

ความคิดเห็นที่  164

xwbjoptet   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 22:58:41)

ความคิดเห็นที่  163

sqgrzlcis   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 20:29:15)

ความคิดเห็นที่  162

shfiyavsp   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 17:56:27)

ความคิดเห็นที่  161

nypkxjpxd   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 15:23:18)

ความคิดเห็นที่  160

vzjvhrykx   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 12:46:33)

ความคิดเห็นที่  159

fwqbdettl   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 11:51:00)

ความคิดเห็นที่  158

mnjzzxyuz   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 11:50:55)

ความคิดเห็นที่  157

dkukptsvv   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 10:11:21)

ความคิดเห็นที่  156

efzkwhwpy   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 09:29:46)

ความคิดเห็นที่  155

hvwouzzmo   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 09:29:35)

ความคิดเห็นที่  154

dhzsxowxi   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 07:08:28)

ความคิดเห็นที่  153

zisaotqaj   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 07:07:28)

ความคิดเห็นที่  152

awipellcs   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 04:53:31)

ความคิดเห็นที่  151

yddgksioo   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 04:49:29)

ความคิดเห็นที่  150

cquhodmem   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 02:34:56)

ความคิดเห็นที่  149

pzdldijfv   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 02:28:53)

ความคิดเห็นที่  148

zphflptpl   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 00:13:13)

ความคิดเห็นที่  147

gzczressz   (27 พฤศจิกายน 2555  เวลา 00:04:05)

ความคิดเห็นที่  146

kxuomlxbz   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 21:49:29)

ความคิดเห็นที่  145

nopaeamad   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 21:37:44)

ความคิดเห็นที่  144

wfhgdjeef   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 19:26:37)

ความคิดเห็นที่  143

mrkxgknag   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 19:12:50)

ความคิดเห็นที่  142

lmpdsmdpc   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 17:06:58)

ความคิดเห็นที่  141

pleatiber   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 16:52:59)

ความคิดเห็นที่  140

szyxjoexg   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 14:51:21)

ความคิดเห็นที่  139

xqddorfja   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 14:37:31)

ความคิดเห็นที่  138

gavmsmmji   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 12:34:46)

ความคิดเห็นที่  137

xfntjulpm   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 12:17:57)

ความคิดเห็นที่  136

azrdhihlb   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 10:18:37)

ความคิดเห็นที่  135

jrexfxsfu   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 10:03:08)

ความคิดเห็นที่  134

kkkbttdco   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 08:01:17)

ความคิดเห็นที่  133

jgwyamezy   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 07:46:10)

ความคิดเห็นที่  132

nmazgtnhq   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 05:47:25)

ความคิดเห็น

 

หน้า 

ความคิดเห็นที่  131

ykaocchgu   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 05:31:34)

ความคิดเห็นที่  130

luuwenbng   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 03:34:40)

ความคิดเห็นที่  129

qhboqlfhq   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 03:19:42)

ความคิดเห็นที่  128

ewpaaxjty   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 01:22:56)

ความคิดเห็นที่  127

iaahvufok   (26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 01:06:55)

ความคิดเห็นที่  126

wttrzbvge   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 23:09:23)

ความคิดเห็นที่  125

vjplfjnnw   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 22:53:19)

ความคิดเห็นที่  124

ifqwhaslp   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 20:55:16)

ความคิดเห็นที่  123

ziqqhkowc   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 20:39:39)

ความคิดเห็นที่  122

cqjfthelf   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 18:34:09)

ความคิดเห็นที่  121

lakxapvzw   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 18:17:36)

ความคิดเห็นที่  120

tvivhqyyv   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 16:20:39)

ความคิดเห็นที่  119

lnqqjmimn   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 16:03:26)

ความคิดเห็นที่  118

izijbhtqr   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 14:08:47)

ความคิดเห็นที่  117

llrnxhhcc   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 13:52:51)

ความคิดเห็นที่  116

vnzeoyeme   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 11:58:22)

ความคิดเห็นที่  115

yipepgeau   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 11:41:34)

ความคิดเห็นที่  114

duljskgiz   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 09:44:41)

ความคิดเห็นที่  113

lupjjesfr   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 09:28:16)

ความคิดเห็นที่  112

bpnpfzaei   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 07:32:33)

ความคิดเห็นที่  111

sixwratcy   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 07:17:07)

ความคิดเห็นที่  110

qjzgtporn   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 05:21:57)

ความคิดเห็นที่  109

jsigjgvvj   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 05:05:45)

ความคิดเห็นที่  108

tupesecgg   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 03:11:55)

ความคิดเห็นที่  107

mhgzafkqt   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 02:54:39)

ความคิดเห็นที่  106

rspyxvkii   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 01:01:21)

ความคิดเห็นที่  105

ylwvaacdh   (25 พฤศจิกายน 2555  เวลา 00:42:35)

ความคิดเห็นที่  104

tzhiicany   (24 พฤศจิกายน 2555  เวลา 22:49:04)

ความคิดเห็นที่  103

unaaobgjd   (24 พฤศจิกายน 2555  เวลา 22:28:27)

ความคิดเห็นที่  102

egwjdbarb   (24 พฤศจิกายน 2555  เวลา 20:14:28)

ความคิดเห็นที่  101

owzeepcpu   (24 พฤศจิกายน 2555  เวลา 19:55:26)

ความคิดเห็นที่  100

sciulituw   (24 พฤศจิกายน 2555  เวลา 17:59:35)

ความคิดเห็นที่  99

elmgjsuvq   (24 พฤศจิกายน 2555  เวลา 17:42:00)

ความคิดเห็นที่  98

oewkcnwck   (24 พฤศจิกายน 2555  เวลา 15:47:20)

ความคิดเห็นที่  97

dtnestdhn   (24 พฤศจิกายน 2555  เวลา 15:30:31)

ความคิดเห็นที่  96

qbbtbiomv   (24 พฤศจิกายน 2555  เวลา 13:36:43)

ความคิดเห็นที่  95

ubkvlpmne   (24 พฤศจิกายน 2555  เวลา 13:20:19)

ความคิดเห็นที่  94

nmotjekht   (24 พฤศจิกายน 2555  เวลา 11:25:33)

ความคิดเห็นที่  93

nmechumzh   (24 พฤศจิกายน 2555  เวลา 11:07:47)

ความคิดเห็นที่  34

gvtkfatdui   (18 ตุลาคม 2555  เวลา 04:21:13)

ความคิดเห็นที่  33

 

hnncjzlnkt   (18 ตุลาคม 2555  เวลา 04:03:03)

ความคิดเห็นที่  32

xponemimul   (17 ตุลาคม 2555  เวลา 23:09:05)

ความคิดเห็นที่  31

 

lzmektpfng   (17 ตุลาคม 2555  เวลา 22:39:31)

ความคิดเห็นที่  30

dnmeioeqhn   (17 ตุลาคม 2555  เวลา 16:23:30)

ความคิดเห็นที่  29

 

yayatcfkfj   (17 ตุลาคม 2555  เวลา 13:26:45)

ความคิดเห็นที่  28

bfuykpcbih   (17 ตุลาคม 2555  เวลา 10:12:36)

ความคิดเห็นที่  27

 

fssxhxaopr   (17 ตุลาคม 2555  เวลา 07:55:15)

ความคิดเห็นที่  26

oxqydqdwkc   (17 ตุลาคม 2555  เวลา 06:30:20)

ความคิดเห็นที่  25

 

fjbdcvyzep   (17 ตุลาคม 2555  เวลา 01:26:30)

ความคิดเห็นที่  24

 

ntgmrpbdha   (16 ตุลาคม 2555  เวลา 22:05:33)