Loading ...

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรจะจัดบรรยายวิชาการเรื่อง
มานุษยวิทยากับการศึกษาพฤติกรรมข้ามเพศและรักเพศเดียวกัน
วิทยากร ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
 
การบรรยายเริ่มเวลา 13.00-15.00 น. ห้อง 207 ชั้น 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน
เข้าฟังฟรี ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 8809429 ต่อ3811