Loading ...

          ... “เรื่องเพศที่ไม่จำเป็นต้องพูด คือการทำให้เกิดความหมายในทางลบ การเหมารวม และสร้างอคติกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  เรื่องเพศที่ควรพูด คือเรื่องเพศที่ไม่เคยถูกสื่อสารในแง่มุมอื่น ส่งผลต่อความเข้าใจที่ผิดพลาด หรือเกิดอคติในเรื่องเพศ เรื่องเพศที่จำเป็นต้องพูด คือเรื่องเพศที่ต้องสื่อสารในระดับที่ชัดเจนที่สุด โดยขึ้นอยู่กับประเด็น เงื่อนไข และบริบท เช่น เพศที่เกี่ยวพันโรคและความเป็นความตาย เพศที่สัมพันธ์กับความก้าวร้าวรุนแรง สิทธิทางเพศ และการประกอบสร้างความเป็นจริงทางเพศ”....

          ในสังคมไทยประเด็นเรื่องเพศถูกเห็นว่า น่าอาย ไม่ควรพูด จึงเกิดความคลุมเคลือ ไม่มีการสื่อสารกันชัดเจน ส่งผลให้คนทั่วไปขาดความรู้เกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจและดำเนินชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศ การวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาผ่านงานวิจัยและการถ่ายทอดเรื่องเพศผ่านสื่อมวลชน ระหว่างปี 2540-2545

          ...การวิเคราะห์ผลงานวิจัยด้านเพศพบว่า ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ที่เน้นการศึกษาและสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมทางเพศ มากกว่าการศึกษาเชิงกระบวนการ และมีมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม เนื้อหาและขอบเขตการวิจัยเรื่องเพศไม่ครอบคลุมเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี ในขณะที่ “สื่อมวลชน” ซึ่งมีบทบาทหลักในการสื่อสารเรื่องเพศสู่สาธารณะ โดยการสุ่มเลือกข่าวจาก นสพ.ที่กระจายกว้างขวางที่สุดในประเทศ เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์พบว่า มีการนำเสนอข่าวความรุนแรงเป็นอันดับหนึ่งสะท้อนปัญหาเรื่องเพศที่มีการใช้อำนาจระหว่างเพศ และรองลงมาคือการเสนอข่าวเกี่ยวกับสรีระและความงาม

          โดยข่าวเกี่ยวกับเพศศึกษาเริ่มปรากฏขึ้นในปี 2542 และ “วาทกรรมเรื่องเพศ” ที่ถูกถ่ายทอดและตอกย้ำความเชื่อหรือมายาคติเรื่องเพศผ่านสื่อ เช่น เรื่องเพศเป็นเรื่องต้องห้าม เรื่องเพศเป็นเรื่องเฉพาะทางการแพทย์ ความเบี่ยงเบนเป็นเรื่องผิดปกติ การมีเพศสัมพันธ์โดยอิสระควรถูกประนาม ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของอุตสาหกรรมทางเพศ เรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัว ขนาดเพศสรีระมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการดำเนินชีวิต การใช้กำลังข่มขืนจัดเป็นความวิปริตทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศเป็นธรรมดาของผู้ชาย เพศสะท้อนความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ความรุนแรงในครอบครัวเป็นผลพวงมาจากปัญหาเรื่องเพศ ปัญหาเพศนำไปสู่การขาดสติของผู้หญิง

          แหล่งอ้างอิง:ข้อมูลอ้างอิงจากเวบไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย www.elibrary@trf.or.th  

เพศและการสื่อสาร
(ขนาดไฟล์: 1.2 MB / โหลด: 1,459)