Loading ...

ตรวจสุขภาพทางเพศ “รู้เร็ว รักษาได้” ที่เซ็นทรัล พระราม ๓

          วันที่ ๒๔ มีนาคมนี้ องค์การแพธ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร และ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการ “สุขภาพทางเพศ รู้เร็ว รักษาได้” ที่ศูนย์รักษ์สุขภาพ ชั้น ๖ เซ็นทรัล พระราม ๓

          โครงการ “สุขภาพทางเพศ รู้เร็ว รักษาได้” เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เรื่องเพศ/เอดส์ บริการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส ตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และให้คำปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่า เยาวชนในปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หากทำให้เยาวชนเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพทางเพศได้เร็ว จะทำให้กระบวนการรักษาเป็นไปอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ยังเป็นการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือเยาวชน ซึ่งมักใช้ชีวิตในห้างสรรพสินค้า พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับคนวัยทำงานที่สามารถเข้ารับบริการตรวจในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วย

          อย่างไรก็ตามกิจกรรมของโครงการฯ จะมีทุกวันเสาร์และอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

          วันที่มีให้บริการ

          ครั้งที่ 1   วันที่ 24 -25   มีนาคม  2555         

          ครั้งที่ 2  วันที่ 28 - 29  เมษายน  2555

          ครั้งที่ 3  วันที่ 26 - 27  พฤษภาคม  2555

          ครั้งที่ 4  วันที่ 23 - 24  มิถุนายน  2555  (ปรับเปลี่ยนเป้นวันที่ 30 มิถุนายน 2555 - 1  กรกฎาคม 2555)

          ครั้งที่ 5  วันที่ 28 - 29  กรกฎาคม  2555

          ครั้งที่ 6  วันที่ 25 - 26  สิงหาคม  2555

          ครั้งที่ 7  วันที่ 29 - 30  กันยายน  2555