Loading ...

 

         การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของสังคมระหว่างสวีเดน ที่มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่ำมาก และอเมริกาซึ่งมีทิศทางตรงกันข้าม พบว่า รายการทีวีในสวีเดนทั้งสาระบันเทิงและเนื้อหาความรู้ เน้นเรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เมื่อมีตัดสินใจเซ็กส์ นอกจากนี้พ่อแม่วัยรุ่นก็ตระหนักและยอมรับว่า ลูกวัยรุ่นของตัวเองจะมีเซ็กส์ได้ จึงมีบทบาทในการสื่อสารและให้ความรู้กับลูกหลาน นั่นทำให้วัยรุ่นสวีเดนยอมรับคำแนะนำของพ่อแม่ ในขณะที่วัยรุ่นอเมริกาต่างรู้สึกว่า ครอบครัวและสังคมไม่เข้าใจความรู้สึกและสถานการณ์เรื่องเพศของพวกเขา  นอกจากนี้ สวีเดนยังเป็นประเทศที่มีการผลิตสื่อโป๊ได้อย่างถูกต้อง แต่ควบคุมเรื่องการผลิตสื่อที่มีการใช้ความรุนแรงทางเพศ