Loading ...

"...ได้คนที่ตั้งใจจริงมาผลักดัน ให้ขึ้นเป็นนโยบาย...
ทำให้เราสามารถที่จะขยายให้ทุกโรงเรียน
บรรจุ (เพศศึกษา) ลงในหลักสูตรสุขศึกษาได้ครบทุกโรงเรียน"

สุวณี ไชยศักดิ์ ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดสตูล