Loading ...

อายุมีผลต่อการเข้ารับบริการสุขภาพ และเป็นสิ่งที่เราควรคิดถึงก่อนเข้ารับบริการ ที่เป็นเช่นนี้เพราะเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

โดยทั่วไป หากผู้รับบริการอายุต่ำกว่า 18 ปี ระเบียบคือต้องพาผู้ปกครอง คือพ่อ-แม่ มาเซ็นต์รับรองเพื่อเข้ารับบริการด้วย ในบางแห่งก็อนุโลมให้เป็นญาติตามสายเลือดได้ แต่ญาติต้องอายุมากกว่า 20 ปี

การให้บริการที่ไม่ต้องพักค้างคืนในสถานบริการ เช่น คลินิก ก็อนุโลมให้ผู้รับบริการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ารับบริการโดยมีผู้ปกครองที่ไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ โดยให้ผู้ที่อายุมากกว่า 20 ปีมาเซ็นต์รับรองได้

ดังนั้น จึงควรสอบถามข้อกำหนดของสถานบริการให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง และเลือกสถานบริการที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของเรา