Loading ...

ในรอบปี พ.ศ. 2554 - 2555 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์สภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (Child Watch) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินการสำรวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนดังเช่นที่ได้เคยปฏิบัติมา แต่ทว่าในรอบปี พ.ศ. 2554 - 2555 นี้ โครงการ Child Watch ได้ทำการพัฒนาเครื่องมือใหม่สำหรับการสำรวจสภาวการณ์การใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนจากการศึกษางานวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษาในต่างประเทศ โดยยกระดับให้แบบสำรวจสภาวการณ์เดิม มีความสามารถในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัย สาเหตุ หรือตัวกำหนดทางสังคม (Social Determinants) ที่เป็นตัวอธิบายความสัมพันธ์ที่ระหว่างพฤติกรรมและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้นปัจจุบันข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนของโครงการมีความสามารถเพียงพอในการอธิบายปรากฏการณ์ และปัจจัยเกื้อหนุนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน อาทิ ความสำเร็จทางการศึกษา บทบาทของครอบครัว กลุ่มเพื่อนและชุมชน เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในระดับช่วงวัยต่างๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา อีกทั้งยังสามารถทำนายให้เห็นถึงภาพอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยได้อีกด้วย

 

คุณไม่มี PDF plugin สำหรับบราวเซอร์นี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารโดยตรงตาม link ด้านล่าง

cw_summary_2554_2555.pdf
(ขนาดไฟล์: 3.6 MB / โหลด: 6,079)


ความคิดเห็นที่  2

ข้อมูลที่สอดคล้องกับหลายส่วนที่จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนัก ชัดเจนมาก ขอบคุณกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานชิ้นนี้

คนปลายน้ำ   (23 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 17:42:32)

ความคิดเห็นที่  1

 ต้องขอขอบคุณครับที่กรุณาให้ความรู้ ความระลึกถึงทุกคนอยู่ ครับผมก็คิดตลอดเวลา สถาบันครอบครัว การคบเพื่อนของวัยรุ่น เป็นพื้นฐานที่สำคัญต่ออนาคตพวกเขา
สุดท้ายต้องขอบคุณอีกครั้งครับ