Loading ...

เมื่อวันที่ ๔  มีนาคมที่ผ่านมา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกับภาคีเครือข่าย  เปิดตัวนิทรรศการ  “SEX  วัยรุ่น...เลือกได้”  ณ  อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  ซ.งามดูพลี  ถ.พระราม ๔  กรุงเทพฯ  เพื่อสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเพศให้แก่วัยรุ่น  ที่จะนำไปสู่การลดอัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ทพ. กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์  ผู้จัดการ สสส.  กล่าวว่า  “นิทรรศการ  SEX  วัยรุ่น...เลือกได้  เป็นนิทรรศการที่เปิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่  ให้วัยรุ่นได้ร่วมเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เสมือน  ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องด้วยละคร  ที่มีเป้าหมายในการรณรงค์สื่อสารเพื่อนำไปสู่การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุ  ๑๐-๑๕  ปี  ที่เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย”

นิทรรศการ  “SEX  วัยรุ่น...เลือกได้”  ประกอบไปด้วย  ๔  โซน  ได้แก่  โซนที่ ๑  รู้ตัว  ร่างกายที่เปลี่ยนแปลง  เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของร่างกายตัวเองเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น  ผ่านวิดีโอ  และแบบจำลองร่างกาย  โซนที่ ๒  รู้อารมณ์  ความรู้สึกที่แปรปรวน  รู้จักอารมณ์ที่หลากหลายในช่วงวัยรุ่น  ผ่านการ์ตูนแอนนิเมชั่น  โซนที่ ๓  รู้รัก  รู้ทันความต้องการ  เรียนรู้และเท่าทันความต้องการของตัวเองในเรื่องเพศ  ผ่านตัวละครจริง  และโซนที่ ๔  รู้ใจ  ก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการ  เพื่อให้วัยรุ่นได้รู้จักตัวเอง  และรู้เป้าหมายทางเดินของชีวิต

ทั้งนี้  นิทรรศการจะจัดแสดงที่โซนนิทรรศการหมุนเวียน  ชั้น ๒  อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  สสส.  ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ทุกวันอังคาร-เสาร์  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เข้าชมฟรี  และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จะสัญจรไปยังสถานที่ต่างๆ หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าชมนิทรรศการได้ที่  exhibition.thc@thaihealth.or.th  หรือ  โทร.  ๐๘๓ ๐๙๘ ๑๘๐๕-๖ความคิดเห็นที่  1

คือหนูอยากทราบ เกี่ยวกับโครงการนี้น่ะค่ะ ว่า ของส.ส. มีหลักการทำยังไงบ้าง
ในการดึงดูด ความสนใจกับผู้มาฟังอ่ค่ะ อย่างเช่น การแสดงละครอย่างนี้อ่ค่ะ พอดีหนูจะทำเป็นรายงายงาน เกี่ยวกับโครงการนี้ ที่ส.ส ได้ทำขึ้นอ่ค่ะ

นางสาวกิรณา  เรืองศรี   (27 พฤษภาคม 2557  เวลา 17:28:34)