Loading ...

            เชฟรอนและแพธทูเฮลธ์ตั้งเป้าอบรมพ่อแม่หมื่นคนในปีนี้ เพื่อพัฒนาทักษะในการพูดคุยเรื่องเพศกับลูก ผลการอบรมในปี ๕๖ ทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านดีขึ้น ช่วยป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของลูก

            เมื่อวันที่ ๑เม.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมคอนราด  กรุงเทพฯ  นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท  เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยผลการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการ “The Power of Human Energy : รวมพลังคน สร้างพลังใจ” ที่ร่วมมือกับมูลนิธิแพธทูเฮลธ์  สถาบันคีนันแห่งเอเซีย  และองค์การแพ็ค ประเทศไทย ในการแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม  โดยการทำกิจกรรมในโครงการต่างๆ

  

ในปี ๒๕๕๖ เป้าหมายของในการพัฒนาของโครงการฯ อยู่ในระดับบุคคลหรือหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและวิธีการดำเนินงาน  ผลการดำเนินงานตลอด ๑ ปีที่ผ่านมานั้น มีกลุ่มเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้าร่วมกว่า ๑๕,๐๐๐ คน  เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ๑๐๕ เครือข่าย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จของโครงการได้เป็นอย่างดี  ในปี ๒๕๕๗  โครงการฯ จึงมุ่งพัฒนาต่อยอดผลการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมา โดยเน้นการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสร้างให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

            น.ส. ภาวนา เหวียนระวี เลขาธิการมูลนิธิแพธทูเฮลธ์  ผู้ดำเนินโครงการ “คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ”ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งใน “The Power of Human Energy”  กล่าวว่า โครงการคุยกับลูกหลานฯ เน้นการอบรมวิทยากร  เพื่อให้วิทยากรไปอบรมพ่อแม่และผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศกับลูก  ซึ่งใน ๑ ปีที่ผ่านมา สามารถอบรมวิทยากรใน ๔ จังหวัดเป้าหมาย คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และเพชรบุรี  จำนวน ๑๔๐ คน  มีพ่อแม่ผู้ปกครองที่ผ่านการอบรมกว่า ๗๐๐  คน   โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม  ๒๙  แห่ง

            นอกจากความสำเร็จที่เป็นจำนวนตัวเลขแล้ว ความสำเร็จอีกเรื่องหนึ่งคือ พ่อแม่ผู้ปกครองเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมหลังได้รับการอบรม โดยมีแนวคิดที่เปิดกว้างในเรื่องเพศ ยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่างของวัยรุ่น  ตลอดจนสะดวกใจที่จะคุยเรื่องเพศกับลูกหลาน  ส่งผลให้ลูกหลานกล้าปรึกษาเรื่องเพศกับพ่อแม่  ที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ดีขึ้น และช่วยป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นได้

            ในปี ๒๕๕๗  โครงการคุยกับลูกหลานฯ ตั้งเป้าหมายจะอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวน ๑๐,๐๐๐ คน  พร้อมทั้งเปิดพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ที่เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกหลานให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงพยายามสร้างภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้น โดยอาศัยช่องทางสื่อสารมวลชนต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากขึ้น

            น.ส. สุพรรณี  สฤษดิ์อภิรักษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ตัวแทนเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงาน กล่าวถึงผลตอบรับของพ่อแม่และผู้ปกครองว่า  หลักสูตรการอบรมครั้งนี้  ทำให้พ่อแม่รู้สึกว่าพวกเขามีส่วนร่วม เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกเขาโดยตรง  ทำให้เข้าใจลูกมากขึ้น และทำให้รู้ว่าจะต้องกลับไปคุยกับลูกอย่างไร ในขณะที่ลูกก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของพ่อแม่ ที่ใจเย็นขึ้น ฟังพวกเขามากขึ้น ไม่บ่นไม่ว่าอย่างก่อน 

             “มีผู้เข้าร่วมอบรมเคยพูดหลังการอบรมว่า ลูกที่บ้านถามว่าไปอบรมนี่เลี้ยงอาหารอะไร ทำไมแม่กลับมาแล้วเปลี่ยนไป คือเย็นลง ฟังเขามากขึ้น ทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น ส่วนลูกของผู้เข้าอบรมอีกคนหนึ่งก็เข้ามาถามว่า  ป้าไปทำอะไรกับแม่ เดี๋ยวนี้แม่บ่นน้อยลง”   น.ส. สุพรรณีกล่าว

            ทั้งนี้ การอบรมของโครงการคุยกับลูกหลานฯ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากชุมชนและถูกขยายผลต่อเนื่องไปในพื้นที่ระดับท้องถิ่นของจังหวัด มีการจัดอบรมให้พ่อแม่และผู้ปกครองในชุมชนอื่นๆ โดยวิทยากรอาสาในพื้นที่ที่ผ่านการอบรมของโครงการเป็นผู้ดำเนินงานและเชื่อมภาคีเครือข่ายให้เกิดขึ้น  การทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนทำให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทชัดเจนขึ้น รวมถึงเป็นผู้ผลักดันนโยบายในระดับจังหวัด  ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโครงสร้างของสังคมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

            ในส่วนผลการดำเนินงานของ  สถาบันคีนันแห่งเอเซีย  ที่ส่งเสริมให้นักเรียนสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์จากการทดลองปฏิบัติจริง  มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้อำนวยการต้นแบบทางวิชาการและครูต้นแบบวิทยาศาสตร์ ขณะที่ องค์การแพ็ค ประเทศไทย ที่สนับสนุนให้เยาวชนเปราะบางในจังหวัดเป้าหมายได้ฝึกทักษะอาชีพ  ทักษะชีวิต มีเป้าหมายที่จะลดการตีตราจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน พร้อมสนับสนุนให้เยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเอง ตลอดจนสานต่อภาคีเครือข่ายและติดตามดูแลเยาวชนอย่างต่อเนื่อง