Loading ...

         แพธทูเฮลท์และ สอศ.จัดอบรมอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้นักเรียน ปวช. ผ่านชุดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ ขณะที่อาจารย์อาชีวะพร้อมนำร่องใช้ชุดกิจกรรมในชั่วโมงเรียน

         เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. มูลนิธิแพธทูเฮลท์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  จัดอบรมอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อเป็นวิทยากรหลักเพศศึกษา (Master Trainer)  จำนวน ๒๕ คน จาก ๒๔ วิทยาลัย ใน ๑๗ พื้นที่นำร่อง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  แพร่  อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ขอนแก่น ศรีสะเกษ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครปฐม ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ลพบุรี นนทบุรี และกรุงเทพฯ  โดยอบรมตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๔ เม.ย.  ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ

         การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาชุดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและได้พัฒนาทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยวิธีการเรียนรู้ที่จะใช้ในห้องเรียนนั้นเป็นรูปแบบของชุดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ทำร่วมกับเพื่อนในห้องเรียน

         ชุดกิจกรรมที่จะใช้ในโครงการนี้มีทั้งหมด ๖ ชุดกิจกรรม ครอบคลุมหลักสูตร ปวช. ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ของชั้นปีที่ ๑ – ภาคเรียนที่ ๒  ของชั้นปีที่ ๓   โดยแต่ละชุดกิจกรรมจะประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ขนาดสั้น ๕ กิจกรรม กิจกรรมละ ๕๐-๖๐ นาที และกิจกรรมการเรียนรู้ขนาดยาว ๑ กิจกรรม ใช้เวลา ๑๐๐-๒๐๐ นาที  ซึ่งอาจารย์สามารถนำชุดกิจกรรมเหล่านี้ไปใช้ได้ในชั่วโมงโฮมรูม ลูกเสือ หรือชุมนุม

         ตัวอย่างชุดกิจกรรม เช่น ชุดกิจกรรมที่ ๑  ตัวตน สังคมเพื่อน และสถานศึกษา มีแนวคิดหลักคือ  การค้นหาคุณค่าภายในตัวเอง ประกอบด้วยกิจกรรม  เช่น  “ความเก่งไม่ได้มีแบบเดียว”  มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าแต่ละคนมีความเก่งในรูปแบบที่หลากหลายได้  ตลอดจนให้สำรวจสติปัญญาหรือความสามารถของตนเอง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชมภาพยนตร์ด้วย เช่น เรื่อง “The Perks of  Being a Wallflower”

         ทั้งนี้ อาจารย์อาชีวะที่เข้าอบรมจะนำชุดกิจกรรมไปใช้ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗   และจะประชุมสรุปผลการนำชุดกิจกรรมไปดำเนินการในวิทยาลัยอื่นๆ ในเดือน ส.ค. นี้
 


         น.ส. อุษาสินี ริ้วทอง ผู้ประสานงานโครงการเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน ภาคกลาง มูลนิธิแพธฯ กล่าวว่า โครงการพัฒนาชุดกิจกรรมฯ เป็นโครงการเสริมจากหลักสูตรเพศวิถีศึกษาของนักเรียนอาชีวะ ซึ่งเดิมเป็นแค่วิชาเลือกในภาคเรียนหนึ่งเท่านั้น  และเมื่อมีการประเมินผลก็พบว่าการเรียนเพศวิถีศึกษาแค่ภาคเรียนเดียวยังไม่เพียงพอ ยังขาดความต่อเนื่องที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้ ประกอบกับได้ตระหนักว่านอกจากเพศวิถีศึกษาแล้ว เยาวชนอาชีวะควรจะได้เรียนรู้เรื่องทักษะชีวิต เช่น การอยู่ร่วมกัน การปรับตัว การจัดการความขัดแย้งด้วย มูลนิธิแพธฯ และ สอศ.จึงร่วมกันสานต่อโครงการนี้ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

         นายอนุชา ประคองวิทยา อาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพฯ กล่าวว่า จะนำชุดกิจกรรมไปใช้กับนักเรียน ปวช. ปีที่ ๑  ในภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ โดยนำไปสลับสอนในวิชาพลศึกษาที่สอนอยู่ประจำ ทั้งนี้เหตุที่เลือกใช้ชุดกิจกรรมตลอดทั้งสองภาคเรียนนั้น เพราะอยากเห็นความต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และหากเป็นไปได้ก็อยากแบ่งนักเรียนให้ใช้เฉพาะชุดกิจกรรมในภาคเรียนที่ ๑  และภาคเรียนที่ ๒  และนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมทั้งสองภาคเรียนเพื่อนำมาผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน

         นายอนุชากล่าวต่อว่า โครงการนี้จะช่วยเรื่องการใช้ชีวิตในสังคมของนักเรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมดีขึ้น ทั้งเพื่อน คนรอบข้าง หรือในสถานที่ฝึกงาน รวมถึงนักเรียนจะสามารถวางแผนอนาคตตัวเองได้ว่าจะฝึกงานที่ไหนและสอบสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน
 

หมายเหตุ

ชุดกิจกรรมที่ใช้ในโครงการประกอบด้วย ๖ ชุด ได้แก่

ชุดที่ ๑  ตัวตน สังคมเพื่อน และสถานศึกษา สำหรับนักเรียน ปวช. ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 

 ชุดที่ ๒ คุณค่าภายในตัวเอง  สำหรับนักเรียน ปวช. ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒   

ชุดที่ ๓  วิจารณญาณ  สำหรับนักเรียน ปวช. ปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

ชุดที่ ๔  ความรับผิดชอบ  สำหรับนักเรียน ปวช. ปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒  

ชุดที่ ๕  งานกับชีวิต สำหรับนักเรียน ปวช. ปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑   

ชุดที่ ๖   เส้นทางชีวิต สำหรับนักเรียน ปวช. ปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒