Loading ...

          เมื่อวันที่ ๑๔  พ.ค. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สมุทรปราการ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และ สสจ.สมุทรปราการ ร่วมกันจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนโครงการพ่อแม่คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ หลังจากดำเนินงานมาเป็นในระยะเวลา ๑ ปี เพื่อให้วิทยากรหลักของแต่ละอำเภอได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพื่อคลี่คลายอุปสรรคจากการทำงาน ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีวิทยากรหลักเข้าร่วมจำนวน ๒๔ คน จาก ๖ อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสมุทรปราการ บางบ่อ  บางพลี พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ และบางเสาธง

          ทั้งนี้ ตัวแทนวิทยากรหลักของแต่ละอำเภอได้ขึ้นมาแลกเปลี่ยนความสำเร็จในการทำงาน โดยในส่วนการอบรมสามารถทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเปิดใจเรื่องเพศและเข้าใจวัยรุ่นได้  เช่น ใน อ. เมืองฯ มีผู้ปกครองนำความรู้ที่อบรมไปใช้กับลูกที่บ้านและได้พูดคุยกันด้วยดี จึงทำให้เกิดความประทับใจและขอเข้าอบรมในครั้งที่สอง โดยพาลูกมาเข้าอบรมด้วย

          นอกจากนี้ยังสามารถนำการอบรมไปบูรณาการกับงานประจำได้ด้วย เช่น อ.พระสมุทรเจดีย์ นำหลักสูตรพ่อแม่ฯ ไปสอดแทรกในงานโครงการอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และในส่วนความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับวิทยากรหลักคือ วิทยากรได้เรียนรู้และเข้าใจวัยรุ่นไปพร้อมกับผู้เข้าอบรม เช่น วิทยากรหลัก อ.บางเสาธง รู้สึกภูมิใจกับการทำงานและเชื่อว่าถ้าได้ทำอย่างต่อเนื่องจะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้

          อย่างไรก็ตามวิทยากรหลักได้แลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำงาน รวมถึงร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้

          ๑. ขาดงบประมาณ มีแนวทางแก้ไขคือ ในปี ๒๕๕๗  สสจ. สมุทรปราการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่หรือตามนโยบายสำคัญ (งบ PPA) ซึ่งเป็นงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยทั้ง ๖ อำเภอจะได้รับงบประมาณอำเภอละ  ๙๕,๐๐๐ บาท เพื่อใช้อบรมพ่อแม่ ผู้ปกครองให้ได้อำเภอละ ๓๐๐ คน ภายในเดือน ก.ย. นี้

          ๒. ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ มีแนวทางแก้ไขคือ นางเฉลิมลักษณ์ วิจิตรานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญพิเศษ สสจ. สมุทรปราการ เสนอว่าจะนำโครงการนี้ไปนำเสนอในที่ประชุม เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ เห็นความสำคัญและสนับสนุนการทำงานของวิทยากรหลัก ทั้งนี้วิทยากรหลักก็ควรจะสื่อสารกับผู้บริหารของหน่วยงานตนเองด้วย โดยทำให้ผู้บริหารเห็นการทำงานและเห็นความสำคัญของการอบรม เช่น เชิญผู้บริหารไปเป็นประธานเปิดการอบรม

          ๓. พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่สามารถเข้าอบรมได้ครบทั้งหลักสูตร แนวทางแก้ไขคือ ปรับระยะเวลาการอบรมให้สั้นลง จาก ๒ วัน เป็น ๑ วัน โดยเลือกกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการอบรมทั้ง ๓ ด้าน คือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษา  เข้าใจความเป็นวัยรุ่น และได้ฝึกทักษะการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น 

          ๔. พ่อแม่ ผู้ปกครองที่เข้าอบรมไม่มีลูกหลานเป็นวัยรุ่น แนวทางแก้ไขคือ ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีข้อมูลครอบครัวลูกหลานอยู่ในช่วงวัยรุ่น เช่น โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา หน่วยงานภายในชุมชน เพื่อขอข้อมูลและติดต่อทางโทรศัพท์หรือส่งจดหมายเชิญถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองให้เข้าอบรมโดยตรง