Loading ...

          ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๑๗ กรุงเทพฯ ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำผู้นำทางความคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” โดยใช้หลักสูตร “การสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับบุตรหลานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน” ให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตดินแดง ห้วยขวาง และราชเทวี จำนวน ๔๕ คน ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิ.ย. ณ ศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ดินแดง กรุงเทพฯ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

          น.ส.วัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต ๑๗ และผู้จัดการศูนย์ ๓ วัยฯ ดินแดง กรุงเทพฯ กล่าวถึงการอบรมว่า การอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เป็นการอบรมนำร่องครั้งแรกในกรุงเทพฯ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยเมื่อปีที่ผ่านมาศูนย์คุ้มครองฯ ทำงานร่วมกับแกนนำเยาวชนในเรื่องเดียวกันนี้และได้ผลตอบอย่างรับดี แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมส่วนใหญ่มีปัญหามาจากครอบครัว ซึ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดและสื่อสารกับครอบครัวได้คือผู้นำชุมชนหรือคนที่ทำงานในชุมชน คนกลุ่มนี้จึงน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่เข้าถึงปัญหา ช่วยป้องกันและแก้ไขได้ดีที่สุด

          น.ส.วัลย์ลิกา กล่าวต่อว่า การอบรมมุ่งหวังให้ผู้นำชุมชนที่เข้าอบรมเปิดใจและเข้าใจเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น รวมถึงได้วิธีการและทักษะในการสื่อสารกับพ่อแม่วัยรุ่นและกับตัววัยรุ่นเอง จนสามารถนำไปพูดคุยถ่ายทอดให้คนในชุมชนได้ ทั้งนี้หลังจากการอบรม ผู้นำชุมชนของทั้ง ๓ เขต คือเขตดินแดงและห้วยขวาง และเขตราชเทวี ซึ่งเป็นเขตที่มีอัตราการคลอดบุตรของแม่วัยรุ่นมากที่สุดในกรุงเทพฯ จะต้องนำไปอบรมกับพ่อแม่ที่มีลูกหลานวัยรุ่นต่อ โดยจะต้องอบรมให้ได้เขตละ ๔๐ คนขึ้นไป รวมถึงจะต้องจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารระหว่างพ่อแม่และลูกวัยรุ่นด้วย

          นางสมบุญ แตงน้อย ประธานชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี กล่าวว่า ในชุมชนมีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมประมาณ ๑๐ คน โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เพราะพ่อแม่แยกทางกัน หรือไม่ก็ต้องโทษอยู่ในเรือนจำ จึงต้องอยู่กับญาติแทน ทั้งนี้หลังจากการเข้าอบรมรู้สึกเข้าใจและอยากหาทางช่วยเหลือวัยรุ่นที่กำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชุมชนมากขึ้น ซึ่งเธอจะนำสิ่งที่ได้อบรมไปพูดคุย แนะนำกับพ่อแม่ ผู้ปกครองของวัยรุ่นในชุมชน รวมถึงจะจัดอบรมพ่อแม่ในชุมชนซอยสวนเงินในวันที่ ๒๑ มิ.ย. นี้