Loading ...

          อาจารย์อาชีวศึกษาเห็นความสำคัญของใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ชี้ช่วยให้นักเรียนอาชีวะได้สำรวจและเห็นคุณค่าตัวเอง โดยมีอาจารย์เป็นผู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้

          มูลนิธิแพธทูเฮลท์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกันจัดอบรม “การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนอาชีวศึกษา”ให้กับผู้บริหารและอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน ๔๙ คน ในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ต.ค. ณ ห้องแวนด้า ๑-๒ และห้องราชาวดี  โรงแรมทีเคพาเลซ เพื่ออบรมให้อาจารย์ได้ศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมและสามารถนำไปใช้ในวิทยาลัยได้ โดยจะจัดอบรมกับผู้บริหารและอาจารย์อาชีวศึกษาอีก ๒ รอบในวันที่ ๑-๓ พ.ย. และ ๖-๘ พ.ย.

          นายวิทยา บุญรอด อาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ กล่าวหลังจากเข้าว่า ชุดกิจกรรมที่ได้มาอบรมครั้งนี้มีประโยชน์กับนักเรียนอาชีวะมาก เพราะช่วยให้เด็กได้สำรวจตัวเอง ทั้งในแง่การทบทวนและเห็นคุุณค่าตัวเอง รวมถึงเคารพผู้อื่นซึ่งถือเป็นจุดสำคัญหากเด็กตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวได้แล้วน่าจะช่วยแก้ปัญหาหลายเรื่องของนักเรียนอาชีวะได้ เช่น การออกเรียนกลางคัน การทะเลาะเบาะแว้ง เป็นต้น               

          นายวิทยากล่าวต่อว่า การนำชุดกิจกรรมนี้ไปใช้ ครูจะต้องเตรียมตัวอย่างดี ทั้งการศึกษาชุดกิจกรรมว่ามีวัตถุประสงค์การเรียนรู้คืออะไร และตั้งเป้าหมายว่าจะให้อะไรกับเด็กนักเรียน ที่สำคัญครูจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนใหม่ โดยครูจะต้องเป็นผู้ที่เอื้อการเรียนรู้ให้เด็ก โดยพยายามสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เสริมพลังบวกในเด็ก และมีทักษะการตั้งคำถามให้นักเรียนได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่

          ทั้งนี้ได้ปรึกษากับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยที่มาเข้าอบรมด้วยกันว่า จะนำไปทดลองใช้กับนักเรียน ปวช. ปี ๑และปี ๒ ในภาคเรียนที่ ๒ ที่กำลังจะเปิดเรียนนี้ โดยจะนำไปใช้เต็มชั่วโมงในวิชาลูกเสือสำหรับ นักเรียนชั้นปี  ๑ และในชั่วโมงโฮมรูมและชั่วโมงกิจกรรมสำหรับนักเรียนปี ๒

          นายพิรุณ อินทร์พรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จ.ลำปาง กล่าวว่า ชุดกิจกรรมนี้สอดคล้องกับนโยบายของอาชีวะที่ว่า “เด็กเก่งดีมีความสุข”และช่วยตอบโจทย์สถานการณ์ปัญหาของนักเรียนอาชีวะได้ เช่น เรื่องความรุนแรง การตั้งครรภ์ในวัยเรียน และการติดเชื้อเอชไอวี หากได้นำไปใช้กับนักเรียนที่วิทยาลัยก็เชื่อว่าเด็กจะเข้าใจและได้ความรู้ ส่งผลมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากขึ้น

          นายพิรุณกล่าวอีกว่า ในฐานะของรองผู้อำนวยการที่เข้าร่วมอบรมการใช้ชุดกิจกรรมนี้ จะสามารถเป็นผู้สนับสนุนและช่วยให้ครูผู้สอนนำไปใช้กับนักเรียนได้ โดยเขาจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างครูผู้สอนกับผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้การอบรมที่เชิญผู้บริหารเข้าร่วมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าผู้บริหารได้มาเห็นและรับฟังด้วยตัวเอง ในบางครั้งการรับฟังจากครูอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอและทำให้ขับเคลื่อนไปได้ไม่มาก

          ทั้งนี้หลังจากได้ปรึกษาแผนการใช้ชุดกิจกรรมกับครูผู้สอน ๒ คนที่มาอบรมด้วยกันนั้น ตั้งใจว่าจะนำไปใช้กับนักเรียน ปวช. ปี ๒ จำนวน ๒ ห้องในชั่วโมงการพัฒนาทักษะของนักเรียน และจากนั้นจะนำผลการประเมินการใช้ชุดกิจกรรมในชั้นเรียนที่ได้เรียนรู้จากอบรมครั้งนี้ไปเสนอต่อผู้อำนวยการว่านักเรียนที่ได้ทำกิจกรรมมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และจะขยายผลโดยการอบรมครู เพื่อนำไปใช้กับนักเรียนคนอื่นๆ ในวิทยาลัยต่อไป