Loading ...
หนังสือเล่มนี้ในรูปแบบ pdf
(ขนาดไฟล์: 13.2 MB / โหลด: 2,619)

หนังสือสาระสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๓ และ ม. ปลาย (๔–๖) จำนวน ๔ เล่ม และคู่มือครูสำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ จำนวน ๒ เล่ม ถูกพัฒนาขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิแพธทูเฮลท์/ path2health foundation เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบของหนังสือสาระสุขศึกษา ให้สอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะของเยาวชน ให้มีความเท่าทันหรือฉลาดรู้เรื่องสุขภาพ ที่เอื้อต่อการดำเนินวิถีสุขภาพในสภาพแวดล้อมของศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้น โรงเรียน สถานศึกษา หรือครูผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพของผู้เรียนสามารถนำหนังสือชุดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมให้กับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีสุขภาวะที่ดีของเยาวชนได้  ทั้งนี้การจัดพิมพ์ เผยแพร่ หรือจัดพิมพ์ซ้ำ ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใดต้องได้รับการอนุญาตจากสสส ที่เป็นเจ้าของก่อน

หนังสือเล่มนี้ในรูปแบบ pdf
(ขนาดไฟล์: 13.2 MB / โหลด: 2,619)