สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : กิจกรรมเยาวชน
เครือข่าย V-Teen กรุงเทพฯ เตรียมจัดค่ายเพศศึกษารุ่น ๓
เครือข่าย V-Teen กรุงเทพฯ เตรียมจัดค่ายเพศศึกษารุ่น ๓
         เครือข่าย V-Teen กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑-๒-๓ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” เตรียมจัดค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนเรื่องเพศศึกษารุ่น ๓ กำหนดการจัดค่ายแบ่งออกเป็น ๒ ช่วงคือ
 
          ค่ายแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิ.ย. ๔๙ โรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในสังกัด สพท. เขต ๑ และ ๒ ประกอบไปด้วย โรงเรียนมักกะสันพิทยา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และโรงเรียนสตรีวิทยา ๒
 
          ค่ายที่สองจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มิ.ย. - ๒ ก.ค. ๔๙ โรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นโรงเรียนสังกัด สพท. เขต ๓ ประกอบด้วย โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนทวีธาภิเศก
 
          ซึ่งทั้ง ๒ ค่ายนี้จะจัดขึ้นที่ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ (ทุ่งสีกัน ดอนเมือง)  ข่าวคราวความคืบหน้าและบรรยากาศภายในค่ายติดตามได้ในเว็บไซต์นะคะ