สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : งานวิชาการเพศศึกษา (ระดับภูมิภาค)
การประชุมวิชาการ "เครือข่ายเพศศึกษาเพื่อเยาวชน" นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์
"ทบทวน  ทายท้า  ทิศทาง  ทุ่มเท"
20 - 21  มกราคม  2553
โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเต็ล  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

กำหนดการ : ประชุมวิชาการ “เครือข่ายเพศศึกษาเพื่อเยาวชน” NODE สคร.๕ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
  “ทบทวน ทายท้า ทิศทาง ทุ่มเท”
วันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓   ณ โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
 วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.   ๐๘.๐๐ น.
ลงทะเบียน
 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
การแสดงของเยาวชน
 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น.
พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ (ห้องแกรนด์บอลรูม)
โดย
นายแพทย์ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๔
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.   บรรยายพิเศษ
“ การทำงานเพื่อพัฒนาเยาวชน : ต้องคิดและทำอย่างไร”
(ห้องแกรนด์บอลรูม)
 
โดย
อาจารย์ทิชา ณ นคร   
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  
เวทีข้อเสนอ “ความท้าทายในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้ครอบคลุมและมีคุณภาพ” (ห้องแกรนด์บอลรูม)

โดย

 - พิสิษฐ์ สืบนุการวัฒนา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
 - ยรรยง ผิวอ่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต ๒
 - ไพวัลย์ กรุงพิทักษ์ โรงเรียนรัตนบุรี
 - ธีรวัฒน์ เพชรดี โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม

ผู้ดำเนินรายการ

 - นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ สคร.๕
เวทีข้อเสนอ “บริการให้คำปรึกษาสำหรับเยาวชน” : ถึงเวลาที่ต้องทำแล้วหรือยัง  (ห้องพนาเวศ)

โดย

 - บังอร ยมชัยภูมิ โรงพยาบาลเนินสง่า
 - เกษม กิติพันธยาพร โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
ดำเนินรายการ
 
- หทัยรัตน์ สุดา องค์การแพธ
เวทีข้อเสนอ “บทบาทสื่อและท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเยาวชน” (ห้อง ABC)

โดย
 - ธิดา จันทินมาธร นายก อบต.คอโค จ.สุรินทร์
 - ศักดา เชื้ออินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
ผู้ดำเนินรายการ
 - ผดุง จตุรภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายข่าวและรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น เคซีทีวี
๑๕.๑๕-๑๗.๐๐ น.  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวไปกับวัยรุ่นบนโลกออนไลน์” (ห้องแกรนด์บอลรูม)

โดย
 - พีรนุช สุวรรณรัตน์ www.kapook.com
 - กันทิมา เพชรคง องค์การแพธ
ผู้ดำเนินรายการ
 - จิดาภา บูรณ์เจริญ โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทของเยาวชนในการทำงานเรื่องเอดส์และเพศศึกษา” (ห้องพนาเวศ)

โดย
 
- วาสนา พรมเสนา องค์การแพธ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ห้องเรียนพ่อแม่” (ห้องABC)

โดย
 - กษมา สัตยาหุรักษ์ องค์การแพธ

ผู้ดำเนินรายการ
 - นิภา เหล่าปาสี สื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิ
๑๘.๐๐ น.   ปาร์ตี้สังสรรค์เครือข่ายและคนทำงาน
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.   ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.
เสวนา “เรื่องเพศในสังคมไทย” (ห้องแกรนด์บอลรูม)

โดย
 - รศ.ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
นักเขียนสารคดีเชิงวัฒนธรรมพื้นบ้าน
 - วิทยา แสงอรุณ คอลัมนิสต์

ผู้ดำเนินรายการ
 - ทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา สคร.๕
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
เสวนา “การศึกษากับการสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชน : กรณีศึกษาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา” (ห้องแกรนด์บอลรูม)

โดย
 - อ.พรรณทิพย์พา ทองมี
 - ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน

ผู้ดำเนินรายการ
 - หทัยรัตน์ สุดา องค์การแพธ
แลกเปลี่ยน “ชุมชนคนทำงานเพศศึกษาบนโลกออนไลน์” (ห้องพนาเวศ)

โดย
 - ศรีสุมาลย์ ศาสตร์สาระ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)

ผู้ดำเนินรายการ  
 - อุษาสินี ริ้วทอง องค์การแพธ
แลกเปลี่ยน “เพศวิถีของเยาวชน” (ห้อง ABC)

โดย
 - รศ.ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ
 - วาสนา พรมเสนา องค์การแพธ
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.   ๑๓.๓๐ น.
เสวนา “ เมื่อเยาวชนของเราเผชิญปัญหา ใครควรเข้ามาทุ่มเท” (ห้องแกรนด์บอลรูม)

โดย
 - ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นพ.สำเริง แหยงกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- ภาวนา เหวียนระวี ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการองค์การแพธ

ผู้ดำเนินรายการ
 - นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ สคร.๕
๑๕.๑๕-๑๗.๐๐ น.   ๑๕.๑๕-๑๖.๓๐
 
พิธีปิด
 
โดย
ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๘.๐๐ น.
ดาวน์โหลด:
กำหนดการ
(ขนาดไฟล์: 432 KB / โหลด: 1,869)
สไลด์ประกอบ :: ห้องโลกออนไลน์ 1
(ขนาดไฟล์: 1.9 MB / โหลด: 1,437)
สไลด์ประกอบ :: ห้องโลกออนไลน์ 2
(ขนาดไฟล์: 8.4 MB / โหลด: 3,463)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*