สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : งานวิชาการเพศศึกษา (ระดับภูมิภาค)
เวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ อาชีวศึกษา
๗ ปี เหลียวหลัง แลหน้า ศรัทธา เรียนรู้ เคียงคู่ เปลี่ยนแปลง

กำหนดการ

เวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ อาชีวศึกษา

Theme: ๗ ปี เหลียวหลัง แลหน้า ศรัทธา เรียนรู้ เคียงคู่ เปลี่ยนแปลง

วันที่ ๒๙ กันยายน  ตุลาคม ๒๕๕๓

ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 

วัตถุประสงค์:

  1. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเพิ่มเติมข้อมูลแก่คนทำงาน  ทั้งครูผู้สอน  ผู้นิเทศ(Coach) และเยาวชน
  2. รับรู้ / เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  3. เป็นเวทีสื่อสารระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชน
  4. เป็นเวทีสื่อสารความต้องการในการรับการสนับสนุนการทำงานจากโครงการ  และความคาดหวังของโครงการ
  5. เรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน
  6. เกิดเครือข่ายและแหล่งสนับสนุนจากพื้นที่
  7. ผู้บริหารรับรู้ความคืบหน้าของการทำงานเพศศึกษา

 

วันพุธ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

                                    ห้องใหญ่ (รวม)

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐            ลงทะเบียน (Lobby)

                             ชมบูทกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน

                             โดย ครูเพศศึกษาและกลุ่มเยาวชนอาชีวศึกษา

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐            พิธีเปิดการประชุม ชมการเล่าเรื่อง “ดอกผล/ผลผลิตเยาวชนจากการทำงานเพศศึกษา”

                             โดยเยาวชนและครูเพศศึกษา

                                                                       

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕            รับประทานอาหารว่าง  

 

๑๐.๑๕-๑๒.๐๐           ปฐกถาพิเศษ 

เรื่อง“เหลียวหลัง มองอนาคตกับกระบวนสร้างการเรียนรู้เพื่อเยาวชน”

วิทยากร         อ.วิเชียร  ไชยบัง

                   ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

                  

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐           รับประทานอาหาร

 

๑๓.๐๐-๑๔.๔๕           ห้องย่อยที่ ๑    ย้อนรอยกับการสร้างการเรียนรู้

                                    วิทยากร         คุณธนา  ผินกลับ  ศูนย์ฝึกฯ ชายบ้านกาญจนภิเษก

                                                เด็กเยาวชนบ้านกาญจนภิเษก

                                                ครูเพศศึกษาอาชีวศึกษา เด็กที่เรียนเพศศึกษา

                             ห้องย่อยที่ ๒    กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน

วิทยากร         คุณจำลอง  ฝั่งชลจิตร์

                                    ดำเนินรายการ โดย  อ. มนัสนันท์  ราตรีหว่าง

                           

                                    ห้องย่อยที่ ๓     Sex กับ Gender

วิทยากร         คุณวรานุช  ชินวรโสภาค , รศ. ชลิดาภรณ์  ส่งสัมพันธ์

                               
                                                                       ห้องย่อยที่ ๔    ข้อเสนอแนะต่อการทำงานเพศศึกษาต่อไปในอนาคต

                             ดำเนินรายการ  โดย  อ.ประสิทธิ์  อังกินันท์

 

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐           รับประทานอาหารว่าง

                                   

๑๕.๐๐-๑๗.๐๐           ห้องย่อยที่ ๑  แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ตามแผน

                                                “คู่มือเพศศึกษา”

วิทยากร         อ.มาลา เล็กชอุ่ม   อ. จันทนี  จันทรศร    อ.สมเจตต์  อุ่นใจ

                      อ. สุชิลา  ยันตพงศ์พิพัฒน์    อ. พงศ์เดช  ยอดพยุงค์

                                 

ห้องย่อยที่ ๒     บทเรียนการสร้างกลุ่มเยาวชน

วิทยากร         กลุ่มเยาวชนอาชีวศึกษา

                                    ดำเนินรายการ   โดย คุณพุทธพจน์  ตรีเภรี,   คุณอนุวัฒน์  ปิ่นแก้ว         

                             

                                    ห้องย่อยที่ ๓     โลกที่มากกว่าหญิงและชาย (เพศทางเลือก)

                                    วิทยากร          คุณเล็ก    กลุ่มสะพาน

                                                คุณวิทยา  แสงอรุณ

                                                พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ์

                                                ดำเนินรายการ    โดย อ.กมลทิพย์  ยุทธิวัฒน์

 

*** เปิดคลินิกปรึกษาปัญหาห้องเรียนเพศศึกษา และการจัดกิจกรรมของเด็ก  ๓ รอบๆ ละ ๒๐ นาที รอบละ ๑๐ คน

 โดยทีมงานMT และ เครือข่ายเยาชน “คุย เว้า อู้ แหลง”

 

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐           พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๐๐-๑๙.๓๐           รับประทานอาหาร

๑๙.๓๐-๒๑-๐๐           ดูหนังสร้างการเรียนรู้

 

 

 

 

วันพฤหัสที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

๘.๐๐-๘.๓๐               ชมบูทกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน

๘.๓๐-๑๐.๑๕             ห้องใหญ่ (รวม)

                                    เสวนา เพศ ศาสนา และวัฒนธรรม

                             วิทยากร        คุณอวยพร เขื่อนแก้ว   

                                                คุนิพัทธ์พร  เพ็งแก้ว 

                            ดำเนินรายการ  โดยอ.สุชาติ  แป้นเมือง

 

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐           รับประทานอาหารว่าง  

 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐              ห้องย่อยที่ ๑    เมื่อลูกศิษย์ติดเชื้อเอชไอวี

วิทยากร         ทีมมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (แอคเซส)

 

ห้องย่อยที่ ๒   การใช้ประโยชน์จากสื่อใกล้ต้ว

วิทยากร           คุณสันติ  ทับทิมทอง

                        คุณอุษาสินี  ริ้วทอง

ดำเนินรายการโดย 

                             ห้องย่อยที่ ๓    สถานการณ์เรื่องท้อง/แท้ง/เอดส์ในประเทศไทยและโลก

                             วิทยากร         นพ.วัชระ    พุ่มประดิษฐ์

                             ห้องย่อยที่ ๓    สื่อการสอน ทำเองได้ง่ายนิดเดียว

                             วิทยากร         คุณกันทิมา  เพชรคง 

                       

*** เปิดคลินิคปรึกษาปัญหาเพศของเด็กและผู้ใหญ่ ๓ รอบๆ ละ ๒๐ นาที รอบละ ๑๐ คน

 โดยหมอและทีมงานเลิฟแคร์

 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐           รับประทานอาหาร

 

๑๓.๐๐-๑๔.๔๕           ห้องย่อยที่ ๑    พรบ.อนามัยเจริญพันธ์ กับโอกาสของเยาวชนที่ก้าวพลาด

                             วิทยากร         คุณณัฐยา  บุญภักดี       สคส.

                                                อ. ประทีป  จุฬาเลิศ  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

                                                น้องลูกปลา  (ศิษย์เก่า วก.บางปะกง)

                                    ดำเนินรายการ โดย  คุณอุษาสินี  ริ้วทอง 

 

                             ห้องย่อยที่ ๒    ร่วมทุน ร่วมทำกับเพศศึกษาเพื่อเยาวชน

วิทยากร         ผู้แทน บ.เชฟรอน

                                                คุณจิตติมา  ภาณุเตชะ   สคส.

                                                คุณอธิปไตย  โพธิ์แตง  สอศ.

                                    ดำเนินรายการ โดย  คุณนิรุตติ์  สระบัว

  

                              ห้องย่อยที่ ๓     SkillBuilding“การฟังและการตั้งคำถาม”

วิทยากร           สมวงษ์ อุไรวัฒนา          มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (แอคเซส)

                                                วรานุช ชินวรโสภาค     องค์การแพธ

 

                        *** ดูงานนิทรรศการสุขภาวะทางเพศณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รังสิต คลอง ๕

*** เปิดคลินิคปรึกษาปัญหาเพศของเด็กและผู้ใหญ่ ๓ รอบๆ ละ ๒๐ นาที รอบละ ๑๐ คน

 โดยหมอและทีมงานเลิฟแคร์

 

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐           รับประทานอาหารว่าง

 

๑๕.๐๐-๑๗.๐๐           ห้องย่อยที่ ๑  โรงเรียนที่เด็กอยากไป  ห้องเรียนที่เด็กอยากเรียน

ดำเนินรายการโดย  กลุ่มเด็กเยาวชนอาชีวศึกษา 

อ.กมลทิพย์  ยุทธิวัฒน์

อ.ชวนชม  ลิ่มทอง และ

                                                ทีมงานจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

                                   

                             ห้องย่อยที่ ๒     การโคชแบบเคียงคู่กันพัฒนา

                                    วิทยากร         ผอ.กิตติ  บรรณโศภิษฐ์

                                    ดำเนินรายการ โดย  อ.พันธ์เพ็ญ  โพธิ์ใบ

 

                                    ห้องย่อยที่ ๓     SkillBuilding“การฟังและการตั้งคำถาม”

วิทยากร           สมวงษ์ อุไรวัฒนา          มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (แอคเซส)

                                                วรานุช ชินวรโสภาค     องค์การแพธ

 

                            ห้องย่อยที่ ๔     เด็กอาชีวะเหลือขอ แล้วครูจะเหลืออะไร???

                                    ดำเนินรายการ  โดย  วาสนา  พรมเสนา

 

                    *** ดูงานนิทรรศการสุขภาวะทางเพศณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รังสิต คลอง ๕

 

๑๗.๐๐-๑๙.๐๐           พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐           รับประทานอาหารและปาร์ตี้

 

 

                   ***Night Tour ศึกษาดูงานวิถีชีวิตคนทำงานทางเพศ

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

 

๘.๐๐-๘.๓๐               ชมบูทกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน

๘.๓๐-๑๐.๑๕             ห้องใหญ่ (รวม)

                                    อำนาจกับการพัฒนาเยาวชน

                             โดย  คุณทิชา ณ นคร  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก

                                      อ. วิภา   เกตุเทพา     รร. สตรีวิทยา ๒

                                     อ. จีรพัฒน์  ลิ่มทอง  

                            ดำเนินรายการ  โดย   คุณอรชดา  จิวโฮฮวด

 

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐           รับประทานอาหารว่าง

 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐           การสร้างเครือข่ายการทำงานใน อศจ.เข็มแข็ง (รวม)

                            ดำเนินรายการ โดย คณะกรรมการดำเนินงาน

๑๒.๐๐ –๑๒.๓๐        พิธีปิด

๑๒.๓๐                    รับประทานอาหาร

                               เดินทางกลับ

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
ไม่ทราบว่า ภาพที่ถ่ายกันที่งานเวทีวิชาการครั้งนี้อยู่ที่ไหนหมดหรอครับ อยากได้ครับ
ถ้าทราบแล้วรบกวนส่งมาทางอีเมล์ผมได้ไหมครับ
บูม เยาวชนกลุ่มสมิหลา จังหวัดสงขลา
(24 ธันวาคม 2553  เวลา 14:45:48)
ความคิดเห็นที่ 1
มัยรูปภาพน้อยจังเลยอ่ะคับอยากได้รูปพิธีเปิดจังเลยอ่ะคับ
ก๊อปปี้้ ลูกข้าวเหนียวจังหวัดศรีสะเกษ
(30 ตุลาคม 2553  เวลา 21:32:02)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*