สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : งานวิชาการเพศศึกษา (ระดับภูมิภาค)
งานสัมมนาวิชาการ “เหลียวหลัง แลหน้า ชุมชนคนทำงานสุขภาวะทางเพศ นครสวรรค์”
วันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์

กำหนดการงานสัมมนาวิชาการ “เหลียวหลัง แลหน้า ชุมชนคนทำงานสุขภาวะทางเพศ นครสวรรค์”

วันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔

โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์
วันที่ ๒๕ มกราคม
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ชี้แจงงานสัมมนา และกล่าวรายงานโดย หัวหน้างานควบคุมโรค ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานประชาคมเอดส์จังหวัดนครสวรรค์ (ศปอจ.นว.)
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิด โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พัก อาหารว่าง
๑๐.๑๕ – ๑๑.๑๕ น. นำเสนอบทเรียนงานประเด็นที่ ๑ “การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย” โดยผู้แทนจาก ๔ กิจกรรม ผู้วิพากษ์คือ วรานุช ชินวรโสภาค ผู้จัดการโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ องค์การแพธ
๑๑.๑๕ – ๑๒.๑๕ น. นำเสนอบทเรียนงานประเด็นที่ ๒ “การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” โดยผู้แทนจาก ๔ กิจกรรม ผู้วิพากษ์คือ ภาวนา เหวียนระวี ผู้แทนองค์การแพธ ประเทศไทย
๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น. นำเสนอบทเรียนงานประเด็นที่ ๓ “หุ้นส่วน/เครือข่ายหนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน” โดยผู้แทนจาก ๔ กิจกรรม ผู้วิพากษ์คือ ผศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พัก อาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น.

ห้องย่อย ๑ เสวนากับผู้เชี่ยวชาญประเด็น ๑ “การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย”

ห้องย่อย ๒ เสวนากับผู้เชี่ยวชาญประเด็น ๒ “การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”

ห้องย่อย ๓ เสวนากับผู้เชี่ยวชาญประเด็น ๓ “หุ้นส่วน/เครือข่ายหนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน”
๑๖.๑๕ – ๑๗.๐๐ น. กลุ่มย่อย ๑๒ กิจกรรม สังเคราะห์ตกผลึก และเตรียมกิจกรรมวันที่ ๒๖
๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคนทำงานสุขภาวะทางเพศนครสวรรค์

วันที่ ๒๖ มกราคม
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ชี้แจงงานสัมมนา กล่าวต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในงาน
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรสปอตรณรงค์ที่ชนะการประกวดและมอบประกาศนียบัตรสำหรับภาคีขับเคลื่อน ประธานเปิดงานโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พัก อาหารว่าง
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. กระบวนการเสนอการทำงานเพื่อสุขภาวะทางเพศ โดย ๑๒ กิจกรรมที่เข้มข้นใน จ.นครสวรรค์
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กระบวนการแลกเปลี่ยนปะทะสังสรรค์การทำงานกับ ๑๒ กิจกรรมด้วยรูปแบบต่างๆ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พัก อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ห้องย่อย ๔ ห้อง กิจกรรมตัวอย่างที่ดำเนินการเข้มข้น และนิทรรศการมีชีวิตในซุ้มต่างๆ
ห้อง ๑ “ชวนกันชี้โพรงให้กระรอก...ในโรงเรียน” โดยทีมเพศศึกษารอบด้าน
ห้อง ๒ “คุยกับลูกเรื่องเพศ” โดย เครือข่าย อสม.นครสวรรค์
ห้อง ๓ “ดอกเสลาฯ จะเบ่งบานมิเว้นวาย?” โดยเครือข่ายเยาวชน “ดอกเสลา เจ้าพระยา”
ห้อง ๔ ดูหนัง “ทางเลือก” ท้อง...มีทางเลือกจริงป่ะ?” โดยทีมพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

พัก อาหารว่าง

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ตกผลึกภาคีเครือข่าย และกระบวนการปิดการสัมมนาวิชาการฯ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
เช่นเดียวกันกับ คหที่1 ส่งมาที่วิทยาลัยเทคนิคเลย อ.เมือง จ.เลย (ระบุชื่อ พิชัย เพียซ้าย ครับ)จะได้นำความรู้ใหม่ๆไปสอนเด็กนักเรียนครับ
พิชัย เพียซ้าย
(22 สิงหาคม 2554  เวลา 20:57:29)
ความคิดเห็นที่ 2
5555656+
ytise
(13 กรกฎาคม 2554  เวลา 12:19:04)
ความคิดเห็นที่ 1
ถ้ามีกิจกรรมเช่นนี้อีกช่วยส่งมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ด้วย(ระบุชื่อจารุณี  เล็กอุทัยด้วย)
ขอบคุณอย่างสูง
จารุณี  เล็กอุทัย
(6 มิถุนายน 2554  เวลา 22:40:56)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*