สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเพื่อคนทำงานกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก / วัยรุ่น
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม-ศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
ชั้น ๑๑ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ
จัดโดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) และภาคี

กำหนดการประชุมวิชาการเพื่อคนทำงานกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก / วัยรุ่น
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม-ศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
ชั้น ๑๑ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ
จัดโดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) และภาคี

 

วันพฤหัสที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ ลงทะเบียน / ชมนิทรรศการ
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ พิธีเปิดโดย นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรมสุขภาพจิต
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ "อยากได้เด็กไทยในฝัน" ผู้ใหญ่ในบ้านต้องทำอะไร
โดย คุณทิชา ณ นคร (ป้ามล) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ พัก-อาหารว่าง
๑๐.๔๕-๑๒.๑๕ การสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตเด็ก
โดย พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร คลินิกวัยรุ่น รพ.รามาธิบดี (เพจ : เลี้ยงลูกนอกบ้าน)
๑๒.๑๕-๑๓.๑๕ พัก-อาหารกลางวัน
๑๓.๑๕-๑๔.๔๕ ห้องย่อยที่ ๑-๓
๑. ห้องไพลิน : "เด็กรุ่นใหม่ อะไรของมัน..."
โดย คุณเปรมประพัทธ ผลิตผลการพิมพ์และคณะ - Young Filmmakers of Thailand
ผู้ดำเนินรายการ รังสิมา จันทรจำนง path2health
๒. ห้องทับทิม : ภาวะอันตรายของเด็กในสังคมไทย
โดย คุณประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี
ผู้ดำเนินรายการ อ.สุจิตรา โปร่งแสง นักวิชาการอิสระ
๓. ห้องพลอย : Parenting Education : บทเรียนจากนานาชาติ
โดย คุณกษมา สัตยาหุรักษ์ UNFPA
ผู้ดำเนินรายการ ดิเรก ตาเตียว path2health
๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ พัก-อาหารว่าง
๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ ห้องย่อยที่ ๔-๖
๔. ห้องไพลิน: เทคนิคการให้คำปรึกษาพ่อแม่
โดย คุณวินัย นารีผล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
ผู้ดำเนินรายการ อนุสรณ์ สุขกันตะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕. ห้องทับทิม : ข้อเสนอผลการประเมินห้องเรียนคุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย กับมุมมองของผู้ขับเคลื่อน
โดย รศ.ดร.วงเดือน ปั้นดี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คุณผ่องศรี แซ่จึง ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษ
คุณสุพรรณี สฤษดิ์อภิรักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ดำเนินรายการ พิศิษฎ์ คุณวโรตม์ path2health
๖. ห้องพลอย : แบ่งปันเครื่องมือทำงานกับพ่อแม่
โดย คุณอรอุมา ทางดี สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์-กรมอนามัย,
คุณจันทร์ชนก โยธินชัชวาล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
คุณจิตติมา ภาณุเตชะ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
คุณสุทิศา ศรีบุตรวงษ์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h)
ผู้ดำเนินรายการ พันธ์ศักดิ์ โรจน์วาธรรม เครือข่ายผู้ปกครอง


 

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ เก็บตกมาเล่า-เช้าวันที่สอง
ผู้ดำเนินรายการ ทีมงานประจวบคีรีขันธ์
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ เสียงวัยรุ่น ถึงผู้ใหญ่ในชีวิตเขา
โดย เยาวชนที่เผชิญปัญหา
ผู้ดำเนินรายการ ณัฐพล แพเจริญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี
๐๙.๓๐-๑๐.๔๕ สปอร : 4 เสาหลักเพื่อชีวิตเด็ก โดย
ส. - คุณธัญญาภรณ์ คุณสมบัติ ดูบูโลซ์ สสจ.ลพบุรี (ภาคสาธารณสุข)
ป. - คุณวีระพล ทองเต็ม (ภาคประชาชน-ศรีสะเกษ)
อ. - คุณพินิจ ศรีจันทร์ อบต.พงศ์ประศาสน์ ประจวบคีรีขันธ์ (องค์กรท้องถิ่น)
ร. - ผอ.อิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ร.ร.มหภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ (สถานศึกษา)
ผู้ดำเนินรายการ พรนุช สถาผลสวัสดิ์ path2health
๑๐.๔๕-๑๑.๐๐ พัก-อาหารว่าง
๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ ห้องย่อยที่ ๗-๙
๗. ห้องไพลิน : เสียงเงียบๆ จากวัยรุ่นที่เป็นพ่อแม่
โดย ดร.อุมา ลางคุลเสน วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณชุติมา จงรุจินนท์
คุณณัฐวัฒน์ ขำเผือก
คุณศศิธร สายสุวรรณ
ผู้ดำเนินรายการ ผกามาศ อาจพูล path2health
๘. ห้องทับทิม : พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก เรื่องที่ทุกคนต้องเกี่ยว
โดย คุณศิรทิพย์ ภาษีสมบัติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว-อุทัยธานี
ผู้ดำเนินรายการ วาสนา พรมเสนา path2health
๙. ห้องพลอย : โรงเรียนกับพ่อแม่ จะช่วยกันดูแลชีวิตเด็กอย่างไร?...
โดย ผอ.สมศักดิ์ แสวงการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
อ.วิภา เกตุเทพา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
ผู้ดำเนินรายการ เอกกมล สำลีรัตน์ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ สมุทรปราการ
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ พัก-อาหารกลางวัน
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ คนดูแลแบบไหน จะเข้าใจเด็กยุค Gen Alpha
โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๔.๓๐-๑๕.๑๕ พิธีปิดงานประชุมวิชาการ
เจตนารมณ์การสนับสนุนงานด้านคุณภาพชีวิตของเชฟรอน
คุณนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวปิดการประชุม

อาหารว่าง และเดินทางกลับ


 

ลานเรียนรู้ – ห้องเพชร ชั้น ๑๑

ก. เวทีย่อยในลานเรียนรู้: จัดกิจกรรมในลาน / พูดคุยเป็นช่วงเวลา  ในงานทั้ง ๒ วัน

ข. นิทรรศการ ๑๑ โครงการ / หน่วยงาน ภายใต้แนวคิดการนำเสนอ ดังนี้

      ๑. Thaiteenpreg
           ปลายทางคือดูแลวิถีชีวิตทางเพศของเด็กและวัยรุ่น ที่นี่เลย...“ชุมชนคนทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น-ออนไลน์”

      ๒. สายด่วน ๑๖๖๓ + Lovecarestation
          รับรู้และแลกเปลี่ยนมุมมอง จากการให้บริการปรึกษาออนไลน์และเรื่องราวเบื้องหลังสายด่วน  จากผู้เผชิญสถานการณ์ท้องไม่พร้อม และเอชไอวี/เอดส์

      ๓. โครงการไม่รังแกกัน+ มูลนิธิแพธทูเฮลท์
          เราเคยทำความรุนแรงและรังแกเด็ก/วัยรุ่นหรือไม่แบบไหนบ้าง?มาร่วมคิด สร้าง เรียนรู้ เพื่อลดการใช้ความรุนแรงและการรังแกกันในครอบครัวและโรงเรียน

      ๔. บ้านกาญจนาภิเษก
          บ้านกาญจนาภิเษก  ....เพื่อเข้าใจ เข้าถึง ผู้เสียหายหรือเหยื่อ    ...เพื่อเยียวยา...วัยรุ่นที่ก้าวพลาด
          เพื่อการกลับ...สู่...ครอบครัว  สู่...สังคม  .....อย่างผู้มีพลัง ไม่ใช่ภาระ...

      ๕. มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
          พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก  ที่เน้นการนำเสนอสื่อความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการปรับมุมมองและเสริมสร้างทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมในเรื่องเพศ สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กทุกช่วงวัย 

      ๖. แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
          ข้อมูลและกิจกรรมที่เสริมสร้าง เพิ่มพูนทักษะในการดำเนินชีวิต เติมความคิดและความสุข รวมทั้งขอรับเครื่องมือทำงานกับพ่อแม่

      ๗. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
          นิทรรศการสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศ แลกเปลี่ยน พูดคุย รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญเพราะ “เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว”

      ๘. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  “มันใกล้มาก”
          “การพนัน” อยู่ใกล้มากรอบตัวเรา อย่างคาดไม่ถึงหรือไม่เป็นปัญหา ทั้งยังผ่านเทคโนโลยีทันสมัย เกิดรูปแบบการพนันใหม่ๆ มากมาย เข้าถึงง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสถึงเวลาแล้วที่ครอบครัวต้องรู้และเท่าทัน

      ๙. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต (เฉพาะวันที่ ๓๑ มีนา)
          แลกเปลี่ยน พูดคุยกับทีมนักจิตวิทยา ที่ชำนาญการในการให้คำปรึกษา ตามแนวทาง “มาค้นพบความสุขกับลูกวัยรุ่น”

      ๑๐. MSD : รู้จักทางเลือกใหม่
           "ยาฝังคุมกำเนิด” ทางเลือกใหม่ของการคุมกำเนิดกึ่งถาวร สำหรับผู้หญิงที่ต้องการคุมกำเนิดระยะยาว

      ๑๑. Bangkok for Teen
          social media กับการสร้างการเรียนรู้ เพื่อคนทำงานกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก/วัยรุ่นในการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ค. บรรยากาศ: มุม “แชะ&แชร์”,  ๑๐ เรื่องตั้งใจของผู้ใหญ่ในชีวิตเด็กและวัยรุ่น

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
fyb65f
๐Ÿ˜˜ You have pending messages (3) from Nicole! View Messages: https://dreamgirl22.page.link/H3Ed?hs=5721e971d366d8dfaeb6824860a2558a& ๐Ÿ˜˜
(6 มิถุนายน 2565  เวลา 18:38:59)
ความคิดเห็นที่ 2
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยสนใจที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ต้องทำอย่างไรคะ?

ขอบคุณค่ะ
หลินฟ้า
หลินฟ้า อุปัชฌาย์
(28 มีนาคม 2559  เวลา 10:18:28)
ความคิดเห็นที่ 1
มูลนิธิฯ ของเรามีความสนใจที่จะเข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ จะต้องทำอย่างไรครับ
ขอบคุณครับ
มกพด.หนองคาย
มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
(26 มีนาคม 2559  เวลา 18:32:38)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*