กำหนดการ
เวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคตะวันตก/ตะวันออก
วันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี

 
วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๐๘.๓๐ – ๐๑.๐๐ น.
ลงทะเบียน/ชมนิทรรศการ
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
กล่าวต้อนรับและชี้แจงงานเวทีวิชาการ
๑๐.๓๐ – ๑๒.๑๕ น.
ห้องใหญ่:
ปรากฎการณ์ของเยาวชน “วิกฤติิหรือโอกาส”
วิทยากร:
  คุณทิชา  ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
  คุณวาสนา  พรมเสนา ประธานเยาวชน กลุ่มตะขบป่า จ. นครราชสีมา
  อ.รังสรรค์  เพ็งนู ศึกษานิเทศก์ สพท.รบ. ๑
ดำเนินรายการ:
  อ. สุจิตรา  โปร่งแสง ศึกษานิเทศก์ อาชีวศึกษา
๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น.
พักอาหารกลางวัน
๑๓.๑๕ – ๑๕.๑๕ น.
ประชุมห้องย่อย
ห้อง A “เรื่องเพศของเยาวชน ...ในมุมมองที่แตกต่าง”
วิทยากร:
  อ. บุญเทอด  อรบุต ร.ร. สวนผึ้งวิทยา
  นางปาริชาติ  สมตรึก ผู้ปกครอง (ตัวแทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อ)
  ตัวแทนเยาวชนกลุ่มบาลีฮาย อาชีวศึกษา จ. ชลบุรี
ดำเนินรายการ:
  อ.ธัญเทพ  พิมพ์สังกุล รองผู้อำนวยการสพท. สมุทรสาคร
 
ห้อง B “สื่อโป๊ พลิกวิกฤติ สู่โอกาส”
วิทยากร:
  อ.สมยศ  ไชยภูมิสกุล โรงเรียนบ้านรางสีหมอก ราชบุรี
  คนสอนสื่อ ผศ. รุจน์  โกมลบุตร คณะวารสารศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์
  คนเสพสื่อ คุณศยามล  ลิ้มตระการพงษ์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
ดำเนินรายการ:
  อ. สุขใจ  ตวงประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพท.ฉท ๒
 
ห้อง C “ทำอย่างไร ผู้ใหญ่และเยาวชนจึงจะเชื่อมั่นศักยภาพกันและกัน”
วิทยากร:
  อ. สุชิลา ยันตพงษ์พิพัฒน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ชลบุรี
  ตัวแทนเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
  คุณธนา ผินกลับ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
ดำเนินรายการ:
  อ. มัณฑนา เพ็งนู ศึกษานิเทศก์ สพท รบ.๑
 
ห้อง D “ท้อง แท้ง ความรุนแรง ที่ (อาจจะ) เกิดขึ้น”
วิทยากร:
  คุณณัฐยา บุญภักดี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  อ. กาญจนา หลวงจอก โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ราชบุรี
  อ. ประดิษฐา ศรีประเสริฐ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่อง เพชรบุรี
ดำเนินรายการ:
  สุพรรณี สฤษดิ์อภิรักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี
๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.
พักอาหารว่าง
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๐ น.
ห้องใหญ่ กล่าวรายงาน
๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.
มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนจังหวัดสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ๘ จังหวัด
มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง ๑๒ โรงเรียน
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ปาฐกถาพิเศษ “เพศศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาเยาวชน”
องค์ปาฐก: คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการกพฐ.
๑๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.
ปาร์ตี้ เครือข่ายครูเพศศึกษา
๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.
ดูหนัง/ละครตามอัธยาศัย
  ห้อง ๑ ละคร/หนังสั้นของเยาวชน ร.ร. รัฐราษฎร์และบางแพปฐมพิทยา
  ห้อง ๔ เรียนรู้จากหนัง (คุณสุริยนต์ จองลีพันธ์ ป่าใหญ่ครีเอชั่น)
 
วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น.
เรื่องเล่าเช้านี้ โดย กลุ่มเยาวชน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
ห้องใหญ่:
“โรงเรียนเพศศึกษาในฝัน”
วิทยากร:
  อ. กานติมา ศรีทิพย์ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จ. ราชบุรี
  อ. จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้ปกครอง
  ตัวแทนเยาวชนชุมนุมก้าวย่างอย่างเข้าใจ โรงเรียนหนองรีประชานิมิตร จ. กาญจนบุรี
ดำเนินรายการ:
  คุณสมชาย กระจ่างแสง มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
อาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๓๐ น.
ประชุมห้องย่อย
ห้อง A ลงขันความคิด
“เพศศึกษาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในสถานศึกษา:
โรงเรียนทำได้ โดยไม่ต้องรอนโยบาย”
วิทยากร:
  อ. พเยาว์ วงศาโรจน์ ร.ร. หนองรีประชานิมิตร จ. กาญจนบุรี
  อ. ระพีพร นิ่มประยูร ร.ร. วัดดอนหวาย นครปฐม
  อ. สุนันทา พุ่มวารี ร.ร. เบญจมราชูทิศ จ. ราชบุรี
ดำเนินรายการ:
  อ. สุนิศา สุขผลิน ศึกษานิเทศก์ สพท.รบ.๒
 
ห้อง B “การออกแบบการเรียนรู้ แบบ ที่ได้เรียนรู้ (จริงๆ)”
วิทยากร:
  คุณกิ่งกาญจน์ ตันอุดมศักดิ์ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาชนบ้านกาญจนาภิเษก
  อ.สมเกียรติ สุขรัตน์ ร.ร. กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
  คุณกันทิมา เพชรคง องค์การแพธ (path)
ดำเนินรายการ:
  อ. วิไลวรรณ สันถวะโกมล มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
 
ห้อง C “เมื่อลูกศิษย์เราติดเชื้อ HIV”
ดำเนินรายการ:
  ทีมเครือข่ายผู้ติดเชื้อและมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (แอคเซส)
 
ห้อง D “เมื่อลูกศิษย์รักเพศเดียวกัน”
ดำเนินรายการ:
  ทีมมูลนิธิเข้าถึงเอดส์และเพื่อนพ้อง
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
พักอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
ห้องใหญ่ “การพัฒนาเยาวชน ที่มากกว่าห้องเรียน....หน้าที่ใคร ?”
วิทยากร:
  คุณศุ บุญเลี้ยง นักดนตรี ศิลปิน
  คุณรัชนี ธงไชย โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก กาญจนบุรี
  คุณกิตติพันธ์ กันจินะ เยาวชนกลุ่มเพื่อนน้องหญิง
ดำเนินรายการ:
  นายสมวงศ์ อุไรวัฒนา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
พิธีปิดการประชุมเวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคตะวันตก/ตะวันออก