โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ กับงาน “สังวาสเสวนา” (Sex Forum)

          โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ (Teenpath Project) ซึ่งดำเนินการโดยองค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข (PATH) เป็นระยะเวลา ๒ ปี (ตุลาคม ๒๕๔๖ – กันยายน ๒๕๔๘) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศสำหรับเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลกเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria)

         โครงการก้าวย่างฯ ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

(สอบถามรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติม ได้ที่ อุษาสินี ริ้วทอง องค์การแพธ โทร. ๐-๒๖๕๓ -๗๕๖๓ / ๖๕)

งานสังวาสเสวนา (Sex Forum) ครั้งที่ ๕ : “วัยรุ่น เซ็กส์ และแฟชั่น”
จัดขึ้นวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ ห้องเจริญศรี ๒-๓ ชั้น ๓ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล อุดรธานี
จัดโดย เครือข่ายเพศศึกษา คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) อุดรธานี
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน และเดินชม “ตลาดนัดเพศศึกษา”
พบมุมเครือข่ายเพศศึกษา, รู้จักกลุ่มเยาวชนหมากเล็บแมว, เยาวชนชายรักชาย, ซุ้มถุงยางฯ Oop!, มุมสื่อสังวาส, นิทรรศการโครงการก้าวย่างฯ พร้อมขอเชิญนำภาพถ่ายของตัวเองสมัยที่เป็นวัยรุ่นและสมัยปัจจุบัน ร่วมแสดงใน “ระเบียงภาพ : วัยรุ่น วัยหวาน”
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.
กิจกรรม “อุ่นเครื่อง”
๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น.
ละครสั้น จากกลุ่มเยาวชนหมากเล็บแมว
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
เปลือยใจคนดังอุดรฯ : ย้อนอดีต...วัยรุ่นสมัยไหนๆ ก็เป็นเช่นนี้!!
วิทยากร : คุณหาญชัย ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
รับประทานอาหารว่าง พร้อมชม “ตลาดนัดเพศศึกษา”
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
เสวนา “วัยรุ่น เซ็กส์ และแฟชั่น : ใครๆ ก็ว่า...ก็บ่น...แล้วมีใครทำอะไรเพื่อวัยรุ่นบ้าง?”
๑) นางสาวอัจฉรา ธานีกุล ตัวแทนกลุ่มเยาวชน “หมากเล็บแมว”
๒) นายยงยุทธ์ โยธาฤทธิ์ ตัวแทนเยาวชนกลุ่มอีกก้าวของชีวิต
๓) นายกรินทร์ ฤาชากูล ตัวแทนเยาวชนโครงการถุงยางอนามัยคุ้มครองสังคม (Oop!)
๔) อ.มนัสนันท์ ราตรีหว่าง ครูเพศศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ดำเนินการและร่วมเสวนาโดย คู่ดีเจ ดีเจ TC รายการ Box FM ๑๐๑.๒๕ และดีเจ เศรษฐบุตร รายการ Two in One Radio
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
 
          *ท้ายการเสวนา มีการแถลงข่าวจัดกิจกรรมรณรงค์ “รักปลอดภัย วาเลนไทน์ Sign In” ซึ่งจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS โดยมีอาสาสมัครเยาวชนร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน