Youth Forum (TRACK – F) in the 10th National Conference on HIV/AIDS
เอด
ส์ป้องกันได้ เยาวชนไทยมีส่วนร่วม (13 – 15 กรกฎาคม  2548)

Our Generations, Our Decisions, Our Responsibilities
รุ่นเรา เรื่องเรา เราเลือก เรารับผิดชอบ

สาระโดยรวม:
          กิจกรรม Track F มุ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนเกิดความเข้าใจที่ลุ่มลึกและรอบด้านขึ้น โดยมีกรอบประเด็นที่เป็นแกนกลางการกำหนดเนื้อหากิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ก. ทำไมถึงเยาวชนถึงได้เสี่ยงและได้รับกระทบในเรื่องเอดส์มากกว่าช่วงวัยอื่น
 •   เอดส์, เพศ (Sexuality), ยาเสพติด, การดื่มแอลกอฮอล์, สังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง และชุมชนเสมือนจริง (Virtual community)
 •   เยาวชนไทยกับการเลี้ยงดู อุ้มชู ในสังคมไทย ที่พ่อแม่ และผู้ใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจ
 •  เปิดโอกาสในการสะท้อนการรับรู้ของเยาวชน ต่อการกล่อมเกลาทางเพศ และผลกระทบของเอดส์ต่อชีวิต “....ตั้งแต่ ก่อนเกิด วัยเด็ก จนเติบโต ถึงวัยรุ่น เกี่ยวข้องกับเอดส์ ในฐานะผู้กระทำ และผู้ได้รับผลกระทบ และชีวิตที่ยังดำเนินต่อไปข้างหน้ากับเอดส์อย่างไร ความคิด ความหวัง ความใฝ่ฝัน และจินตนาการของเยาวชนต่อโลกอนาคตที่ต้องอยู่กับเอดส์”
ข. ทางออก และข้อเสนอแนะ
 •  ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง/ต้องเกี่ยวข้อง: บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม สื่อ บ้าน โรงเรียน บริการสุขภาพ และสังคม การเมือง รัฐบาล นโยบาย
ค. การรวมพลัง การสร้างพลังของเยาวชน
ง. สิทธิและความรับผิดชอบของเยาวชน
 
รูปแบบการนำเสนอ:
ก. เวทีวิชาการ (Learning Program)
   กิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยน อภิปราย หรือ การส่งเสริมประสบการณ์ทักษะการทำงานด้านเอดส์และเพศกับเยาวชน
ข. หมู่บ้านเยาวชน (Youth Village)
   กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเยาวชน และคนทำงานกับเยาวชน และส่งเสริมโอกาสเยาวชนในการแสดงความสามารถด้านต่างๆ
ค. เสียงเยาวชน (Youth Voices Out-YV)
   กิจกรรมพัฒนาการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในและนอกบริเวณการจัดงานสัมมนา เช่น รายการข่าวสั้น เสียงตามสาย โทรทัศน์วงจรปิดในงาน รวมทั้งการทำข่าวร่วมกับสื่อมวลชนนอกงาน เครือข่ายวิทยุชุมชน สำนักข่าวเด็กและเยาวชน(ขบวนการตาสับปะรด) และทำการสำรวจความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ (Youth Poll) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอดส์ เพศ และเยาวชน พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะ
ง. ค่ายเยาวชน (Youth Camp)
   กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเครือข่ายระหว่างเยาวชนที่มาร่วมงานจากภูมิภาคต่างๆ
จ. กิจกรรมอื่นๆ
   อาทิ ห้องฉายหนังทางเลือก, มุม IT Village, การแสดง Body Map ที่ใช้เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้หญิง และแนะนำเกมส์เรื่องเพศและเอดส์ (Lovecheck)
 
Plenary Day I: มุมมอง: เยาวชนกับโลกอนาคต และความรับผิดชอบ
ผู้ดำเนินการอภิปราย : คุณพนมกร ตังฑัตสวัสดิ์ (แซน) – พิธีกร / นักแสดง
กรอบประเด็น-ผู้ร่วมอภิปราย:
 1. การฟังเสียงเยาวชนกระแสหลักกับชีวิตทางเพศ ในวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมโลก
  คุณจุลจักร จักรพงษ์ (ฮิวโก้) นักแสดง / นักร้อง

 2. แนวทางในการทำงานด้านเอชไอวี/เอดส์ และสุขภาพ โดยหลักการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก (Solutions to HIV/AIDS and Health--Positive Youth Development Concepts)
  คุณเคธริน ซี บอนด์ Associate Director, The Rockefeller Foundation

 3. สิทธิพลเมือง สิทธิทางเพศ ของเยาวชน กับความรับผิดชอบต่อสังคมที่ปลอดภัยจากเอดส์
  อาจารย์พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 4. หุ้นส่วนที่เท่าเทียมในการทำงานเอดส์ระหว่างผู้ใหญ่ และเยาวชน
  คุณวรรณกนก เปาะอิแดดาโอะ เครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์ประเทศไทย (Youth Net)