"ก้าวย่าง" ร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก
คนกรุงพกถุงยางร้อยละ ๑๔.๒๕
รายละเอียดโพล
 
-
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
-
ผลการสำรวจโดยไม่แยกเพศและวัย
-
ผลการสำรวจโดยแยกตามเพศ
-
ผลการสำรวจโดยแยกตามวัย
-
ผลการสำรวจโดยแยกตามเพศและวัย
ประมวลภาพกิจกรรม
 
-
กิจกรรมบนเวที
-
บรรยากาศภายในงาน
-
บรรยากาศเก็บข้อมูลโพลของวีทีน
-
ละครเร่ทางเลือก
-
ช่วงค่ำ