ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่อยู่: เลขที่ 2    ถนน ราชธานี     ตำบล  ในเมือง
           อำเภอ  เมือง    จังหวัด อุบลราชธานี    รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์: 0-4535-2000-29
โทรสาร: 0-4531-1472
เว็บไซต์: http://www.ubru.ac.th/index2006.php