ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
2. อาจารย์จอน อึ๊งภากรณ์
อดีตคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.), อดีตวุฒิสมาชิกกรุงเทพฯ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ ปี ๒๕๔๘
3. ดร.ชลิดาภรณ์  ส่งสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. คุณธวัชชัย  ไทยเขียว
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
5. ศ.ดร.นิธิ  เอียวศรีวงศ์
นักวิชาการอิสระ
6. พ.ญ.เพชรศรี  ศิรินิรันดร์
นายแพทย์ ๑๐ ด้านเวชกรรมป้องกัน กลุ่มงานวิจัยการให้บริการทางการแพทย์และสังคม กลุ่มโรคเอดส์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
7. พ.ญ.เพ็ญศรี กระหม่อมทอง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
8. น.พ.ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
9. ดร.สิริกร  มณีรินทร์
อดีตผู้อำนวยการอุทยานการเรียนรู้ TK Park และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
10. คุณสมหมาย  ปาริฉัตร
รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชน
11. คุณสุริยนต์  จองลีพันธ์
บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17330812