ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - สถานศึกษามัธยมศึกษา
ความครอบคลุมทั้งประเทศ
ความครอบคลุมเฉพาะจังหวัดที่ทำงาน
ดำเนินงานแล้ว 54 แห่ง จากทั้งหมด 2,589 แห่ง
คิดเป็น 2.09%
ดำเนินงานแล้ว 54 แห่ง จากทั้งหมด 1,973 แห่ง
คิดเป็น 2.74%
เขตการศึกษา
ความครอบคลุมทั้งประเทศ
 
ความครอบคลุมเฉพาะจังหวัดที่ทำงาน
ทั้งหมด
ดำเนินงาน
%
ทั้งหมด
ดำเนินงาน
%
กรุงเทพฯ (รวม 3 เขต)
    กรุงเทพฯ เขต 1 39 27 69.23   39 27 69.23
    กรุงเทพฯ เขต 2 35 21 60.00   35 21 60.00
    กรุงเทพฯ เขต 3 42 - -   42 - -
ภาคกลาง-ตะวันตก (รวม 35 เขต)
    กาญจนบุรี เขต 1 11 - -   11 - -
    กาญจนบุรี เขต 2 13 - -   13 - -
    กาญจนบุรี เขต 3 6 - -   6 - -
    กาญจนบุรี เขต 4 - - -   - - -
    ชัยนาท เขต 1 14 - -   - - -
    นครนายก เขต 1 11 - -   11 - -
    นครปฐม เขต 1 13 - -   13 - -
    นครปฐม เขต 2 16 - -   16 - -
    นนทบุรี เขต 1 10 - -   10 - -
    นนทบุรี เขต 2 9 - -   9 - -
    ปทุมธานี เขต 1 14 - -   14 - -
    ปทุมธานี เขต 2 8 - -   8 - -
    ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 9 - -   - - -
    ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 10 - -   - - -
    พระนครศรีอยุธยา เขต 1 16 - -   16 - -
    พระนครศรีอยุธยา เขต 2 13 - -   13 - -
    เพชรบุรี เขต 1 12 - -   12 - -
    เพชรบุรี เขต 2 10 - -   10 - -
    ราชบุรี เขต 1 12 - -   12 - -
    ราชบุรี เขต 2 14 - -   14 - -
    ลพบุรี เขต 1 13 - -   - - -
    ลพบุรี เขต 2 13 - -   - - -
    สมุทรปราการ เขต 1 14 - -   14 - -
    สมุทรปราการ เขต 2 9 - -   9 - -
    สมุทรสงคราม เขต 1 9 - -   9 - -
    สมุทรสาคร เขต 1 11 - -   11 - -
    สระบุรี เขต 1 11 - -   - - -
    สระบุรี เขต 2 10 - -   - - -
    สิงห์บุรี เขต 1 12 - -   - - -
    สุพรรณบุรี เขต 1 11 - -   11 - -
    สุพรรณบุรี เขต 2 11 - -   11 - -
    สุพรรณบุรี เขต 3 10 1 10.00   10 1 10.00
    อ่างทอง เขต 1 14 - -   - - -
    อุทัยธานี เขต 1 21 - -   - - -
    อุทัยธานี เขต 2 - - -   - - -
ภาคเหนือ (รวม 42 เขต)
    กำแพงเพชร เขต 1 19 - -   - - -
    กำแพงเพชร เขต 2 13 - -   - - -
    เชียงราย เขต 1 11 - -   - - -
    เชียงราย เขต 2 11 - -   - - -
    เชียงราย เขต 3 8 - -   - - -
    เชียงราย เขต 4 11 - -   - - -
    เชียงใหม่ เขต 1 7 - -   7 - -
    เชียงใหม่ เขต 2 8 - -   8 - -
    เชียงใหม่ เขต 3 6 - -   6 - -
    เชียงใหม่ เขต 4 7 - -   7 - -
    เชียงใหม่ เขต 5 6 - -   6 - -
    เชียงใหม่ เขต 6 - - -   - - -
    ตาก เขต 1 11 - -   - - -
    ตาก เขต 2 9 - -   - - -
    นครสวรรค์ เขต 1 15 - -   15 - -
    นครสวรรค์ เขต 2 8 - -   8 - -
    นครสวรรค์ เขต 3 15 - -   15 - -
    น่าน เขต 1 16 - -   16 - -
    น่าน เขต 2 14 - -   14 - -
    พะเยา เขต 1 9 - -   9 - -
    พะเยา เขต 2 9 - -   9 - -
    พิจิตร เขต 1 15 - -   - - -
    พิจิตร เขต 2 16 - -   - - -
    พิษณุโลก เขต 1 13 - -   13 - -
    พิษณุโลก เขต 2 13 - -   13 - -
    พิษณุโลก เขต 3 15 - -   15 - -
    เพชรบูรณ์ เขต 1 11 - -   - - -
    เพชรบูรณ์ เขต 2 12 - -   - - -
    เพชรบูรณ์ เขต 3 17 - -   - - -
    แพร่ เขต 1 11 - -   11 - -
    แพร่ เขต 2 6 - -   6 - -
    แม่ฮ่องสอน เขต 1 4 - -   - - -
    แม่ฮ่องสอน เขต 2 4 - -   - - -
    ลำปาง เขต 1 15 - -   15 - -
    ลำปาง เขต 2 10 - -   10 - -
    ลำปาง เขต 3 6 - -   6 - -
    ลำพูน เขต 1 10 - -   10 - -
    ลำพูน เขต 2 6 - -   6 - -
    สุโขทัย เขต 1 12 - -   - - -
    สุโขทัย เขต 2 15 - -   - - -
    อุตรดิตถ์ เขต 1 15 - -   15 - -
    อุตรดิตถ์ เขต 2 4 - -   4 - -
ภาคอีสาน (รวม 61 เขต)
    กาฬสินธุ์ เขต 1 20 - -   20 - -
    กาฬสินธุ์ เขต 2 22 - -   22 - -
    กาฬสินธุ์ เขต 3 25 - -   25 - -
    ขอนแก่น เขต 1 21 - -   21 - -
    ขอนแก่น เขต 2 19 - -   19 - -
    ขอนแก่น เขต 3 16 - -   16 - -
    ขอนแก่น เขต 4 23 - -   23 - -
    ขอนแก่น เขต 5 22 - -   22 - -
    ชัยภูมิ เขต 1 23 1 4.35   23 1 4.35
    ชัยภูมิ เขต 2 23 - -   23 - -
    ชัยภูมิ เขต 3 17 - -   17 - -
    นครพนม เขต 1 28 - -   - - -
    นครพนม เขต 2 22 - -   - - -
    นครราชสีมา เขต 1 17 - -   17 - -
    นครราชสีมา เขต 2 14 - -   14 - -
    นครราชสีมา เขต 3 16 - -   16 - -
    นครราชสีมา เขต 4 17 - -   17 - -
    นครราชสีมา เขต 5 16 - -   16 - -
    นครราชสีมา เขต 6 13 - -   13 - -
    นครราชสีมา เขต 7 15 - -   15 - -
    บุรีรัมย์ เขต 1 17 - -   17 - -
    บุรีรัมย์ เขต 2 13 - -   13 - -
    บุรีรัมย์ เขต 3 21 1 4.76   21 1 4.76
    บุรีรัมย์ เขต 4 17 - -   17 - -
    มหาสารคาม เขต 1 28 - -   28 - -
    มหาสารคาม เขต 2 27 - -   27 - -
    มหาสารคาม เขต 3 - - -   - - -
    มุกดาหาร เขต 1 30 - -   30 - -
    ยโสธร เขต 1 12 - -   12 - -
    ยโสธร เขต 2 16 - -   16 - -
    ร้อยเอ็ด เขต 1 19 - -   - - -
    ร้อยเอ็ด เขต 2 26 - -   - - -
    ร้อยเอ็ด เขต 3 18 - -   - - -
    เลย เขต 1 18 - -   18 - -
    เลย เขต 2 14 - -   14 - -
    เลย เขต 3 - - -   - - -
    ศรีสะเกษ เขต 1 30 - -   30 - -
    ศรีสะเกษ เขต 2 23 - -   23 - -
    ศรีสะเกษ เขต 3 17 - -   17 - -
    ศรีสะเกษ เขต 4 21 - -   21 - -
    สกลนคร เขต 1 15 - -   - - -
    สกลนคร เขต 2 21 - -   - - -
    สกลนคร เขต 3 15 - -   - - -
    สุรินทร์ เขต 1 40 - -   40 - -
    สุรินทร์ เขต 2 23 - -   23 - -
    สุรินทร์ เขต 3 22 - -   22 - -
    หนองคาย เขต 1 21 - -   21 - -
    หนองคาย เขต 2 17 - -   17 - -
    หนองคาย เขต 3 18 - -   18 - -
    หนองบัวลำภู เขต 1 13 1 7.69   13 1 7.69
    หนองบัวลำภู เขต 2 8 - -   8 - -
    อำนาจเจริญ เขต 1 22 - -   22 - -
    อุดรธานี เขต 1 25 - -   25 - -
    อุดรธานี เขต 2 19 - -   19 - -
    อุดรธานี เขต 3 16 - -   16 - -
    อุดรธานี เขต 4 11 - -   11 - -
    อุบลราชธานี เขต 1 22 - -   22 - -
    อุบลราชธานี เขต 2 14 - -   14 - -
    อุบลราชธานี เขต 3 13 - -   13 - -
    อุบลราชธานี เขต 4 8 - -   8 - -
    อุบลราชธานี เขต 5 15 - -   15 - -
ภาคใต้ (รวม 30 เขต)
    กระบี่ เขต 1 16 - -   16 - -
    ชุมพร เขต 1 10 - -   - - -
    ชุมพร เขต 2 12 - -   - - -
    ตรัง เขต 1 16 - -   16 - -
    ตรัง เขต 2 12 - -   12 - -
    นครศรีธรรมราช เขต 1 15 - -   15 - -
    นครศรีธรรมราช เขต 2 20 - -   20 - -
    นครศรีธรรมราช เขต 3 24 - -   24 - -
    นครศรีธรรมราช เขต 4 13 - -   13 - -
    นราธิวาส เขต 1 9 - -   9 - -
    นราธิวาส เขต 2 8 - -   8 - -
    นราธิวาส เขต 3 - - -   - - -
    ปัตตานี เขต 1 8 - -   8 - -
    ปัตตานี เขต 2 9 - -   9 - -
    ปัตตานี เขต 3 - - -   - - -
    พังงา เขต 1 13 - -   13 - -
    พัทลุง เขต 1 28 - -   28 - -
    พัทลุง เขต 2 - - -   - - -
    ภูเก็ต เขต 1 7 - -   7 - -
    ยะลา เขต 1 6 - -   6 - -
    ยะลา เขต 2 7 - -   7 - -
    ยะลา เขต 3 - - -   - - -
    ระนอง เขต 1 7 - -   7 - -
    สงขลา เขต 1 15 - -   15 - -
    สงขลา เขต 2 14 - -   14 - -
    สงขลา เขต 3 13 1 7.69   13 1 7.69
    สตูล เขต 1 12 - -   12 - -
    สุราษฎร์ธานี เขต 1 15 - -   - - -
    สุราษฎร์ธานี เขต 2 17 - -   - - -
    สุราษฎร์ธานี เขต 3 13 - -   - - -
ภาคตะวันออก (รวม 14 เขต)
    จันทบุรี เขต 1 11 - -   - - -
    จันทบุรี เขต 2 12 - -   - - -
    ฉะเชิงเทรา เขต 1 18 - -   18 - -
    ฉะเชิงเทรา เขต 2 13 - -   13 - -
    ชลบุรี เขต 1 12 - -   12 - -
    ชลบุรี เขต 2 9 1 11.11   9 1 11.11
    ชลบุรี เขต 3 12 - -   12 - -
    ตราด เขต 1 15 - -   - - -
    ปราจีนบุรี เขต 1 25 - -   25 - -
    ปราจีนบุรี เขต 2 - - -   - - -
    ระยอง เขต 1 11 - -   11 - -
    ระยอง เขต 2 8 - -   8 - -
    สระแก้ว เขต 1 12 - -   - - -
    สระแก้ว เขต 2 9 - -   - - -
รวม
2,589 54 2.09   1,973 54 2.74
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17330894