ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความเป็นมา
         
           โครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และการป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลกเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและมาเลเรีย (GFATM) บริหารโครงการโดยองค์การแพธ (PATH) มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี (1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2551)
          ฐานข้อมูลเพศศึกษา ของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของเครือข่ายการดำเนิน งานเพศศึกษา ของโครงการ ประกอบด้วยองค์กรภาคี สถานศึกษา วิทยากรหลักเพศศึกษา และ ครูเพศศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
โครงสร้างกระบวนการสนับสนุนการ จัดเพศศึกษาในสถานศึกษา ตามโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ”
 
         
นิยามศัพท์ :
องค์กรภาคีดำเนินงาน (Node)1
     หมายถึง องค์กรภาคีหลักที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานประสานและบริหารการดำเนินงานในระดับพื้นที่
วิทยากรหลัก (MT หรือ Master Trainer)2
     หมายถึง บุคลากรที่ผ่านกระบวนการอบรมหลักสูตร MT 5 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรหลักในการจัดฝึก อบรมครูเพศศึกษา และมีบทบาทในการหนุนเสริมการพัฒนาการจัดการ เรียนรู้เพศศึกษา ของครูในสถานศึกษา
พี่เลี้ยงวิชาการ ( Coach)3
     หมายถึง กระบวนการติดตาม หนุนเสริมครูเพศศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาให้เยาวชน หลังจากครูผ่านการอบรมและมีการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ปีที่ 1-2 หมายถึง การดำเนินงานโครงการตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2546 ถึง กันยายน 2548
ปีที่ 3 หมายถึง การดำเนินงานตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2548 ถึง กันยายน 2549
 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17330975