ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ภาคีดำเนินงานโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ (Node)
ภาคเหนือตอนบน

ดำเนินงานปีที่ 1-2 และปีที่ 4-ปัจจุบัน

[MT]                    [สถานศึกษา]
หน่วยงานประสานงาน  ปีที่  
 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่อยู่: 202 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง เชียงใหม่  50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5556
เว็บไซต์: www.cmru.ac.th/
 
ผู้ประสานงาน  
ผศ.ปภัส  ฉัตรยาลักษณ์
โทรศัพท์: 0-5388-5555
อีเมล์: paphat_c@hotmail.com
 
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน  
คุณผการัตน์  ทิพย์สุวรรณ
โทรศัพท์: -
อีเมล์: inkandcom@gmail.com
 
ข้อมูลทั่วไป
มี พื้นที่ดำเนินงาน
6
  จังหวัด
มี สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ
196
  แห่ง
มี วิทยากรหลัก (MT)
11
  คน
หน่วยงานภาคีย่อยของ ภาคเหนือตอนบน
  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
  4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
  5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
  7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
[MT]                    [สถานศึกษา]
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344152