ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ภาคีดำเนินงานโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ (Node)
ภาคใต้ตอนล่าง

ดำเนินงานปีที่ 1-ปัจจุบัน

[MT]                    [สถานศึกษา]
หน่วยงานประสานงาน  ปีที่  
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ที่อยู่: ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา  90110
โทรศัพท์: 0-7428-2000 ต่อ 6546
โทรสาร: 0-7421-2901
เว็บไซต์: www.nur.psu.ac.th
 
ผู้ประสานงาน  
รศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
โทรศัพท์: 0-7428-2000 ต่อ 6546
อีเมล์: sphechno@yahoo.com
 
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน  
คุณธนิกา  คชรัตน์
โทรศัพท์: 0-7428-2000 ต่อ 6546
อีเมล์: thaniga555@yahoo.com
 
ข้อมูลทั่วไป
มี พื้นที่ดำเนินงาน
8
  จังหวัด
มี สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ
227
  แห่ง
มี วิทยากรหลัก (MT)
69
  คน
หน่วยงานภาคีย่อยของ ภาคใต้ตอนล่าง
  1. กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. โรงพยาบาลควนขนุน
  4. โรงพยาบาลโคกโพธิ์
  5. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
  6. โรงพยาบาลถลาง
  7. โรงพยาบาลเทพา
  8. โรงพยาบาลมายอ
  9. โรงพยาบาลหาดใหญ่
  10. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 บทความ
  11. โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
  12. โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ
  13. โรงเรียนเทพา
  14. โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
  15. โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
  16. โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)
  17. โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา)
  18. โรงเรียนบ้านลาแล
  19. โรงเรียนบ้านสาคอ
  20. โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน"
  21. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
  22. โรงเรียนพัทลุง
  23. โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
  24. โรงเรียนวรนารีเฉลิม
  25. โรงเรียนวัดชมพูสถิต
  26. โรงเรียนวัดนิคมประสาท (มิตรภาพที่ 149)
  27. โรงเรียนวิเชียรมาตุ
  28. โรงเรียนสตูลวิทยา
  29. โรงเรียนสทิงพระวิทยา
  30. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
  31. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
  32. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 สงขลา
  33. ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
  34. สถานีอนามัยฉลุง
  35. สถานีอนามัยบ้านม่าหนิก
  36. สถานีอนามัยรัษฎา
  37. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
  38. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
  39. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
  40. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
  41. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
  42. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
  43. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
  44. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนกาหลง
[MT]                    [สถานศึกษา]
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16307413