ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ภาคีดำเนินงานโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ (Node)
ภาคอีสาน

ดำเนินงานปีที่ 2-ปัจจุบัน

[MT]                    [สถานศึกษา]
หน่วยงานประสานงาน  ปีที่  
 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ที่อยู่: 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี  34000
โทรศัพท์: 0-4531-5176
โทรสาร: 0-4528-5672
เว็บไซต์: http://110.164.101.191/
 
ผู้ประสานงาน  
คุณจิรังกูร ณัฐรังสี
โทรศัพท์: 0-4531-5176
อีเมล์: prasri_tc@yahoo.com
 
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน  
คุณอรอินทร์ ขำคม
โทรศัพท์: 0-4528-1046
อีเมล์: prasri_tc@yahoo.com
 
ข้อมูลทั่วไป
มี พื้นที่ดำเนินงาน
17
  จังหวัด
มี สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ
573
  แห่ง
มี วิทยากรหลัก (MT)
73
  คน
หน่วยงานภาคีย่อยของ ภาคอีสาน
  1. โครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ. (อุบลราชธานี)
  2. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
  3. โรงพยาบาลศรีสะเกษ
  4. โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
  5. โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
  6. โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
  7. โรงเรียนดงรักวิทยา บทความ
  8. โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
  9. โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
  10. โรงเรียนบ้านกาบิน
  11. โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
  12. โรงเรียนบึงมะลูวิทยา บทความ
  13. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก บทความ
  14. โรงเรียนปทุมพิทยาคม
  15. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
  16. โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
  17. โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
  18. โรงเรียนราษีไศล บทความ
  19. โรงเรียนเวตวันวิทยา
  20. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
  21. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
  22. โรงเรียนสหธาตุศึกษา บทความ
  23. โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
  24. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
  25. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
  26. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
  27. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
  28. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
  29. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
  30. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
  31. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
  32. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
  33. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
  34. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
  35. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
  36. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
  37. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
  38. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
  39. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
  40. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่
  41. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน
[MT]                    [สถานศึกษา]
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16307723