ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ภาคีดำเนินงานโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ (Node)
มรภ.-ทุกภาค

ดำเนินงานปีที่ 4-ปัจจุบัน

[MT]                    [สถานศึกษา]
หน่วยงานประสานงาน  ปีที่  
 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่: 96 ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์: 0-3532-3084
โทรสาร: 0-3532-3088
เว็บไซต์: www.aru.ac.th
 
ผู้ประสานงาน  
ผศ.จินตนา  เวชมี
โทรศัพท์: 0-3532-3084
อีเมล์: chintana95@hotmail.com
 
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน  
คุณนิตยา  แสงมะฮะหมัด
โทรศัพท์: 0-3532-3088
อีเมล์: sangmahamad2000@hotmail.com
 
ข้อมูลทั่วไป
มี พื้นที่ดำเนินงาน
26
  จังหวัด
มี สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ
28
  แห่ง
มี วิทยากรหลัก (MT)
74
  คน
หน่วยงานภาคีย่อยของ มรภ.-ทุกภาค
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  10. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  11. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  12. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  13. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  14. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
[MT]                    [สถานศึกษา]
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16307458