ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ภาคีดำเนินงาน
พื้นที่ หน่วยงานประสานงาน ผู้ประสานงาน /
ผู้ช่วยประสานงาน
จำนวนจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ผศ.ปภัส  ฉัตรยาลักษณ์

คุณผการัตน์  ทิพย์สุวรรณ
6
ภาคใต้ตอนล่าง  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)  รศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

คุณธนิกา  คชรัตน์
8
ภาคกลาง  มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)  คุณสมวงศ์  อุไรวัฒนา

คุณจิรภา  ชูช่วย
14
กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ  องค์การแพธ (PATH)  คุณพรนุช  สถาผลสวัสดิ์

คุณพรพรรณ  ทองทนงศักดิ์
9
อาชีวศึกษา-ทุกภาค  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) กระทรวงศึกษาธิการ  อาจารย์สุจิตรา  โปร่งแสง

คุณสไบทิพย์ คำสาลี
76
ภาคอีสาน  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี  คุณจิรังกูร ณัฐรังสี

คุณอรอินทร์ ขำคม
17
กศน.-ทุกภาค  สำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ  อาจารย์กนกพรรณ  สุวรรณพิทักษ์

คุณนิรุชา  สุดใหญ่
26
มรภ.-ทุกภาค  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  ผศ.จินตนา  เวชมี

คุณนิตยา  แสงมะฮะหมัด
26
ภาคเหนือตอนล่าง  คณะทำงานด้านการศึกษา ศปอจ.นครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  คุณไพจิตร พุทธิศรี

คุณภัสภรณ์ ภัทรพร
3
ภาคใต้ตอนบน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  อ.จุติพร  อัศวโสวรรณ

-
4
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17331032