ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
จังหวัดคู่ขนาน > อุดรธานี > วิทยากรหลัก (MT)
>  
ชื่อ
หน้าที่ประจำ
ติดต่อ
รุ่นปี 2550
  1. นางกัลยา ศรีสมบูรณ์
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสร้างคอม
โทรศัพท์: 0-4227-7051, 0-4227-7055
แฟ็กซ์: 0-4227-7055
อีเมล:  -
  2. นางจันใด ผกากอง
บ้านพักใจอุดรธานี
โทรศัพท์: 0-4222-3884
แฟ็กซ์: 0-4232-6909
อีเมล:  whud@thaimail.com
  3. นางจันทรา มงคลโชค
นักวิชาการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
โทรศัพท์: 0-4233-2166-7
แฟ็กซ์: 0-4233-1017
อีเมล:  -
  4. นางสาวจันทิรา พัฒนจักร
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลทุ่งฝน
โทรศัพท์: 0-4226-9051, 0-4226-8087
แฟ็กซ์: 0-4226-9151
อีเมล:  -
  5. นางไพบูลย์ ศรีชัยยศ
ครู
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
โทรศัพท์: 0-4226-0255
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  6. นางสาวรุ้งนภา ระหาร
นักวิชาการสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
โทรศัพท์: -
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  7. นางศรัญญา หล่มระลึก
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลโนนสะอาด
โทรศัพท์: 0-4239-1232, 0-4239-1161
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  8. นางสาวศรีแก้ว ศรีหริ่ง
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
โทรศัพท์: 0-4233-2166-7
แฟ็กซ์: 0-4233-1017
อีเมล:  -
  9. นางศิริลักษณ์ โภคสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลอุดรธานี
โทรศัพท์: 0-4234-8888-917
แฟ็กซ์: 0-4224-5524
อีเมล:  -
  10. นายสมหมาย สำราญบำรุง บทความ
ครู
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา บทความ
โทรศัพท์: 0-4225-8141
แฟ็กซ์: 0-4225-8224
อีเมล:  mai_2500@hotmail.com
  11. นางสรินรัตน์ นอสิทธิ์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โรงพยาบาลนายูง
โทรศัพท์: 0-4225-7108, 0-04225-7109
แฟ็กซ์: 0-4225-7110
อีเมล:  -
  12. นายสุชาติ จันทร์พิทักษ์
นักวิชาการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
โทรศัพท์: 0-4226-1223
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  13. นางสุมล โกรัมย์
ครู
โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
โทรศัพท์: 0-4228-5717
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  14. นางอรวรรณ แสนนามวงษ์
นักวิชาการศึกษา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์: 0-4222-1020, 0-4222-2356 ต่อ 119
แฟ็กซ์: 0-4223-0536, 0-4224-7897
อีเมล:  aids_udon@yahoo.com
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16307577