ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
จังหวัดคู่ขนาน > ศรีสะเกษ > วิทยากรหลัก (MT)
>  
ชื่อ
หน้าที่ประจำ
ติดต่อ
รุ่นปี 2549
  1. นายจิตร ศรีกะชา
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โรงพยาบาลศรีรัตนะ
โทรศัพท์: 0-4567-7014, 0-4567-7140
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  2. นายจิรพงษ์ สีหบุตร
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวาย
โทรศัพท์: 0-4564-1358
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  3. นางดรุณี เสมอภาค
ครู
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
โทรศัพท์: 0-4561-8561
แฟ็กซ์: 0-4561-8561
อีเมล:  -
  4. นางสาวนิตยา หลวงนันท์
NGO
องค์การแพลนประเทศไทย สาขาศรีสะเกษ
โทรศัพท์: 0-4561-7802
แฟ็กซ์: 0-4561-7801
อีเมล:  nittayassk@yahoo.com
  5. นายบุญถึง ต้นงาม
ครู
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โทรศัพท์: 0-4569-7266
แฟ็กซ์: 0-4569-7266
อีเมล:  -
  6. นางสาวปัทมาภรณ์ สุตะพันธ์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โรงพยาบาลห้วยทับทัน
โทรศัพท์: 0-4569-9045
แฟ็กซ์: 0-4569-9128
อีเมล:  pooh_puy_@hotmail.com
  7. นางพุ่มพวง ผ่านพินิจ
ครู
โรงเรียนสวายพิทยาคม
โทรศัพท์: 0-4582-1876
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  8. นางวิไลวรรณ ทรงกลด
ครู
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
โทรศัพท์: 0-4567-3013
แฟ็กซ์: 0-4567-7013
อีเมล:  -
  9. นางสาวสุชาดา ผลเจริญ
NGO
องค์การแพลนประเทศไทย สาขาศรีสะเกษ
โทรศัพท์: 0-4561-7802
แฟ็กซ์: 0-4561-7801
อีเมล:  sailompliw@yahoo.com
  10. นางอำนวย อาจสาลี
ครู
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
โทรศัพท์: 0-4566-0036
แฟ็กซ์: 0-4565-0861
อีเมล:  -
รุ่นปี 2550
  11. Mr.Sang Sey
NGO
องค์การสงเคราะห์เด็กและชุมชนไอซีเอส - เอเชีย
โทรศัพท์: 0-4562-2806
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  12. นายคงศักดิ์ มูลดับ
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนตูมวิทยา
โทรศัพท์: 0-4569-7312
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  13. นางสาวจุรินณา โสภาวงศ์
NGO
องค์การสงเคราะห์เด็กและชุมชนไอซีเอส - เอเชีย
โทรศัพท์: 0-4562-2806
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  14. นายชนวน โสรถาวร
NGO
องค์การสงเคราะห์เด็กและชุมชนไอซีเอส - เอเชีย
โทรศัพท์: 0-4562-2806
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  15. นายชัยวิชิต คำกิ่ง
ไม่ระบุ
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
โทรศัพท์: 0-4561-1278
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  16. นายณรงค์ศักดิ์ ดวงสิน
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนละลมวิทยา
โทรศัพท์: 0-4566-0169
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  17. นายธีรชาติ พานิช
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
โทรศัพท์: -
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  18. นายนเรศ คำเสียง
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โทรศัพท์: 0-4569-7266
แฟ็กซ์: 0-4569-7266
อีเมล:  -
  19. นายนิทัศน์ สิทธิชัย
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
โทรศัพท์: 0-1977-3351
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  20. นางภัทรานิษฐ์ สิริศุภเศรษฐ์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านคูบ
โทรศัพท์: 0-4566-0391
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  21. นางสาวระเบียบ ทองเหลือง
หัวหน้างานวิชาการ
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โทรศัพท์: 0-4569-7266
แฟ็กซ์: 0-4569-7266
อีเมล:  -
  22. นายสงกรานต์ รงค์โยธิน
NGO
องค์การแพลนประเทศไทย สาขาศรีสะเกษ
โทรศัพท์: 0-4561-7802
แฟ็กซ์: 0-4561-7801
อีเมล:  -
  23. นายสมพร วรนุช
ไม่ระบุ
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
โทรศัพท์: 0-4561-1278
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  24. นายสมศักดิ์ กองทรัพย์
หัวหน้างานวิชาการ
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
โทรศัพท์: 0-1977-3351
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  25. นางสุดารัตน์ น้อยสงวน
หัวหน้างานวิชาการ
โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
โทรศัพท์: -
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  26. นายสุวิทย์ สมพงษ์
หัวหน้างานวิชาการ
โรงเรียนตูมวิทยา
โทรศัพท์: 0-4569-7312
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  27. นายอดุลย์ ศรีบุญมา
NGO
องค์การแพลนประเทศไทย สาขาศรีสะเกษ
โทรศัพท์: 0-4561-7802
แฟ็กซ์: 0-4561-7801
อีเมล:  -
  28. นางสาวอาภา รุจิยาปนนท์
NGO
โครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ. (ศรีสะเกษ)
โทรศัพท์: -
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  29. นางอิศยาภรณ์ สายธนู
หัวหน้างานวิชาการ
โรงเรียนบ้านคูบ
โทรศัพท์: 0-4566-0391
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16307429