ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร บทความ
        1. นายเชิดศักดิ์ สมศรี
 คณิตศาสตร์ 
        2. นางวันเพ็ญ ยาวะโนภาส
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        3. นางอริศรา สมศรี
 ประจำชั้น 
โรงเรียนนาส่วงวิทยา
        4. นายสมยศ ปรีเปรม
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก บทความ
        5. นายกิติกร บุญเสริม
 ภาษาต่างประเทศ 
        6. นางสาวชมัยพร วามสิงห์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        7. นางสาวทิราวรรณ์ ปริโต
 คณิตศาสตร์ 
        8. นายนิเวศ มงคลการ
 คณิตศาสตร์ 
        9. นางพรพรรณ สมชาติ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        10. นายวรชัย ยืนมั่น บทความ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        11. นางสุภาวดี มงคลการ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
        12. นางจันทนา ขัมภรัตน์
 วิทยาศาสตร์ 
        13. นางจารุณี ทนงจิตร
 วิทยาศาสตร์ 
        14. นางทองใส กองทอง
 วิทยาศาสตร์ 
        15. นายประสิทธิ์ กาญจนสุนทร
 ไม่ระบุ 
        16. นางยุพดี นิมิตแสงเทียน
 ภาษาไทย 
        17. นายสมชาย ค้ำคูณ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        18. นางสมพร ทิพยมงคลกุล
 วิทยาศาสตร์ 
        19. นางอัญญานี โคตถา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        20. นางอุบลวรรณ บัวขาว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
        21. นายอชิรวิชญ์ เทนโสภา บทความ
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนเวตวันวิทยา
        22. นางชริดา วิลัย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        23. นายถวัลย์ ภูผา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        24. นางทัศนีย์ ต้นเกตุ
 คณิตศาสตร์ 
        25. นางประไพจิต พรมเคน
 ศิลปะ 
        26. นางมยุรี ทับทิมหิน บทความ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        27. นางรัชนี รัศมีโรจน์
 ภาษาไทย 
        28. นางละเอียด บุญวัง
 ภาษาต่างประเทศ 
        29. นางวิไล สัมฤทธิ์
 วิทยาศาสตร์ 
        30. นางอุปกรณ์ แสนทวีสุข
 ภาษาไทย 
โรงเรียนสหธาตุศึกษา บทความ
        31. นายกังวาล พลภูงา
 วิทยาศาสตร์ 
        32. นายวุฒิไกร กิ่งแก้ว
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        33. นางสาวศุภลักษณ์ อุตรา บทความ
 วิทยาศาสตร์ 
        34. นางสมพิศ ทองเหลือง
 วิทยาศาสตร์ 
        35. นายสมรักษ์ รุ่งเรือง
 วิทยาศาสตร์ 
        36. นางอัญชลี รักษาศรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        37. นางอำพร กิ่งแก้ว บทความ
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
        38. นายคงฤทธิ์ อุทธา
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2549
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
        39. นางเบญจมาศ อ่อนทะเล
 ประจำชั้น 
        40. นางสาวรุ่งทิพย์ ทำนุ
 ภาษาไทย 
        41. นางวาสนา ทองอุทุม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        42. นางสาววิไลวรรณ พวงพันธ์
 วิทยาศาสตร์ 
        43. นางศิริรัตน์ บุตรโพธิ์
 ภาษาไทย 
        44. นางเสาวภัทร แก่นการ
 ประจำชั้น 
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก บทความ
        45. นายณัฐพงษ์ บุตรวัง
 ภาษาไทย 
        46. นางบุญล้อม แก้วดอน
 วิทยาศาสตร์ 
        47. นางพัชรินทร์ บุตรวัง
 ภาษาไทย 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
        48. นายนิวัฒน์ ยิ่งยง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        49. นางมยุรี บุญเย็น
 ภาษาไทย 
        50. นางละฬิตา ภาผล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        51. นางวิมลศรี มุสิกะวัน
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        52. นางอุษณีย์ ประสานพิมพ์
 ประจำชั้น 
โรงเรียนเวตวันวิทยา
        53. นางดวงเดือน บุตตะ
 ประจำชั้น 
        54. นางพรพิศ มุทาวัน
 ประจำชั้น 
        55. นางลัดดา สารพัฒน์
 ประจำชั้น 
        56. นางวรรณี บุษมงคล
 ประจำชั้น 
โรงเรียนสหธาตุศึกษา บทความ
        57. นางกุหลาบ ชมภูมาศ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        58. นายธวัชชัย ชมภูมาศ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
        59. นางกองเพชร นวลศิริ
 ภาษาไทย 
        60. นายธีระศักดิ์ เขียวอ้วน
 วิทยาศาสตร์ 
        61. นายนรินทร์ พลศักดิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        62. นางวรณี ประเสริฐ
 ประจำชั้น 
        63. นางสุนันทา สุภาพ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        64. นางสาวอรุณี วงศ์เศรษฐ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2550
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร บทความ
        65. นางพัฒนาภรณ์ คำอุ่น
 ศิลปะ 
        66. นายพินิจ แก่นสาร์
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
        67. นางเย็นจิต เพ็งพงศา
 ภาษาต่างประเทศ 
        68. นางสาวอนงค์ ทองเย็น
 ประจำชั้น 
        69. นางอุไร กำทอง
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
        70. นางปวีณรัตน์ พจนเวทย์
 วิทยาศาสตร์ 
        71. นางปัทมาวดี จำปาอ่อน
 ศิลปะ 
        72. นางอรวรรณ ไชยสัตย์
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนวิจิตราพิทยา
        73. นายพัฒนชาติ พึ่งเพ็ง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        74. นางวลัยพร เชื้อตาแสง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        75. นางสมบูรณ์ทรัพย์ ฤทธิแผลง
 วิทยาศาสตร์ 
        76. นายสุพัฒน์ ปูคะภาค
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        77. นางหนึ่งใจ กตัญญู
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนสหธาตุศึกษา บทความ
        78. นายจิโรจ คำแฝง
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
        79. นางฐิติมา เวชกูล
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร บทความ
        80. นางชุติมาภรณ์ บุญภา
 ภาษาต่างประเทศ 
        81. นายเทอดเกียรติ อมตเวทิน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        82. นางเสวย ศรีตะเขต
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนเก่าขามวิทยา
        83. นายเกรียงไกร ไทยตรง
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านขามใหญ่
        84. นายชายแดน สำเภา
 ไม่ระบุ 
        85. นางรักยิ้ม บุญเพศ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        86. นายวิรัตน์ นางแสง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
        87. นายโกมินทร์ มุทาพร
 ประจำชั้น 
        88. นายชาคริต พรมเสน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        89. นางวิลาวัลย์ ศรมณี
 วิทยาศาสตร์ 
        90. นางวิไล บุญสุข
 ประจำชั้น 
        91. นายสุนทร ทองเย็น
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
        92. นายชวนิตย์ เสตพันธ์
 ประจำชั้น 
        93. นางนารีรัตน์ มูลสุวรรณ
 ประจำชั้น 
        94. นายพัลลภ สิทธิผล
 ไม่ระบุ 
        95. นางศรีอุบล ละมูลหาญ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก บทความ
        96. นางสาววีรยา เดชบุญ
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
        97. นางกวีกาญจน์ พุฒพิมพ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        98. นายอรรถจิตร เกษน้อย
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนเวตวันวิทยา
        99. นางวนิดา กระโทกนอก
 คณิตศาสตร์ 
        100. นางสุกัญญา อาจเอี่ยม
 ประจำชั้น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
        101. นายทวีศักดิ์ สุทธิโคตร
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
        102. นายใบศรี สำเภา
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
        103. นายพรเทวา คูณาทรัพย์
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
        104. นายนรินทร์ ภาระศรี
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
        105. นางณฐมน คุนิรัตน์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
        106. นางนพดล สัตยากูล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        107. นางนิภาพร ดวงไข
 ประจำชั้น 
        108. นางพรรณี อรุณพันธุ์
 ประจำชั้น 
        109. นางสาราณีย์ สายหยุดภักดี
 การศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
        110. นายนคร ดวงศิริ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        111. นายสิทธิกร มณีวงษ์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนเดชอุดม
        112. นายจิรโชติ ชารีชุม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        113. นางชวนชม กุลเซ็นต์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        114. นายศักดา เมคัน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        115. นายสิทธิกร มูลมั่ง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        116. นางสุมาลี คุณโคตร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        117. นายอนงศรี โลมากาล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        118. นางอุไรวรรณ วิเชียรศาสตร์
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนบ้านคำขวาง
        119. นายสุรศักดิ์ แก้ววงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ
        120. นายประสิทธิ์ กางกั้น
 ไม่ระบุ 
        121. นายสมาทร์ ใจดี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        122. นายสุรชัย นพคุณ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        123. นางอัญชิษฐา วิชาพูล
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านบัวงาม
        124. นางจริญญา พ้นภัย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        125. นายบุญหาร บุญคั่ง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        126. นางมัณฑนา บุญคั่ง
 ภาษาไทย 
โรงเรียนบ้านหัวคำ
        127. นางแขลดา นันทะกาล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        128. นายวรรณศักดิ์ ดาวสี
 ประจำชั้น 
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก บทความ
        129. นายพิชิต ดอนวิชา
 วิทยาศาสตร์ 
        130. นายศรชัย ชินราช
 ศิลปะ 
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
        131. นายคำพันธ์ จันทาทอง
 คณิตศาสตร์ 
        132. นางสาวภัทรวดี ตลอดพงษ์
 ภาษาไทย 
        133. นายวารี จอมเกาะ
 ไม่ระบุ 
        134. นายสมสิทธิ์ สะอึ้งทอง
 ไม่ระบุ 
        135. นางอนุรัตน์ เบ้าทอง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        136. นางสาวอัจฉรี พูลเพิ่ม
 ไม่ระบุ 
        137. นางอัมพร พละบุตร
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
        138. นางกนิษฐา ลุนพรหม
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        139. นางคนึงนิจ บุญเนื้อ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        140. นางสาวนภาพร ชนะชัย
 ภาษาไทย 
        141. นางสาววรรณวิมล บัวงาม
 ภาษาต่างประเทศ 
        142. นางอภิณห์พร เมืองเหนือ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
        143. นางกนกภัทร ศักดิ์ศินานนท์
 ภาษาไทย 
        144. นางสาวจิราพร รวมวงศ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        145. นายนิรันดร์ ป้องสิงห์
 คณิตศาสตร์ 
        146. นายปกรณ์ โอษฐิเวช
 คณิตศาสตร์ 
        147. นางเอื้อมพร ชาริธา
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสหธาตุศึกษา บทความ
        148. นายจักรี บุญประสิทธิ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        149. นายธนพล กลั่นคกามดี
 ศิลปะ 
รุ่นปี 2553
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
        150. นายกมล กอมณี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        151. นางกุลิดา จรรยากรณ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        152. นายจรูญลักษณ์ ธิมา
 ไม่ระบุ 
        153. นายธนชิต ศรีสวัสดิ์
 ศิลปะ 
        154. นายธนันดร ใกล้ฝน
 ภาษาไทย 
        155. นางพามี เบญจพิชญ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        156. นางมณีวัน บุญเฉลียว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        157. นางสมควร สุริยะ
 วิทยาศาสตร์ 
        158. นางสุมาลี พาหะพรหม
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
        159. นางนิภาพร แสงทอง
 คณิตศาสตร์ 
        160. นางสาววิรัตน์ พิบูลวรรณพงษ์
 ศิลปะ 
        161. นายวิศรุต นิลอ้วน
 ภาษาไทย 
        162. นายสุพล ทิพย์สุข
 ไม่ระบุ 
        163. นางสาวสุรีย์พร แดนประกรณ์
 ไม่ระบุ 
        164. นายอำนาจ อนันต์
 ประจำชั้น 
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
        165. นางสาวธัญญพร ดุจดา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        166. นายมานพ แสวงศรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        167. นายวีระพล โทบุดดี
 ศิลปะ 
        168. นายวีระศักดิ์ หงษ์ทอง
 ภาษาไทย 
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
        169. นางกัญชพร โฟส
 ภาษาต่างประเทศ 
        170. นางขวัญแก้ว ครองวุฒิ
 ภาษาไทย 
        171. นางปภาณี นนชิ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        172. นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
 คณิตศาสตร์ 
        173. นางรัติกร คงนิล
 ศิลปะ 
        174. นายวีระ สืบสาย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนนาส่วงวิทยา
        175. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์
 ศิลปะ 
        176. นางณัฐชานันท์ ไชยสัตย์
 ภาษาต่างประเทศ 
        177. ว่าที่ ร.ต.นคร แท่งคำ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        178. นายมังกร สิงห์คง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
        179. นายคณากร พูลเพิ่ม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        180. นางสาวจารุณี ศรีสวัสดิ์
 วิทยาศาสตร์ 
        181. นางสาวดวงแข คำศรีสุข
 ภาษาต่างประเทศ 
        182. นางสาวดวงมณี เสนคำสอน
 ภาษาต่างประเทศ 
        183. นางดอกใคร่ วงศ์สาลี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        184. นายตะวัน บุคดาแพน
 ภาษาต่างประเทศ 
        185. นายทองคำ ริทัศน์โส
 วิทยาศาสตร์ 
        186. นายเทวฤทธิ์ ไชยเสริฐ
 ศิลปะ 
        187. นางนภาพร ริทัศน์โส
 คณิตศาสตร์ 
        188. นางสาวนฤมล ลาพุฒ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        189. นางนิตยา สุทธัง
 คณิตศาสตร์ 
        190. นางนิพัทรา ลายศิริศร
 คณิตศาสตร์ 
        191. นางนิราวรรณ จะโรจร
 ภาษาไทย 
        192. นางเนาวรัตน์ วงษาบุตร
 ภาษาต่างประเทศ 
        193. นางโบตั๋น กองวงสา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        194. นางปภาวรินทร์ วงษ์คำ
 ศิลปะ 
        195. นงสาวประกายทอง ชุมผลพิบูลย์วงศ์
 วิทยาศาสตร์ 
        196. นายประถมชัย ทุมเมฆ
 ไม่ระบุ 
        197. นางสาวปวีณา ใจดี
 ภาษาไทย 
        198. นายปองภพ ชนะพล
 คณิตศาสตร์ 
        199. นางปาริชาต กลยาณีย์
 ภาษาไทย 
        200. นายปุณณัตถ์ ไกรสรสวัสดิ์
 คณิตศาสตร์ 
        201. นางผ่องอำไพ ตันติวีรานุลักษ์
 ภาษาไทย 
        202. นายพิชญุตม์ บัวใหญ่
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        203. นายพินิจ สีหะนันท์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        204. นางพุธกันยา พรมชาติ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        205. นางสาวไพรรัตน์ สายสิม
 บรรณารักษ์ 
        206. นางไพรเวียง ทุมมากร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        207. นายมงคล วิชยานานนท์
 วิทยาศาสตร์ 
        208. นายยุธิน พิชัย
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        209. นายรัฐพล คำแก่น
 วิทยาศาสตร์ 
        210. นางสาวรุ่งนภา เหมแดง
 วิทยาศาสตร์ 
        211. นางฤทธิกร สุนันต๊ะ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        212. นางละมัย สุวรรณสิงห์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        213. นางลาวัลย์ ปุรินันต์
 วิทยาศาสตร์ 
        214. นางสาววราภรณ์ บุษดี
 วิทยาศาสตร์ 
        215. นางสาววิภา แก้ววงษา
 คณิตศาสตร์ 
        216. นางวิลาวัณย์ จิบจันทร์
 วิทยาศาสตร์ 
        217. นางศรัณย์รักษ์ ทีฆายุพรรค
 คณิตศาสตร์ 
        218. นางสาวสาริศา ศิริบูรณ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        219. นายสีหาพล สุภาว์
 คณิตศาสตร์ 
        220. นางสาวสุกัญญา สุนทรา
 คณิตศาสตร์ 
        221. นางสุดใจ ใจสว่าง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        222. นางสุพรรณี ต้นโพธิ์
 วิทยาศาสตร์ 
        223. นางสาวเสาวภายุ์ สะนัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        224. นางแสงจันทร์ ฉวีรักษ์
 ภาษาไทย 
        225. นางสาวอรวรรณ บุษดี
 ภาษาต่างประเทศ 
        226. นางสาวอรวรรณ เอกทัน
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
        227. นางกัญจนา นิลเกษม
 ไม่ระบุ 
        228. นางสาวจิราภรณ์ แดนดี
 ภาษาไทย 
        229. นางรัตนา ภูผานี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        230. นางวิไลลักษณ์ แก้วสิงห์
 ภาษาไทย 
        231. นายวิศิษฎ์ ศรีอักษร
 วิทยาศาสตร์ 
        232. นายสฤษดิ์ ศรีระดา
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนบ้านคันไร่ (อาภากโรครุราษฎร์)
        233. นางสาวกมลทิพย์ บุญแฝง
 ศิลปะ 
        234. นางจิราภรณ์ แก้วนิยม
 วิทยาศาสตร์ 
        235. นายเทพนิมิต พรรณาทรัพย์
 ไม่ระบุ 
        236. นางวรินธร จุระยา
 ไม่ระบุ 
        237. นางสาวสุรัสวดี จันทะชาลี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        238. นางอังคณี นาถาดทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านดอนงัว
        239. นายคม จันทะเชื้อ
  
        240. นายเลิศ กาญจนพัฒน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        241. นายวิชัย ภิญโญ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        242. นายสมผล สิงทาธรรม
 ภาษาไทย 
โรงเรียนบ้านบ่อหิน
        243. นางกัลยา ปรือทอง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        244. นายจักรพงษ์ ทองสิงห์
 ศิลปะ 
        245. นางชวนพิศ แสนโคตร
 วิทยาศาสตร์ 
        246. นายประเวศ เขื่อนสีอ่อน
 คณิตศาสตร์ 
        247. นายไพโรจน์ ชาวเมืองโขง
 ภาษาไทย 
        248. นางมรกต ทรัพย์แสนพูน
 วิทยาศาสตร์ 
        249. นายวรวิทย์ มาลาสาย
 ไม่ระบุ 
        250. นายวันชัย กาลิ้ม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        251. นางวิไลลักษณ์ คุณมี
 ประจำชั้น 
        252. นายเสนอ เสียงเสนาะ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
        253. นายธีรพงษ์ ดำมา
 ศิลปะ 
        254. นางสาววรัญญา เรือนเจริญ
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)
        255. นายกาญจน์ วงศ์ชาลี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        256. นางสาวจิราภรณ์ คำแสนราช
 คณิตศาสตร์ 
        257. นายธวัชชัย จันทาโทอ่อน
 ไม่ระบุ 
        258. นางสาวธารินี อักโข
 ประจำชั้น 
        259. นายนพวงษ์ ศาสนนันทน์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        260. นางนฤมล ผิวอ่อน
 ประจำชั้น 
        261. นางพรทิพย์ สุ่มมาตย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        262. นางพาณี พูลผล
 คณิตศาสตร์ 
        263. นางรุ่งศรี งามดี
 ภาษาต่างประเทศ 
        264. นางวรีวรรณ์ นิวัฒน์ชัยเดชะ
 ภาษาไทย 
        265. นายสัญญา งามดี
 ประจำชั้น 
        266. นางสุทธิรา เนตรวงศ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนประทุมวรราชวิทยา
        267. นางกิติยารัตน์ ลาทอง
 ไม่ระบุ 
        268. นางชุติมา ทองคำ
 วิทยาศาสตร์ 
        269. นายณัฐวุฒิ นาสารีย์
 วิทยาศาสตร์ 
        270. นางธมกร อาภาวัณสงค์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        271. นางนาจารีย์ คณารักษ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        272. นางบังอร กาญจนสุนทร
 ไม่ระบุ 
        273. นายวสันต์ มรกตเขียว
 ไม่ระบุ 
        274. นายวิรัช จุมลี
 วิทยาศาสตร์ 
        275. นายสังวร ชมภูมาศ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        276. นางอัมพร สังฆพันธ์
 ภาษาไทย 
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
        277. นางจิราพร คำเพราะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        278. นางจิราพร ธรรมเจริญ
 วิทยาศาสตร์ 
        279. นางนุบาล จริยวรานุกุล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        280. นายพรชัย จริยวรานุกูล
 ภาษาไทย 
        281. นายพิทยา ทองพิทักษ์
 วิทยาศาสตร์ 
        282. นางเพ็ญสุดา อุทุมมา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        283. นายวรศักดิ์ พิทักษ์เทพสมบัติ
 ภาษาต่างประเทศ 
        284. นางอุบล บุญชุ่ม
 ศิลปะ 
โรงเรียนเวตวันวิทยา
        285. นายเกียรติศักดิ์ บรรเทิงสุข
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        286. นายจำนงค์ โสภารัตน์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        287. นายเทียนชัย แก่นการ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        288. นางปิยนุช พวงพันธ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        289. นางผ่องแผ้ว บันเทิงสุข
 ประจำชั้น 
        290. นางสาวผ่องพรรณ ธนสีสังกูร
 ประจำชั้น 
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
        291. นายยอดพงษ์ สุระนรากุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
        292. นายชาญ สกุลพอง
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
        293. นางกนกกาญจน์ โคตรรักษา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        294. นายกำจัด กุลโชติ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        295. นางสาวจุฑามาศ ทิพย์รักษา
 ภาษาต่างประเทศ 
        296. นางสาวชลิดา มีแสง
 คณิตศาสตร์ 
        297. นายชาญชัย แสงวิเชียร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        298. นายณัฐพล ศรีใสคำ
 ไม่ระบุ 
        299. นางสาวดาราทิพย์ แสนทวีสุข
 ไม่ระบุ 
        300. นางทิพวรรณ ศรีภาค์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        301. นายนฤทธิ์ ดุจดา
 ไม่ระบุ 
        302. นางนินนาท ไชยกาล
 ไม่ระบุ 
        303. นางแน่งน้อย ศรีสว่าง
 คณิตศาสตร์ 
        304. นางบุปผา จารุพร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        305. นางสาวปิยภรณ์ ศกุนตานุรักษ์
 วิทยาศาสตร์ 
        306. นายพงษ์ลดา ชลธี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        307. นางพรทิวา ทองปน
 วิทยาศาสตร์ 
        308. นางพรสวรรค์ มาลัย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        309. นางสาวเพียรทรพย์ ทองถม
 ภาษาไทย 
        310. นางรจนาพร รูปแก้ว
 ภาษาต่างประเทศ 
        311. นางวริศรา ดีงาม
 ศิลปะ 
        312. นายวสันต์ จินาพร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        313. นายวัฒน ศรีสว่าง
 ภาษาไทย 
        314. นางวันเพ็ญ วงศ์ษาบุตร
 คณิตศาสตร์ 
        315. นางสาววิไลวรรณ ทองเรือง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        316. นายศิริ ขอคตสำโรง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        317. นางสมใจ สัตนาโค
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        318. นายสมบูรณ์ สุวรรณกุล
 ช่างต่าง ๆ 
        319. นายสฤษดิ์ รุ่งแสง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        320. นางสาวสาวิตรี ดวงศรี
 ไม่ระบุ 
        321. นายสุพัฒน์ ธิศาเวร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        322. นายสุภกิจ บุญเกิด
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
        323. นายบดินทร์ สิงทะชัย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        324. นางพีรมิตร พึ่งโพธิ์
 ภาษาไทย 
        325. นางวิไลวรรณ วัฒนราษฎร์
 วิทยาศาสตร์ 
        326. นายวีระ อิ้มแตง
 ภาษาต่างประเทศ 
        327. นางสถิตยา กูลเกื้อ
 ประจำชั้น 
        328. นายสุทิน คำไชย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        329. นางอรุณี พ่วงนาง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2554
โรงเรียนเก่าขามวิทยา
        330. นายทินกร พันธ์วงศ์
 ไม่ระบุ 
        331. นายนพรัตน์ บุญทน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        332. นางวันเพ็ญ สิงห์โท
 คณิตศาสตร์ 
        333. นายสนธิ ศรีวะวงค์
 ไม่ระบุ 
        334. นางสมแปลง บุญจริง
 ภาษาไทย 
        335. นายสัญญา จันทรถ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
        336. นางพิศมัย พลศรี
 ประจำชั้น 
        337. นายฤกษ์ชัย พลศรี
 ไม่ระบุ 
        338. นายอธิวัฒน์ อาจพันธ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        339. นางอุตรี เชื้อประทุม
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
        340. นางฉลวย โพธิ์ธา
 ภาษาไทย 
        341. นางสาวทัศนีย์ กลิ่นหอม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        342. นายพงศ์พัฒน์ เจริญเชาว์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        343. นางภัสรา โชคทรัพย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        344. นางวนิพร ศิลปศาสตร์
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
        345. นายณรงค์ ศรีชมภู
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        346. นางพิชญา ทองโคตร
 ประจำชั้น 
        347. นางมยุรี นาคีรักษ์
 วิทยาศาสตร์ 
        348. นายสุรทอน หมั่นนิยม
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านบัวงาม
        349. นางสาวสมปอง ประยูรสิวท์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        350. นางสาวสายสุดา ประยูรสิวท์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนบ้านโพนเมือง
        351. นายกิตติพันธ์ ปัญญานุภาพ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        352. นางสาวกิตติวัฒน์ สุทธิกุล
 อนุบาล 
        353. นางพูนทรัพย์ เลิศล้ำ
 คณิตศาสตร์ 
        354. นายมงคล ดวงแก้ว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนบ้านหนองกุง
        355. นายประภาส ชิณโสม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        356. นายพรภิรมย์ ประพรม
 ไม่ระบุ 
        357. นางสมปอง เดชคำภู
 วิทยาศาสตร์ 
        358. นายอาคม มากดี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนบ้านหนองผือ
        359. นายกัญญา บุญนิรันดร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        360. นายถนอม เจริญจิตร
 ภาษาต่างประเทศ 
        361. นางสาวภัทราภรณ์ สาเกตุ
 ประจำชั้น 
        362. นางมณเฑียร กันหาวัน
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
        363. นางฐิติมากร สุขศรี
 วิทยาศาสตร์ 
        364. นางนวลนภา บรรพตาธิ
 คณิตศาสตร์ 
        365. นางสาวภุมรี บัวขาว
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        366. นางมินตรา เกษน้อย
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        367. นายสุพจน์ โสภาพล
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนปทุมวิทยากร
        368. นายกรกต วรรณวงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        369. นางพิมพา พิณทอง
 ภาษาไทย 
        370. นางสาวศรีสมร พละพันธ์
 ภาษาไทย 
        371. นางสุมาลี ฝักบัว
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
        372. นางจอมขวัญ กอสุวรรณ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        373. นางเจิดจรรย์ ศรีสุข
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        374. นางฉวีวรรณ โควสุรัตน์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        375. นายยงยุทธ วัตราดุลย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        376. นายสมทรง นาชัย
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        377. นางสุนทรี กีฬา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
        378. นายทรงศักดิ์ จันทิมา
 วิทยาศาสตร์ 
        379. นางนันทา ธิปัตดี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        380. นางนิชาภัทร จันทิมา
 ภาษาไทย 
        381. นางนิตยา ส่งศรีสุข
 วิทยาศาสตร์ 
        382. นางสมพร ชื่นตา
 ภาษาต่างประเทศ 
        383. นางสิรยา ไชยกาล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        384. นางอรนิต ผาสุขนิตย์
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
        385. นางสาวจินตนา ทองที
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        386. นางจินตนา พันธุ์วงศ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        387. นางฉัตรวิไล สุทธิวาตร
 คณิตศาสตร์ 
        388. นางสาวดรรชนี ดอกดวง
 คณิตศาสตร์ 
        389. นางธัญอินทร์ พรมจำปา
 ไม่ระบุ 
        390. นางลดาวัลย์ คนขยัน
 ภาษาไทย 
        391. นายอุทิศ พันชาติ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร บทความ
        392. นางสาววิภาดา สายสรรพมงคล
 ภาษาไทย 
โรงเรียนเก่าขามวิทยา
        393. นายสุนทร สายแวว
 ศิลปะ 
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
        394. นางไพเราะ อรอินทร์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
        395. นางสาววิจิตร จันทะเกษ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
        396. ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตยา บุญรมย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)
        397. นายพิจิตร์ ฉัตรสุวรรณ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 2 (หนองบัว)
        398. นางจิรารัตน์ มูลราช
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
        399. นางอนงค์ พิมพาวัตร
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนนาส่วงวิทยา
        400. นางสิริกร ขันทอง
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนบ้านตำแย
        401. นายนิรุตติ์ คุณธรรม
 ประจำชั้น 
โรงเรียนบ้านบัวงาม
        402. นางจิราภรณ์ แก้วศรีทอง
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
        403. นางสาวจรรยา ขนทอง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        404. นางระมัย ทองอนันต์
 ภาษาไทย 
โรงเรียนบ้านหัวคำ
        405. นางกนกพรรณ ฉากครบุรี
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก บทความ
        406. นายวรพงษ์ สุโคตร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        407. นางสุพรรณี ปัททุมมี
 ไม่ระบุ 
        408. นายอนวัช อินทรบุตร
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
        409. นายธวัชชัย จันทสาร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
        410. นายคูณ ศรีเมือง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        411. นายภิญโญ ทองไข
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
        412. นายไมตรี ถิ่นขาม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
        413. นางยุภาพร พามา
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
        414. นางสินีนาฏ อุดมลาภ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
        415. นางทิพพาวรรณ สมหมาย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
        416. นางทัศนีย์ วังทะพันธ์
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
        417. สอ.ศุภชัย แก้วสาลี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
        418. นายชาติชาย อัตวานิช
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
        419. นางมณฑา ลีนาม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
        420. นางบังอร บัวศรี
 วิทยาศาสตร์ 
        421. นางสาวอาภา บุดดี
 ภาษาต่างประเทศ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15964760