ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > อาจารย์อุดมศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
        1. นางพรรณวดี บูรณารมย์
 อื่น ๆ 
        2. ดร.รุ้งรังษี วิบูลชัย
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
        3. นางสาวธิดารัตน์ จันทะหิน
 การศึกษาปฐมวัย 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
        4. ดร.เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
        5. นางชวนคิด มะเสนะ
 ไม่ระบุ 
        6. นายณรัช ไชยชนะ
 ไม่ระบุ 
        7. นางสาวณัฐฐิตาภรณ์ ชาตรี
 วิทยาศาสตร์ 
        8. นายดิศพล บุปผาชาติ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        9. นางสาววิจิตรา ใจซื่อ
 คณิตศาสตร์ 
        10. ว่าที่ ร.ต.สาคร แก้วสมุทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
        11. นางสาวฐานิยา ทองไทย
 ภาษาต่างประเทศ 
        12. นางสาวปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์
 ภาษาไทย 
        13. นางสาววรารัตน์ ธุมาลา
 การศึกษาปฐมวัย 
        14. นางสุกุญญา นุตโร
 การศึกษาปฐมวัย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15964806